MÁÀK 3

1Boo tṍóá, Jíìzọ̀s beè kpáá òòa kẽ bã tọ Bàrì pá Júù, kĩ e ene kà gbálà e ene kà báe beè ú táé ló beè dì. 2Sìgà nen beè di kĩé e bà géè gbĩ́ nu e bà gá élá boo siimà log Jíìzọ̀s. Boo bée vó, bà gboó palà ge ẹ̀b kà bè à é bó gbálàa dee bò séi. 3Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbálà e báe beè ú táé lóá kọ, “Dú dee sĩ́ kĩí.” 4À gboó bĩiná gbòa kọ, “Éé ní e bẹẹ Log kọ́ é naa dee bò séi é? É kọ à kọ́ é naa lé, sẹ̀ à kọ́ é sí pọ́lọ́ é? À kọ́ é kùmà dùm nen, sẹ̀ à kọ́ é fẹ́ nen é?” Bà dã́ pĩi. 5Jíìzọ̀s ẹbva vaá nyíee à gboó bììlàvá ló, sõò ba beè dúe ńsàn nyíe boo bée kọ ba agẹ̀ togó náa zigà kọ bà á láá zìgà ba lọ̀ nu. À gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Nììnà báni.” Vaá tṍó e a niinà báe, kà à gboó kpáá bã m. 6T̃ẽ̀ènè tṍóá, pá Fárèsì e a beè di kĩé beè gboó àà tọ Bàrìa àà gé zọ̀ pá gbò Hẹ́rọ̀d bilá ló bé e bà é náa láá fẹ́ Jíìzọ̀s. 7Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè àà má sĩ́ nu Pene Gálìlì vaá gbele tõ̀ò nen à kõ̀òà bììàe nvée. Ba beè aagi kpá dó Gálìlì nè Judíà 8nè bon Jerúsàlẹ̀m nè kpá dó Idumíà nè bon e a di dõòna báà sĩ́ Pene Jọ́dàn nè kĩ e a bééá tení ló bon Táíà nè Sáídọ̀n. Dénè gbòi dú boo bée kọ ba è dã́ gbò nu e Jíìzọ̀s géè naa. 9Ba beè ḿmá kĩé, naa ní e Jíìzọ̀s kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á tú faà sĩ́ múú domá, mè á bãe m. Mè á di vó, gbò nen tã́ànèe bá uulìè kẽ. 10A bó gbele tõ̀ò nen, naa ní e dénè gbò zọ ló géè ã́gí kẽ gbĩ́ gè daaé bá ló. 11Kọ̀láá tṍó e gbò e zọ dìvá m moníe, bà géè fiiá dọ̀é ke gbàà vaá kòòlà kpã́ kọ, “Olo Sã́áná Bàrì!” 12Jíìzọ̀s à gboó tú agẹ̀ mon lomá bel nè gbò zọá kọ bà á gá kọ́ íb nen e a dúè nè tọ́ọ̀ nen. 13Jíìzọ̀s à gboó àà kil boo gù vaá kolí gbò e a dú a bùlà gè kolí. Bà gboó dúé ló, 14vaá à sàmà bá òb nè bàà nen e a kólíva gbò e a lẹẹlàè. À gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ sai ló gè kọ ó dim̄í ló nè gè kọ ḿ lẹẹlài kọ ó veelii nà mon bel 15vaá ò lẹẹlài bel zọ.” 16Níí gbò e a è sà e: Sáímọ̀n (e a kólíe Pítà), 17Jém̀z nè a vígà Jọ́ọ̀n, e a dú pá nvín Zẹ́bìdì (À kolí baála Boanájìz, e a gè tàb kọlà “Gbò e ba láb bélí náa káála”); 18Ándrù, nè Fílìp, nè Baatọ́lọ̀mù, nè Máátìù, nè Tọ́màs, nè Jém̀z, e a dú nvín Álfìọ̀s; Tádìọ̀s nè Sáímọ̀n (e a è di zẹ̀ẹ̀ gbò e a géè bé boo kọ pá Júù á aa kè bá pá Róm̀), 19bii ló Júdàs Iskárìọ̀t, e a è tú Jíìzọ̀s nvèè bá ọ́b. 20Jíìzọ̀s à gboó àà kil be, vaá gbele tõ̀ò nen à mmànáe gé ló, naa ní e gbò e bà ólò nyoonée nvée nè ẹ̀ẹ̀ náa láá iena gé tṍó e bà démá nu. 21Tṍó e pá a nen dã́ kọ gbò nen géè olòó kọ, “À bọ dáa!” bà gboó sì kọ bà á gé siilìèe. 22Sìgà gbò nóòmà Log pá Júù e bà aa Jerúsàlẹ̀m géè olòó kọ, “Pọ́lọ́ Nyómá, e a kọlà Biẹ́lzìbọ̀l, e a gé bẹl dénè gbò zọ dìé m vaá ẹlẹ ní e a née kpóó e a kpómá zọ lọl m gbò nen é.” 23Boo bée vóá, Jíìzọ̀s à gboó kolíva nvea ló vaá logí lóg nèva kọ, “À é náà vaá Sétàn láá kpó Sétàn lọl m nen é? 24Be ene kà kpá dó pooà vaá bea, na kà kpá dó é gímí. 25Be ene kà tọ pooà vaá bea, na kà tọ é lagàlà. 26Boo t̃ẽ̀ènè báá, be lẹẹla bel Sétàn pòòà, náa é bĩ́. Tãa vó, à é gímí. 27“Tọ́ọ̀ nen náa é láá bã tọ nen gyãà tú a gyọ́ e bè náa é zẹ́ẹ́ bọvíe bé e a kálá gboó kọ̀ọ̀la a tọ. 28“M̀ kọ́ nèi kọ Bàrì é láá ia ló kọ̀láá kà pọ́lọ́ e nen sí nè kọ̀láá kà pọ́lọ́ bel e bà ló. 29Sõò kọ̀láá nen e a òn Nyómá Káí, Bàrì náa é ia ló nèe, boo bée kọ à náa pọ́lọ́ e a dì lee.” 30(Jíìzọ̀s beè kọ́ vóí boo bée kọ sìgà gbò géè olòó kọ, “Zọ dìé m.”) 31Kà Jíìzọ̀s nè pá a vígà pá gbálà à gboó dú iná kĩé. Bà gboó lẹ̀ẹ̀là tóm simáé ló tọá kọ bà gé gbĩ́èe. 32Gbele tõ̀ò nen beè di ĩ́ì tẽ́ ḿmá bèèa ló Jíìzọ̀s. Bà gboó kọ́ nèe kọ, “O kà nè pá o vígà gé bĩináni ke dẹi.” 33Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Mée ní e a dú nà kà e, vaá bà mée ní e bà dú pá nà vígà e?” 34À gboó ẹ̀b gbò e a di ĩ́ì tẽ́ bèèae lóá vaá gboó kọ, “Neenii gbò e bà dú nà kà nè pá nà vígài! 35Kọ̀láá nen e a náa bùlà Bàrì, ní e a dú nà vígà pá gbálà nè nà vígà pá bia nè nà kà e.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\