MÁÀK 13

1Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé àà Tọ Káíá, ene nen e a ólò nyoonée nvée à gboó kọ, “Ni ẹb bé e tọí nè gbò kpò dem e bà tibmà dú lé naa, e Nen Do Bá!” 2Jíìzọ̀s à kọ, “Kọ́ ò monìì gbele tọíá? Tọ́ọ̀ kpò demí náa é sigá ela, e be bà náa é kúmí èèla kẽ.” 3Boo tṍó e áá Jíìzọ̀s di ĩ́ì tẽ́ boo Gù Ọ́lìv e a di lèlà sĩ́ Tọ Káíá, Pítà nè Jém̀z nè Jọ́ọ̀n bií ló Ándrù beè gboó gẹẹlẹ ló bã̀é ló gé bĩináe kọ, 4“Ni kọ́ nèi tṍó e nuí é nááá nè nu e a é zógè kọ à é gboó gé naaá.” 5Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Ọẹi dẽe, mè á di vó, bà dagẹ̀i. 6Gbele tõ̀ò nen é dú boo nà bée kọ baála ní e bà dúè Méné e Bàrì sà e, vaá bà é dagẹ̀ gbele tõ̀ò nen. 7“Nyíei á gá tãàgà tṍó e o dã́ì kòvà bé gím e a aa ku ló nè kpẹa bé gím e a aa kpã́á. Mè íb gbò nuí íè ge lẹ̀ẹ̀à, sõò níé níì kùbmà nvée tṍó nì. 8Bon é bé bon vaá kpá dó é bé kpá dó. Zùgà kunu kẽ é di sìgà ke tõ̀ò vaá kíi é dinà gé. Gbò nuí dì belí dààà togó tṍó e gbàà nvín zọ pá bia. 9“Boolo íe gè ọẹi dẽe, mè pá Júù é siíi nvee ba tọ bèèla bel vaá bomíi gbẹá ba tọ Bàrì. Ò é élai kè sĩ́ gbò e a gé bẹl nè gbò méné boo bée kọ ò gé nyooném̄i nvée. Níí é gboó nèi èèlè ge ló Lé Kpẹa neíva. 10Sõò kọ bé à kálá dú kùbmà nvée tṍó, bà íè ge zẹ́ẹ́ vee Lé Kpẹaí inmá ló kọ̀láá gbò. 11Kọ̀láá tṍó e ba sííi vaá túi simá tõ̀ò bel, ó gá zẹ́ẹ́ bulai nu e o é kọ́i. Tãa vó, tṍó e tṍó gè ló bel é lée, ò kọi kọ̀láá nu e Bàrì néi. Boo bée kọ Nyómá Káí ní e a gé ló belá tenmaí m é, mè níì boolo nì. 12“Tṍóá, sìgà nen é téní ló a vígà e a nyoone nvée nda nvèè bá gbò nen kọ bà á fẹ́e. Sìgà tẹ̀ é náanà gé vó ba gbò nvín e ba nyoone nvée nda. Sìgà nvín é bé dò bá nu ba gbò tẹ̀ nè kà e ba nyoone nvée nda vaá kọ bà á ù. 13Dénè nen é ọ́víi boo bée kọ ò gé nyoonei nvée nda. Sõò Bàrì é duulà kọ̀láá nen e a ĩimà tẹlẹ kùbmà.” 14“Ò é monii ʽGbele Nu Kẹ́ẹ e a Kyọ Tọ Káí’e a é tõo kĩ e bè náa bọ́ ló kọ á tõo.” (Nen e a gé bugi á palà ge tavẹ nuí!) “Tṍóá, gbò e a di Judíà á teelá gé gũá gbàà gù. 15Nen e a di boo bọ̀b a tọ á gá kọ à é bãe tọ túe nu e a é téèmàè, 16vaá nen e a di ól á gá siná tọ gé tú a pọ̀b kọ̀là ló. 17Ẹ̀b bé e gbò deeá é tavàlà ló gbò e nvín di gbàà nè gbò e nvín dìvá nu má naa à! 18Banii Bàrì kọ gbò nuí á gá naaá