MÁÀK 16

1Tṍó e dee bò séi pá Júù ni tá sĩ́, Mérì, e a dú Mágdàlà, nè Mérì, kà Jém̀z, bií ló Salómì beè gboó gé zalí kà lé nu ló nóo e bà é lólmá Jíìzọ̀s. 2Tṍó e a ni dú kà bom dee Dee Bàrì, e nàànì ni baa, bà gboó faalá nóoá simá ló bànà úá. 3Boo èèlè e bà gé aàa, bà gboó bĩiná ene nè ene kọ, “Mée é kpọlẹ̀ dem e ba è muune gã́ bànà úá lọl é?” 4(Demá beè dú kà gbe.) Bà gá kọ́ bà á dala dẽe boo ẹ̀bmà dee sĩ́, bà gboó mòn kọ ba beè kpọlẹ̀ kpò demá lọl gã́ bànàa bẹlẹ́ ela. 5Tṍó e bà ni kyãà bã m, bà gboó mòn ene ka nvín ãa gbálà e a nvèà ẹ́ẹ́ kọ̀là ló e a di ĩ́ì tẽ́ boo bá lè, vaá bà gboó zììà. 6Nená à gboó kọ́ nèva kọ, “Ó gá zììài, mè m̀ nyímà kọ ò gé gbĩ́ì Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, e ba è ká kú téá. Á géná kĩí. A è kẽeà aa ke mà ú! Dui gé ẹvii kĩ e ba beè mamée.” 7Tṍó e bà ni ẹb lọ̀l, à gboó kọ́ nèva kọ, “Aalii gé kọi nèi Pítà nè na gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ: ʻÀ gyaài sĩ́ kẽ e a gé àà kil Gálìlì. Kĩé ní e o é monííe é, belí bé e a beè kọ́ nèi naaá.’ ” 8Bà gboó tú kéné ló nè pọ̀ teemá aa ló bànà úá, vaá boo èèlè e bà gé aàa, bà náa beè kọ́ nu e nená kọ́ nèva nè tọ́ọ̀ nen boo bée kọ pọ̀ géè siíva. (( 9Tṍó e Jíìzọ̀s ni kẽeà aa ke mà ú kà bom dee Dee Bàrì, túá nen e a beè tú a ló zogè beè dú Mérì, e a dú Mágdàlà, e Jíìzọ̀s beè kpó àlàbà kà zọ lọlíé m. 10Ẹlẹ à gboó àà sí ló gbò e ba beè olòó dì ló Jíìzọ̀s. Ba è di ló e bà géè tò vaá bã̀ nyèm. 11Tṍó e a kọ́ nèva kọ Jíìzọ̀s di dùm mè ẹlẹ beè monìèe, bà náa beè zìgà. 12Tṍó e níí ni téní, Jíìzọ̀s beè tú a ló zogè bàà nen e a ólò nyoonée nvée, tṍó e bà di boo kyẽè e bà géè tení boo bàlà ól. Íb sĩ́ dee e a tú a ló zogè baála beè dú kele ló íb bé e a beè tú a ló zogè Mérì naa. 13Bà gboó òòa kẽ vaá gé kọ́ nè gbò e a dṹùnàva, sõò bà náa beè zìgànà gé. 14Dee dee nvée, a beè gboó tú a ló zogè òb nè ene nen e a ólò nyoonée nvée, boo tṍó e bà géè dé nu. À gboó kọ́va bel kọ bà náa è láá dẹlẹe nyíe boo nè ló ba agẹ̀ togó, boo bée kọ bà náa beè zìgà kọ a beè kẽeàè aalie ke mà ú tṍó e gbò e a beè monìèe kọ́ nèva. 15À gboó kọ́ nèva kọ, “Aalii bãí dénè ke tõ̀ò e a di bàlà boo gé veelii Lé Kpẹaí nè kọ̀láá nen. 16Kọ̀láá nen e a zigà vaá ò tui múú logmaíe, Bàrì é duulàe, vaá kọ̀láá nen e bè náa zigà, Bàrì é béélá bẽgèe. 17Bàrì é nè kpóó gbò e a zigà kọ bà á láá sí tóm dù̃ùnè. Bà é tú nà bée kpomági zọ lọl m gbò nen. Bà é ló kele kele íb dém bel. 18Be bà síimà bá naanà à bè ge ṍ nu e tã́a di m, náa é naáva tọ́ọ̀ nu. Bà é tú bá dẹlẹ ból gbò e lóva zọ vaá lóva é válí.” 19Tṍó e Dõò Jíìzọ̀s ni ló dénè belí nèva lọ̀l, Bàrì beè gboó túe kilma káála vaá túe ĩge boo a bá lè. 20Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó àà gé vee Lé Kpẹaá kọ̀láá ke tõ̀ò. Dõò beè olòó dìva ló vaá à néva kpóó e bà símá tóm dù̃ùnè e a náa kọ gbò nen á nyimá kọ nu e bà gé veeá dú kà kà.))


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\