MÁÀK 15

1Dee gé zilà gé, gbò togó vààla gyọ́ọ à gboó gbalẹ̀ boo gé zọ̀ gbò kà nen, nè gbò nóòmà Log pá Júù, bií ló dénè ba gbò dóm bèèla nyòònà, vaá bà gboó gbá bilá ló. Bà gboó bọvíe ààmà vaá túe nvee bá Páílẹ̀t. 2Páílẹ̀t à gboó bĩináe kọ, “É kọ olo ní e o dú méné pá Júù e?” Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Olo kọ́ vó.” 3Dénè tṍóí, gbò togó vààla gyọ́ọ géè kil sĩ́ gè olòó bugi gã́ bug pọ́lọ́ nu uu ból Jíìzọ̀s. 4Páílẹ̀t à kpáá bĩinánáe gé kọ, “Ò dã́ gé dénè nu e bà gé ló uuní booí? Naa kọ tọ́ọ̀ nu e o é áálá tẹlẹ dẽe á gé?” 5Sõò Jíìzọ̀s náa áálá gé tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe, iná kĩ e a gboó bọọ ló Páílẹ̀t. 6Kọ̀láá tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, Páílẹ̀t ólò lọl ene nen e gbò nen kọ á lọl tọ kpọ́gọ́lọ́. 7Kà lèlà tṍóá, ene kà gbálà e a kọlà Barábàs beè di gbàà gbò e a è bé lẹ̀ẹ̀là bel vaá fẹ́ nen tṍó e bé è dọ̀ vaá bà gboó siíva nvee tọ kpọ́gọ́lọ́. 8Tṍó e bõ̀òna gbò nen ni kõ̀òà ḿmá ela kọ á gboó naa neèva lé e a ólò naava kọ̀láá tṍó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelíá, 9à gboó bĩináva kọ, “É kọ ò gbĩ́ì kọ ḿ sọ̀ bá méné pá Júù?” 10Páílẹ̀t beè palà ge nyimá kọ bẹẹ nyíe e gbò togó vààla gyọ́ọ beè ié ló Jíìzọ̀s ní e a beè naa vaá bà túe máe é. 11Gbò togó vààla gyọ́ọ à gboó bã m bõ̀òna gbòa kọ bà á bàn kọ, tãá e a sọ̀ bá Jíìzọ̀s, á sọ̀ bá Barábàs neèva. 12Páílẹ̀t à kpáá bĩináva kọ, “Vaá ḿ gboó naa và é nen e o kólììe méné pá Júùi é?” 13Bà vulí kpã́ kọ, “Káé kú té!” 14Páílẹ̀t à bĩináva kọ, “Mó kà pọ́lọ́ ní e a beè sì e?” Tṍóá ní e bà kpáá palà ge vulí é, kọ, “Káé kú té!” 15Páílẹ̀t à gboó sọ̀ bá Barábàs nèva boo bée kọ a beè gbĩ́ gè naa ba lèèma. A gboó tú Jíìzọ̀s nvèè bá gbò bé kọ bà á palà ge kpọ́e té ló vaá faáe ààmà gé ká kú té. 16Gbò béá à gboó faalá Jíìzọ̀s bãma m be Páílẹ̀t vaá gboó kolí dénè na gbò béá bõonè. 17Bà gboó tú a kọ̀là ló lọlie ló, tú do do dẽe pọ̀b kọ̀là ló nvèèe ló vaá gboó iilà gẹ́l suu m bela pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné uué ból. 18Bà gboó kànàe mon kọ, “È kãageni, e Méné pá Júù!” 19Bà gboó tú kpóó té magíe ból, tumíe múú kyáá ló, dọ kunu kẽ boo ba dúnú tọ vaá kumí sĩ́ kẽ nèe. 20Tṍó e bà ni nveemàe dénè lẹ́í lọ̀l, bà gboó tú do do dẽe kọ̀là lóá lọlíé ló vaá òòmà ńlẹ nvèèe ló. Bà gboó faaláe lọl tọá ààmà gé káe. 21Tṍó e bà di èèlè e bà gé faaláe ààmàa, gbò béá à gboó mòn ene kà gbálà Sairínì, e a kọlà Sáímọ̀n, e a géè tení bàlà ólá kọ á síe boná. Bà gboó tú bá kpóó siimáe kọ á dàlà bàà gbànà té Jíìzọ̀s. (Sáímọ̀n beè dú tẹ̀ Alẹkzándà nè Rúfọ̀s.) 22Bà gboó faalá Jíìzọ̀s kilma kĩ e a kọlà Gọlgọ́tà, e a gè tàb kọlà “Ke Tõ̀ò Kóó Togó.” 23Tṍó e bà iná kĩé, bà gboó nèe míí e bà gbámà ene íb biè e bà náàmà tóó ene kà té e a kọlà máà, sõò náa beè zìgà ge õ̀. 