tṍó boo! 19Boo bée kọ tãàgà e a é di m gbò deeá é el kọ̀láá íb tãàgà e gbò nen ni mon lọl tṍó e Bàrì beè dèm bàlà booí tẹlẹ̀ nieí. Vaá tṍó e níí ni téní àà, tọ́ọ̀ kà tãàgà e a tõo vó náa é kpáá dinà. 20Vaá be Dõò náa è fùl gã́ bug dee tãàgà lọl ló, tọ́ọ̀ nen náa gá è fùl zelí bá. Sõò boo bée pá ńlẹ gbò e a beè sà, a beè ful gã́ bug dee lọl ló. 21“Boo tṍóá, be nen kọ́ nèi kọ, ʽMéné e Bàrì Sa di kĩí!’à bè ge kọ, ʻÀ di kĩí ela!’--ó gá zigai. 22Boo bée kọ gbò e bà é kpọ́ kyáá kọ baála ní Méné e Bàrì Sà e, nè gbò e bà é kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì é beè tẹlẹ̀ ló bàlà kẽ. Bà é sí kele kele íb tóm dù̃ùnè kọ bé, be à válí, bà dagẹ̀è bãànà gbò e Bàrì beè sà. 23Ọẹi dẽe! Mè m̀ tú dénè gbò nuí gbẹẹ́ dee sĩ́ kọ́ nèi. 24“M gbò dee e a nyoone nvée tṍó tãàgà e m géè kọá, nàànì é gboó kuu gín vaá ẽ́ náa é monà, 25gyã́à káála é kalà aa sĩ́ káála vaá Bàrì é zugè dénè nu e a di sĩ́ káála. 26Boo tṍóá, bà é mon nda, Sã́áná Nen, e m gé bã boo bù dee vaá dú m gbele kpóó nè dù̃ùnè. 27M̀ é gboó lẹ̀ẹ̀là gbò nyómá tóm kọ bà á bṍònè ló gbò e m beè sà lọl kọ̀láá ke tõ̀ò e a di bàlà booí. 28“Noi nu lọlíí ló nu e a ólò naaá ló té fíìg. Kọ̀láá tṍó e o monii kọ a gbónó kpáá tẹ̀g vaá sí pà sã, ò ólò gboó nyimai kọ tṍó e nu ólò dùm a íná ku ló. 29M áá kà sĩ́ deeá na gé, tṍó e o ni monii kọ dénè gbò nu e m géè kọ́ nèií a nááá, ò gboó nyimai kọ m̀ íná èèlè ge dù. 30M̀ ló kà kà bel nèi kọ gbò e bà di dùm kátogóí náa é ú tà kọ bé dénè gbò nuí kálá naaá. 31Káála nè kunu kẽ é téní àà, sõò nà mon bel é di lee. 32“Tọ́ọ̀ nen náa nyímá dee nè tṍó e nda, Sã́áná Nen, é dú, bãànà gbò nyómá tóm e a di káála à bè nda, e m dú Sã́áná Bàrì. Áá Tẹ̀ ní e a nyímá é. 33Ọẹi dẽe vaá ò kuai dẽe ló, boo bée kọ nóo nyímàì kùbmà nvée tṍó. 34À é dì belí nen e a gbĩ́ gè sí kyẽè vaá tú kpóó nè pá a gbò tóm kọ bu ọ̀và á sí tóm e a kuúva. À gboó kọ́ nè a nen kù dẽe ló kọ á palà ge kù dẽe ló a tọ kọ bé a kalá àà. 35“Boo bée vó, kuai dẽe ló, boo bée kọ nóo nyímàì tṍó e tẹ̀ íe tọ é dú--kà bè ló èlà à bè taa tóm dáá à bè kà bom dee à bè boo lọ̀ọ̀le. 36Sõò á gá dú ge kọ à bú ló dù vaá mon kọ ò dìí dáá. 37Nu e m kọ́ nè boolo m̀ kọ́ nè dénè nen: Kuai dẽe ló!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\