MÁÀK 4

1Dõòna tóm gbò, Jíìzọ̀s beè kpáá dàlà togó gè nóòmà nu gbẹá kpàn Pene Gálìlì. Gbò nen e a bééáé ló beè palà ge bọọ, naa ní e ẹlẹ téní gé ĩì tẽ́ m faà sĩ́ múú. Faàa beè kpõ̀òà kili kà sĩ́ múú, vaá dénè gbòa à gboó elá boo kpò nu gã́ múúá. 2À gboó túgági lóg dòmà bá gã́ bug nu nèva kọ: 3“Dénè nen á pãane tṍ! Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè àà gé toví súú sọ́gọ́ nu e a gé fó zaalí kè ól. 4Boo tṍó e a gé tóví súúá zaali, sìgà beè dọ boo èèlè vaá gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ à dù gé tigi ààmà. 5Sìgà à dọ boo kunu kẽ dem kĩ e sãa náa è bọọ. Gbálà ńkem tṍó náa è téní, a gboó beele mée, boo bée kọ sãa e a dì boo kunu kẽ kĩé náa è bọọ kè tẽ́. 6Tṍó e gbei dú, a è gboó taa méeá fẹ̀ boo bée kọ a lí náa è láá sii kẽ. 7Sìgà à dọ zẹ̀ẹ̀ suu bíé bàlì. Tṍó e súú téá ni tõó gbàà dùm, bíé bàlìa à gboó dùm uuavá boo vaá náa zigà kọ bà á láá mumí. 8Sõò sìgà beè gboó dọ́ boo lé kunu kẽ, naa ní e a gboó sí mée vaá dùm vaá mumí: Sìgà beè mumí kum e tub nè òb súú di ló, sìgà à mumí ní e taa tub súú di ló, vaá sìgà à mumí ní e vòò tub súú di ló.” 9Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Nen e a íe tṍ á dã̀!” 10Tṍó e áá Jíìzọ̀s beè di kẽ, sìgà gbò e ba è dã́ lógá bii ló òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá beè gboó dúé ló kọ á baa tẽ́ lógá. 11Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Bàrì náa kọ boolo ó nyimai nu ke gũa e a kil ló a lẹẹlà bel, sõò na gbò e bà á géí gbààa ólò dã́ áá lóg, 12kọ bé, ʽDẽéva é dí ló nu e bà gé ẹb, sõò bà náa é mon; vaá tṍva é dí ló nu e bà gé dã́, sõò bà náa é tavẹ̀. Boo bée kọ be ba è mòn à bè kọ bà tavẹ, bà gá beè kììa kẽ nyoone Bàrì, vaá à ia ló ba pọ́lọ́ nèva.’ ” 13Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Naa kọ nóo dã́ì tẽ́ lógí? À é náà vaá ò é láá olòó dãi tẽ́ dõòna kà lóg é? 14Nen fò nuá dì belí nen e a ló mon bel Bàrì. 15Sìgà gbò bélí na kà gbò súú e a dọ́ boo èèlèa. Bà gé dã́ gé mon bel Bàrìa, Sétàn ólò dù gé tú lọl. 16Sìgà gbò à belí na gbò súú e a dọ́ boo kunu kẽ demá. Bà tú ẹ́ẹ́ nyíe tumá mon bel Bàrì kà lèlà tṍó e bà gé dã́á, 17sõò náa síiva kúm m, e a náa kọ gbálà ńkem tṍó bà á dọ̀. Tṍó e gbò nen dalà togó tãagéva vaá biigèva ló boo bée mon bel Bàrì, bà gboó gbẹá boo dọ̀. 18Sìgà gbò belí na gbò súú e a dọ́ zẹ̀ẹ̀ bíé bàlìa. Bà dã́ mon bel Bàrì, 19sõò tãàgà bàlà booí nè tàn ge bã̀ méné nè ge ié gyọ́ à gboó gyẽeme mon belá gbẹẹvá m kọ bà á gá dọ bélè. 20Sõò na gbòa belí gbò súú e a dọ́ boo lé kunu kẽ. Bà dã́ mon belá vaá tú nvea m. Tṍó e bà dã́ mon belá vaá nvea m, bà gboó dọ̀ bélè, belí na gbò té e a mumí kum e tub nè òb, à bè taa tub, à bè vòò tub súú di lóá.” 21Jíìzọ̀s kil sĩ́ gè ló bel nèva kọ, “É kọ bà ólò mùn sã́ inmá tọ vaá gboó tú nu uu boo, à bè ge sẹlẹ kè vái? É kọ bà náa ólò tú sẹlẹ boo nu? 22Kọ̀láá nu e bà gṍ, é beè dọ bàlà kẽ, vaá kọ̀láá nu e a di ke gũa, Bàrì é tẹlẹ bàlà kẽ. 23Nen e a íe tṍ, á dã̀!” 