MÁÀK 2

1Sìgà dee téní, Jíìzọ̀s à gboó ooa kẽ má sĩ́ bon Kapánìọ̀m, vaá dénè nen à dã̀ kọ mè a íná be. 2Gbele tõ̀ò nen à gboó dú mmá, naa ní e tọ́ọ̀ kà fòga dee náa dinà, bãànà nu tọ. Jíìzọ̀s géè vee mon bel Bàrì nèva. 3Ténì nen à gboó dàlà ene kà gbálà e zọ ló túe gbẹẹ́ mà kẽ kọ á gá láá kyãà domáé ló. 4Tṍó e bà náa mon tọ́ọ̀ kà bé bà gá tú nená tenmá naa gbàà gbele gbòa inmá ló Jíìzọ̀s, bà gboó fùl deè boo bọ̀b tọá, tẹlẹ kà lèlà kĩ e Jíìzọ̀s dì. Bà gboó dàlà gbálài boo a búl tenmá dee kĩ e ba beè fùla tẹlẹ kẽ. 5Tṍó e Jíìzọ̀s ni mon bé e gbòa dẹlẹe nyíe boo naa, à gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Nà nvín, m̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni.” 6Sìgà gbò nóòmà Log pá Júù e ba è di ĩ́ì tẽ́ kĩé à gboó tõo kẽ bugi togó kọ, 7“À náà và à láá ló íb gbò mon belí é? Níí dú gè on Bàrì! Boo bée kọ, maaná áá Bàrì lọl, mée ní e a é láá ia ló pọ́lọ́ nè nen é?” 8Jíìzọ̀s à gbalẹ̀ boo nyimá nu e a dìvá bùlà, vaá à gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa vaá ò iei íb na kà bùlài é? 9Gbàà ge kọ́ nè gbálà e bè náa láá kyãài kọ, ʻM̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni,’nè ge kọ́ nèe kọ, ʽAa boo, ulí o búl vaá ò kyãà,’ńmoné ní e o bùlài kọ à válí é? 10Sõò m̀ é náa kọ ó nyimai kọ nda, Sã́áná Nen, íè kpóó gè láá ia ló pọ́lọ́ nè gbò nen gbẹá bàlà booí.” Tṍóá, à gboó kọ́ nè gbálà e bè náa è láá aa boo kyãàa kọ, 11“Aa boo, ulí o búl vaá ò kil be!” 12Kè sĩ́ dénè gbòa, à gboó aa boo, tú a búl vaá gbalá àà. À gboó palà ge bọọ ló dénè gbòa, naa ní e bà leelà Bàrì vaá kọ, “Beele gáà mònmà dẽe íb nu e a náaí tọ́ọ̀ dee!” 13Jíìzọ̀s kpáá òòànà gé kẽ kil nu Pene Gálìlì, vaá gbele tõ̀ò nen à ḿmá beeá teníé ló. À gboó dàlà togó nóòmàva nu. 14Boo tṍó e a géè kyãà tení ló kẽ, a beè mòn ene kà gbálà e a ólò lọl kpègè e a kọlà Lívàì, nvín Álfìọ̀s, e a di ĩ́ì tẽ́ m a tọ tóm. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Nyooném̄ nvée.” Lívàì beè gboó aa boo nyoonée. 15À fẹ́gẹ̀ ló, Jíìzọ̀s géè gboó gé dé gyã́á tọ Lívàì. Gbele tõ̀ò gbò lọl kpègè nè dõòna gbò e bà íe pọ́lọ́ bée beè bììà nvée Jíìzọ̀s, vaá tõ̀ò ọ̀và beè zọ Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée deá gyã́á. 16Tṍó e sìgà gbò nóòmà Log pá Júù e a dṹùnà pá Fárèsì mon kọ Jíìzọ̀s gé zọ gbò e bà íe pọ́lọ́ bée nè gbò lọl kpègè deá gyã́áá, bà gboó bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Éé ní e a náa vaá Jíìzọ̀s à zọ gbò lọl kpègè nè gbò e bà íe pọ́lọ́ bée deá gyã́á é?” 17Tṍó e Jíìzọ̀s dã́, à gboó aalá nèva kọ, “Nen dóm biè náa dú bíi ló gbò válá ló, sõò ló gbò e lóva zọ. Ním̄ beè dú ló gè kolí gbò lé, sõò m beè dú ló gè kolí gbò pọ́lọ́.” 18À íe ene dee e gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, nè pá Fárèsì géè ká gã́. Gbò nen beè dú ló Jíìzọ̀s vaá bĩináe kọ, “Éé ní e a náa vaá gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n nè gbò e bà ólò nyoone nvée pá Fárèsì à ká gã́, sõò gbò e bà ólò nyoone nvée olo náa ká é?” 19Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “É kọ gbò e ba è kolí kè ílà dóm nè va ólò ká gã́ boo tṍó e nen e a gé ílí va dìvá ló? Á gé naa vó! Boo tṍó e nen e a gé ílí va dìvá ló, bà é dé gyã́á. 20Sõò dee gé dú e bà é beè tú nen e a gé ílí vaá lọlvá ló. Tṍóá ní e bà é gboó ká gã́ é. 21“Tọ́ọ̀ nen náa ólò tú ãa báà nu uu dẽe kĩ e a baalà ló nómá kọ̀là ló. Be à náa vó, ãa báà nuá é nvémá vaá baa nómá kọ̀là lóá èlmà bé e a beè dì naa. 22Tọ́ọ̀ nen náa ólò túna gé ãa míí tṍ m nómá bẹ̀lẹ̀ kpá ból. Be à náa vó, kói e a dú ló ãa mííá é pómè bẹ̀lẹ̀a vaá pálàa kà gbá pè. Tãa vó, bà ólò tú ãa míí tṍ m ãa bẹ̀lẹ̀ kpá ból.” 23Ene dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée géè kyãà tení bàlà ól kĩ e ba è fó lẹ́lẹ̀ nu e a belí kpá kyàlà. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè vaggi kum lọl ló dúé nvée. 24Pá Fárèsì à kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Ni ẹb, mè gbò e bà ólò nyoonéni nvée gé náá nu e bẹẹ Log kọ é gá naa dee bò séi.” 25Jíìzọ̀s beè gboó aalá nèva kọ, “É kọ ò gáà bugii nu e Méné Dévìd beè naa, tṍó e tá kói beè tá ló pá a gbò nè ẹ̀ẹ̀? 26Tṍó e Abáíàtà beè dú Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, Dévìd beè bã tọ Bàrì, dé fétúlú e ba è nè Bàrì vaá tuna gé nè pá a gbò kọ bà á dè. Sõò bẹẹ Log kọ́ tọ́ọ̀ nen á gá dè, maaná áá gbò vààla gyọ́ọ lọl ló.” 27Jíìzọ̀s tú a bel inmá ke kùbmà tṍó e a kọ, “Bàrì beè sẹlẹ dee bò séi kọ nen á boma séi. Náa beè kọ log e a bẹl deeá á kpọ́ té ló nen. 28Boo bée vóí, nda, Sã́áná Nen, ní e m gé lẹẹlà bel ló dee bò séi é.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\