MÁÀK 14

1A è sigè bàà dee kọ bé à kálá dú dee Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí nè dee Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbàà. Gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù géè gboó gbĩ́ sĩ́ dee e bà gà síí Jíìzọ̀s fẹ̀ vaá tọ́ọ̀ nen náa é nyímá. 2Sõò ba beè kọ, “Née é siíe tṍó e Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí di kẽ, mè á dí vó gbò nen nveè tãàgà.” 3Jíìzọ̀s beè di Bẹ́tànì tọ ene kà gbálà e pọ́lọ́ kom beè dọ ló e a kọlà Sáímọ̀n. Boo tṍó e a gé dé gyã́á, ene kà pá bia beè gboó fáálá ene lóló kpée kpée nu ló nóo e a sí gbele tõ̀ò kpègè domá e bà náa lọl ló víl e a kọlà náàd. Tṍó e a ni lọl kpa nu, à gboó tú nóoá tṍ ból Jíìzọ̀s. 4À gboó biile nyíe sìgà gbò e ba è di kĩé vaá bà gboó kọá kọ, “Éé náa à pee íb nóoá é? 5À gá è beè oo ló gã́ bug kpègè e nen tóm ólò dé ló gbáá vaá nveema bá nè gbò tãa!” 6Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Aalííé ló! Éé ní e o belììe ló é? Mè à náa gbele lé nu nè nda. 7Gbò tãa é olòó dìí ló lee, vaá ò é láá nveenii bá nèíva kọ̀láá tṍó e o gbĩ́ì ge naanii vó, sõò nda ním gbẹ́aí ló lee. 8Pá biaí a náa nu e a kpóó sim tùlà. À tú nóoí tṍm̄ ló naamá gè lolím̄ sẹ̀ẹ̀ dee e bà é lím̄. 9M̀ ló kà kà bel nèi kọ, kọ̀láá kĩ e bà vee Lé Kpẹaí inmá e a di bàlà booí, bà é olòó kọ́ nu e pá biaí naaí m gè kẽeàé boo.” 10Tṍóá, Júdàs Iskárìọ̀t, e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, beè gboó àà sí ló gbò togó vààla gyọ́ọ gé kọ́ nèva kọ à é ténìe ló Jíìzọ̀s nveenièva bá. 11A è leemáva ge dã́ naa vóí vaá bà gboó zigà zìgà nèe kọ bà é neèe kpègè. Boo bée vóí, à gboó dàlà togó olòó gbĩ́ bé e a gá náa vaá láá tení ló Jíìzọ̀s nvèèvá bá. 12Kà lèlà túá dee Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbààa e a dú dee e bà ólò kèlgì nvín naanà ból nyòòmà Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “Ãà ní e o gbĩ́ kọ é kìl gé naa gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí nèni gbẹá é?” 13Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là bàà ọ̀và vaá kọ́ nèva kọ, “Aalii gé sií bon Jerúsàlẹ̀m, mè ene kà gbálà e a tóólá féé múú é zọ́i nyòònà. Nyooneíe, 14bãi tọ e a bã vaá ò kọi nèi tẹ̀ íe tọá kọ, ʽBẹẹ nen dò bá beè kọ é síní ló kọ ó do bá kĩ e ẹlẹ nè gbò e bà ólò nyoonèee nvée é tõo dé gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí.’ 15À é gboó do bá gbele gbàà m tọ gbàn dee nèi e ba è nvèè zẹ́gẹ́ m lọ̀l. Tõoníí kĩé kpoogei dee ló dénè nu sẹlẹi kẽ sẹ̀ẹ̀i.” 16Bàà nená à gboó àà sí boná vaá bà mon kọ à lẹẹ̀à dì belí bé e Jíìzọ̀s beè kọ́ naa nèva, naa ní e bà tõo tọá naa gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí. 17Ló èlà deeá, Jíìzọ̀s nè òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée à gboó gbá iná tọá. 18Boo tṍó e bà di nu bù̃ gyã́áá, Jíìzọ̀s à gboó kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ ene bọ̀ì e o gé zọ́m̄i dei gyã́áí ní e a é ténim̄ ló nvèè bá ọ́b é.” 19Nyíe gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó tãàgà, naa ní e ene ene ọ̀và bĩináe kọ, “É kọ nda ní e o gé kọ́ é?” 20Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Ene nen e a dìí gbàà e a gé zọ́m̄ dé m t̃ẽ̀ènè kà bù̃ ní e a é náa nuí é. 21Nda, Sã́áná nen, é ú belí bé e mon bel Bàrì beè kọ́ kilmàm̄ ló naa. Sõò tãàgà di ló nen e a é ténim̄ ló nvèè bá ọ́b! À gá è dú lé kọ nená náa gá è beè mèà!” 22Boo tṍó e bà gé dé gyã́áá, Jíìzọ̀s beè gboó tú ene kpò fétúlú, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi nè gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ, “Tui vaá ò déi, mè níí nà nom kpá ló.” 23À tuna gé gbag e míí di m, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à tuna gé nèva vaá dénè ọ̀và à gbá õ̀. 24À gboó kọ, “Níí nà mii, e Bàrì zilmá zíl gbaa ló, e a eeà boo gbele tõ̀ò nen. 25M̀ ló kà kà bel nèi kọ ním̄ é kpáá ṍná mííí dọ̀mà dee e m é ṍ ãa míí gbẹá kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel.” 26Tṍó e bà ni ọ́li ene kà sọ́l lọ̀l, bà gboó aa má sĩ́ boo Gù Ọ́lìv. 27Boo tṍóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Dénè bọ̀ì é teai aalím̄í ló, boo bée kọ mon bel Bàrì kọ́, ʽBàrì é fẹ́ nen kù dẽe ló naanà ból vaá dénè a naanà ból é gboó teá zààlà.’ 28Sõò tṍó e Bàrì ni kẽeém̄ lọl ke mà ú lọ̀l, m̀ é gyaì sĩ́ kẽ kil Gálìlì.” 29Pítà beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Kà bè dénè na gbòa téá ààní ló, nda ním̄ é ààní ló!” 30Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “M̀ ló kà kà bel nèni kọ, bé kõ̀ò kálá kù bàà tóm kpã́ bílá deeí, ò é amàm̄ sàn taa tóm.” 31Pítà à kpáá àgàlà boo a bel kọ, “Kà bè à dọ ní e m zọni ù, ním̄ é amàni sàn!” Vóá bé dénè na gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ́ná gé naa é. 32Ba beè gboó má sĩ́ ene ke tõ̀ò e bà kólíe Gẹtsẹ́mànì. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Ĩinii tẽ́ kĩí, mè m é àà gé tãaga ló Bàrì.” 33À gboó faalá Pítà, nè Jém̀z, nè Jọ́ọ̀n ààmà. Nyíee beè gboó palà ge tãàgà vaá bììlà, 34naa ní e a gboó kọ́ nèva kọ, “Bãàgà e a di boo nà nyíe bọọ belí e a é fẹ́m̄. Tõonii kĩí vaá ò kuai dẽe ló.” 35À sĩinà ló iná dee sĩ́ vaá gboó kumí sĩ́ kẽ tãàga ló Bàrì kọ, be a géè valí, náa gá è bãè m tṍó tãàgà e a dìe sĩ́. 