24Bà káé kú té vaá dõ̀ònà a kọ̀là ló, uuá ńnóm gè nyimá ló nen e bu báà sĩ́ é kuu. 25Kà lèlà boo sĩ́ìna òb tóm lọ̀ọ̀le ní e bà beè káe é. 26Nu e ba è emí boo báà té káé boo togó naamá bel e bà gbáe beè kọ, Méné pá Júù. 27Ba beè ká bàà nen e a dọ log biié ló, ene ọ̀và boo a bá lè, ńna ọ̀vàa boo a bá kìe. (( 28Níí ḿmè nu e Kpá Káí kọ́, “Ba beè túe gbá ló gbò pọ́lọ́.))” 29Gbò nen e a téní kĩé vaá mònie beè toogè ból vaá ònie nvèèmà lẹ́ kọ, “Ẹ̀ẹ̀a boo! Olo géè kọ ò é kṍònàè Tọ Káí vaá ò kpáá tuèe ele ela m taa dee! 30Ni duulà o bá vaá ò aa boo bàà gbànà téá boo!” 31T̃ẽ̀ènè báá bé e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù beè nvèèmànàe gé lẹ́ naa é, vaá kọ́ nè ene nè ene kọ, “A beè olòó dùùlà dõòna gbò sõò náa láá dùùlà a bá! 32É ni ẹb tṍó e Méné e Bàrì Sa, e a dú méné pá Ízràẹ̀l, é aa boo bàà gbànà téá boo, kọ bé è mon vaá zìgàe ló!” Gbò e ba è kana gé biié lóá beè gbẹá boo bàà gbànà té e bà dìa ònnàe gé nvèèmà lẹ́. 33Gín beè bã dénè kẽ aa boo lèlà nàànì tẹlẹ boo taa tóm fèèbe. 34Tṍó e a ni dú boo taa tómá, Jíìzọ̀s à gboó kòòlà gbele kpã́ tó kọ, “Ẹ̀lọ́ì, ẹ̀lọ́ì, lẹma sabátanì?” e a gè tàb kọlà, “Nà Bàrì, nà Bàrì, éé ní e a náa vaá ò ìàm̄ ló é?” 35Tṍó e sìgà nen e a di élá kĩé dã́ bel e a lóí, bà gboó kọ, “Ni pãanei tṍ, mè à gé kólí Ẹláíjà!” 36Ene nen à gboó teelá ààvá gbàà gé tú sàpó, diile m agẹ míí vaá nvèè bĩ́ó kpóó té. À gboó nììnà nvèè gã́ Jíìzọ̀s kọ á õ̀, vaá kọ, “Elai vó, mè é ẹb be Ẹláíjà é dú gé túe lọl boo bàà gbànà téí.” 37Jíìzọ̀s à gboó kòòlà gbele kpã́ vaá fùl séi. 38Kàn e ba è fùlmà m Tọ Káíá beè gboó bààlà aa togó tẹlẹ dù̃. 39Tṍó e nen togó gbò bé e a beè di élá kà lèlà sĩ́ bàà gbànà téá ni mon íb bá e Jíìzọ̀s úmá, à gboó kọ, “À dú kà kà kọ není beè Sã́áná Bàrì!” 40Sìgà pá bia beè di kĩá e bà géè elá kpã́á olòó ẹ̀b bé e nu géè naaá naa. Mérì, e a dú bon Mágdàlà, beè divá gbàà, bií ló Salómì nè dõòna kà Mérì, e a dú kà Jósẹ̀f nè ńkem Jém̀z. 41Gbò pá biaí beè di nvée Jíìzọ̀s lọl tã́gíní tṍó e a beè di kpá dó Gálìlì, vaá ba beè olòó nvèènà gé bá nèe. Gã́ bug dõòna gbò pá bia e ba è zọ̀e sí Jerúsàlẹ̀m beè dìnà gé kĩá. 42Ene kà gbálà e a kọlà Jósẹ̀f, e a dú bon Arimatíà, beè dì, e gbò nen ólò palà ge nvèèe ka ló gbàà gbò dóm bèèla pá Júù. À dúna gé nen e a géè ẹbma dẽe lẹ̀ẹ̀la bel Bàrì. Boo ló èlà deeá e a dú dee e pá Júù ólò kpóógá dee ló nyòòmà dee e a é zilà vaá dú ba dee bò séiá, Jósẹ̀f à gboó nèa agẹ ló a bá m gè sí ló Páílẹ̀t gé bànie kọ á neèe íí Jíìzọ̀s, kọ bé à liè. 44À gboó palà ge bọọ ló Páílẹ̀t gè dã́ kọ Jíìzọ̀s beè ú lọ̀l. À gboó kolí nen togó gbò béá bĩináe be a dú kpã́á tóm e Jíìzọ̀s beè ù. 45Tṍó e a ni dã́ lọl gã́ nen béá kọ Jíìzọ̀s beè ú lọ̀l, à gboó kọ́ nè Jósẹ̀f kọ à é láá gboó sì gé tú a íí ààmà. 46Jósẹ̀f beè zalí ẹ́ẹ́ páà, vaá tṍó e a ni tú íí Jíìzọ̀s lọl boo bàà gbànà téá, à gboó tú kàna kọ̀lmàe vaá túe mame m kóló dem e ba è kení vaá tòg naamá bànà ú. À gboó kpọlẹ̀ gbele báà dem muune gã́. 47Mérì, e a dú Mágdàlà, nè Mérì, kà Jósẹ̀f, beè dì, e bà géè ẹ̀b kĩ e Jósẹ̀f li Jíìzọ̀s.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\