24À kọna gé nèva kọ, “Bugii togó boo nu e o dã́ì! Boo bée kọ nu e o domàì nèi gbò nen, ní e Bàrì é domànà gé nè boolo é, vaá à é kpáá tẹlẹ ló nèi. 25Boo bée kọ à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a beè dìé báá lọl.” 26Jíìzọ̀s kil sĩ́ vaá kọ, “Níí bé e lẹẹla bel Bàrì dì naa é: À dì belí nen e a gé fó kpá kyàlà boo a ól. 27À fó lọ̀l, kil tọ gé daa, vaá tṍó e ńkem dee ni téní, à mòn kọ mè gbò súú kpá kyàlàa beè pomè mée vaá dùm. Sõò ẹlẹ náa nyímá bé e a náa vaá à láá naaá naa vó. 28Kunu kẽ ólá náa kọ bà dùm vaá mumí. Bà zẹ́ẹ́ sí mée, vaá tṍó e a lée, bà gboó pilági má. Súú à gboó mmá ló kum. 29Tṍó e a ni kpóno, à gboó fùl, boo bée kọ a léèvè.” 30Jíìzọ̀s beè gboó bĩiná kọ, “Éé ní e è é láá tú lẹẹla bel Bàrì doole ló é? Mó kà lóg ní e è é láá tú bààmà tẽ́ é? 31À dì belí súú sáá kéè, e a dú ńkem èl dénè súú sọ́gọ́ nu e a di bàlà booí. 32Sõò tṍó e ba fó súúá, à é gboó dùm vaá bọọ èl dénè té sọ́gọ́ nu e bà fó kè ól. À bọ́ọ́ gàlà, naa ní e gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ láá lò tẹ̀ gbàà a pa sã.” 33Jíìzọ̀s túna gé dõòna kà gbò lóg e a bélí vóí lomá a mon bel nèva m bá e bà é láá dã́ tẽ́. 34Náa beè ló tọ́ọ̀ bel nèva e bè náa ténmá m lóg. Sõò tṍó e a dú áá gbò e bà ólò nyoonée nvée nè ẹ̀ẹ̀, a è gboó baa tẽ́ kọ̀láá kà nu nèva. 35Ló èlà deeá, Jíìzọ̀s beè kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Naanii é fùl peneí dọ na sĩ́á.” 36Bà gboó aa gbàà bõ̀òna gbòa, vaá gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó ọvíe m faà ààmà. Dõòna kà gbò faà beè dìnà gé. 37Gbele kpóó ló fọ́ọ́lọ́ beè bú ló ùlà vaá dálí à gboó bã faà, naa ní e a sigè ńkem faà a díi. 38Dénè tṍóá, Jíìzọ̀s beè di kà deè nvée faàa, e a dẹlẹ togó boo pílò daa. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó kẽeée vaá kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, é kọ náa bọọní ló kọ beele é gé pè?” 39Jíìzọ̀s à gboó kẽeà aa boo vaá lẹ̀ẹ̀là bel ló fọ́ọ́lọ́á vaá kọ́ nè peneá kọ á ọ̀b. Fọ́ọ́lọ́á à gboó fùlà, vaá dénè kẽ à gboó ọ̀b. 40Jíìzọ̀s à bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Éé ní e a náa pọ̀ à siíi é? Naa kọ tẹlẹ̀ gé vóí boolo gáà laa dẹlẹi gé nyíe boo Bàrì?” 41Sõò pọ̀ à gboó palà ge siíva, naa ní e bà bĩiá bel kọ, “Níí mó íb nen e bãànà fọ́ọ́lọ́ nè pene gbaníe tṍ ló é?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\