36À gboó kọ, “Nà tẹ̀! Kọ̀láá nu ólò valíní ló. Tú noní lọlim̄ sĩ́. Sõò naa o bùlà, níì ńda nì.” 37À ooa kẽ íná ló taàa nená vaá mon kọ bà di dáá. À gboó kọ́ nè Pítà kọ, “Sáímọ̀n, é kọ ò dáa? Naa kọ nóo é láá kùà dẽe ló m gbálà ńkem tṍó? 38Kuai dẽe ló vaá ò tãagai ló Bàrì kọ bé nóo é dọi m dàg. Ò íèì nyómá e o gá náamai nu, sõò bọọ nom kpá ló zuugà.” 39Jíìzọ̀s beè kpáá àànà gé gé tãàga ló Bàrì vaá òòa boo t̃ẽ̀ènè gã́ bé e a géè tãàga ló Bàrì naaá. 40À kpáá òòànà gé kẽ inává ló vaá mònva e bà di di dáá, boo bée kọ dáá beè palà ge èlva ló dẽe. Bà náa nyímá ló tọ́ọ̀ kà nu e bà gá kọ́ nèe. À kpáá òòànà gé àà. 41Tṍó e a ni ooa kẽ inává ló ní e a égè taa tóm vaá bà di gé dááá, à gboó kọ́ nèva kọ, “Ò di dii gé dáa e o gé bói séi? Gboó gbẹẹlii vó gè daalii, mè tṍó a lée e bà é gé sii nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò pọ́lọ́. 42Aalii boo, mè é àà. Neenii nen e a é gé ténim̄ ló nvee bá ọ́b e a ni dúí!” 43Jíìzọ̀s di ló e a gé ló belí tṍó e Júdàs, e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá, fáálá gbele tõ̀ò nen e gbò togó vààla gyọ́ọ, nè gbò nóòmà Log pá Júù nè, gbò kà nen beè lẹ̀ẹ̀là domá. Gbòi beè faalá gẹ̀ bé nè túm. 44Nen e a é ténié ló nvee bá gbò ọ́vá beè kọ́ bé e a é náa vaá bà nyímáe ló nèva, kọ, “Kọ̀láá nen e m tóvì bù̃ùnà vaá pyovíe bẹ́ẹ́ ní nená é. Gboó siilííe vaá ò túíe aamai m ọ́ẹ́ dẽe.” 45Áá tṍó e Júdàs gé íná kĩá, à gboó lele tọ sí ló Jíìzọ̀s vaá kanae mon kọ, “Nen Dò Bá!” À gboó toví bù̃ùnàe vaá pyovíe bẹ́ẹ́. 46Bà gboó tú agẹ bá siimá Jíìzọ̀s. 47Sõò ene nen gbàà gbò e a è di élá kĩá beè gboó mììnà a gẹ̀ bé tú kùmà gyóòlo Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, naa ní e a ful tṍ lọlíé ló. 48Jíìzọ̀s à gboó ló bel kọ, “Naa kọ o beè faalai gẹ̀ bé nè túm domai ló ge siilím̄i belí nen e a dọ log? 49M beè olòó dìí ló kọ̀láá dee m Tọ Káí e m géè nóòmà nu vaá nóo beè siilím̄i. Sõò nu e Kpá Káí kọ́ íe gè lẹ̀ẹ̀à.” 50Dénè gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó teá ààe ló. 51Ene kà nvín ãa gbálà géè bììà nvée Jíìzọ̀s tṍóá, e áá ẹ́vẹ̀ ẹ́vẹ̀ kàn ní e a beè kọ̀là lóe é. Tṍó e gbòa ni siíeá, 52à gboó teá sọ̀ bá a kàn gbẹẹvá bá. 53Tṍóá, bà gboó faalá Jíìzọ̀s kilma tọ Pọ̀b Nen Togó Vààla Gyọ́ọ kĩ e dénè gbò togó vààla gyọ́ọ, nè gbò kà nen, nè gbò nóòmà Log pá Júù beè di bṍóná. 54Pítà beè olòó kyãà ńkem kem dúé nvée, dọ̀ tṍó e a bã́ m be Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá, vaá zọ gbò tóm e a ólò di kĩé ĩì tẽ́ kẽ, olòó zìvà sã́. 55Gbò togó vààla gyọ́ọá nè dénè gbò dóm bèèla pá Júùa beè gbĩ́ gbò nen di tõ̀ò e bà gá kọ́ pọ́lọ́ bel kilma ló Jíìzọ̀s kọ bé bà elá boo fẹmáe, sõò ba náa è mòn tọ́ọ̀ nen. 56Gbele tõ̀ò nen beè kpọ́e kyáá bel ló, sõò ba kyáá bel náa beè gbaa ló ní ene. 57Sìgà gbò à gboó elá ela vaá gboó kpọ́e kyáá belí ló kọ, 58“Beele beè dã̀ e a kọ́, ʻM̀ é kṍóná Tọ Káí e gbò nen beè tìvi uú kẽ, vaá m taa dee, m̀ tib dõòna kà e gbò nen náa è tìb.’ ” 59Sõò bãànà baála kyáá belí náa beè gbaana gé ló ní ene. 60Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ à gboó elá kè sĩ́ dénè gbòa vaá bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Éé bel e gbòi lóní lóí, nóo é láá aalá tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe?” 61Jíìzọ̀s à dã́ pĩi, náa ló tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe. Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá à kpáá bĩináe kọ, “É kọ olo Méné e Bàrì Sa, e o dú Sã́áná Bàrì e a bọ́ ló lèèlà?” 62Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Ẽei, nda ẹ̀ẹ̀. Vaá ò é monii nda, Sã́áná Nen, e m di ĩ́ì tẽ́ bá lè Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel, tṍó e m é bã́ boo bù dee dù!” 63Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá à gboó baa a kọ̀là ló m sṹg vaá kọ, “Bíi ge kpáá gbĩ́ nen e a é lóe bel ló á géná! 64Kátogóí o dã́i bé e a on Bàrì naaá! Éé ní e a dú bọọ bùlà kilmaié ló é?” Dénè nen à gboó bẽgè bel Jíìzọ̀s kọ à bọ́ ló kọ bà á fẹ́e. 65Sìgà ọ̀và à gboó dàlà togó tumíe múú kyáá ló vaá tú kàn bọvíe dẽe, vaá tṍó e bà ni bomíe lọ̀l, bà gboó kọ́ nèe kọ, “Mée ní e a dibni é? Ni kọ́ nei!” Boo tṍó e gbò tóm gé faáe ààmàa, bà gboó sáe bá. 66Pítà beè di di m beá, tṍó e ene kà nvín pá bia e a ólò sí tóm nè Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ ni téní kĩ e a è dìa, 67vaá tṍó e a mon Pítà e a gé zuvà sã́, à gboó gọ̀lie ló ẹ̀b vaá kọ, “Olo beè dìnà gé ló Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t.” 68Sõò Pítà à gboó amà sàn kọ, “Ním nyímà vaá ním dã́ tẽ́ nu e o gé kọ́nà gé.” Pítà à gboó àà m beá má sĩ́ gbà gbá kẽ. Gbálà ńkem tṍó, kõ̀ò à gboó kù kpã́. 69Nvín pá biaá beè kpáá mònnà gé Pítà kĩá vaá gboó kọna gé nè gbò e a di kĩé kọ, “Na kà gbálài dúna gé ene ọ̀và!” 70Sõò Pítà beè kpáá àmànà gé sàn. Gbele tõ̀ò tṍó náa tení tṍó e gbò e a di kĩé à kpáá kọ́ nè Pítà kọ, “Nóó láá àmà sàn kọ olo níì ene ọ̀và nì, boo bée kọ olo aanà gé kpá dó Gálìlì!” 71Pítà à gboó tú a ló zilma zíl kọ, “Bàrì á nèm̄ kpọ̀ té be m̀ kpọ́ kyáá kọ ním nyímà ló gbálà e o gé kọ́íá!” 72Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, kõ̀ò à gboó kù ní e a égè bàà tóm kpã́. Pítà beè gboó kẽ̀èa boo kọ Jíìzọ̀s beè kọ́ nèe kọ, “Bé kõ̀ò kálá kù bàà tóm kpã́, ò é amàm̄ sàn taa tóm.” Pítà à gboó kẹẹlẹ sĩ́ kẽ vaá tò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\