MÁÀK 5

1Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó fùl sábá peneá vaá iná bon Gẹrásà. 2Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni aa faà dọ ela, ene kà gbálà dáa beè gboó aa m kóló dem kĩ e bà ólò lì nen vaá zọe nyòònà. 3A è olòó tõo m gbò kóló demá. Tọ́ọ̀ nen náa è láá olòó bọbnáe, boo bée kọ 4gã́ bug tṍó e bà ni tú kpọ́gọ́lọ́ bọbmáe bá nè tọ, a è olòó kàb zaali lọa lóe. A è ié kói iná kĩ e tọ́ọ̀ nen náa beè láá lẹ̀ẹ̀lànàe bel ló. 5À ólò bọọ gè kẹgili tení gbàà gbò kóló demá nè boo kpò e a di kĩé bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà vaá olòó vulígi kpã́, tú báà dem bààmà kpá lóe. 6A beè gbẹá kpã́á mòn Jíìzọ̀s vaá teelá gé kumíe dúnú ke gbàà, 7vaá gboó vulí gbele kpã́ kọ, “Jíìzọ̀s, Sã́áná Bàrì e a bọọ èl boo! Éé ní e o gbĩ́ìm̄ ló é? M̀ tú boo bée Bàrì bànmàni kọ ó gá nèm̄ kpọ̀ té!” 8(A è kọ́ vó boo bée kọ Jíìzọ̀s géè olòó kọ, “Olo zọ, tení aa m gbálài!”) 9Jíìzọ̀s à bĩináe kọ, “O bée kọlà và e?” À aalá kọ, “Nà bée kọlà ʽGbele Gbò’--boo bée kọ gbele tõ̀ò bẹ̀ì!” 10À gboó olòó bàn Jíìzọ̀s kọ á gá kpoèva lọlie dóá. 11Gbele tõ̀ò dì máá beè di ku ló kĩé, e bà géè dé kpál boo kpòa. 12Gbò zọá beè gboó bàn Jíìzọ̀s kọ á lẹẹlàèva nveenie m gbò dì mááá, naa ní e bà é láá bã̀evá m. 13À gboó nèva èèlè. Gbò zọá à gboó aa m gbálàa bã m gbò dì mááá. Gbò dì mááá, e a é láá toolá vòò bóóá (2,000), à gboó kònà aa boo kpòa vaá teá gé pè múú. 14Gbò e a géè kù dẽe ló gbò dì mááá à gboó teá aa gé nè kpẹa gbò e a di bon nè gbò e a di bàlà ól, vaá gbò nen beè sì gé ẹb nu e a beè lẹ̀ẹ̀à. 15Tṍó e bà íná ló Jíìzọ̀s vaá mòn kọ gbálà e gbele tõ̀ò zọ beè dì m̄á dì ĩì tẽ́ kĩé e a è símá kàn vaá nyímá a ló, pọ̀ à gboó siíva. 16Gbò e a è mònmà dẽe à gboó noo tẽ́ nu e a nááá ló gbálà e zọ è dìé m̄á nè nu e a nááá ló gbò dì mááá nèva. 17Boo bée vóá, bà gboó bàn Jíìzọ̀s kọ á aalìè ba dó. 18À gé kpóógá dee ló bé à bãe faà aalìèa, gbálà e zọ è dìé m̄á à gboó bànie kọ à é nyoonèee. 19Sõò Jíìzọ̀s náa beè tòm kọ á dù. Tãa vó, a beè kọ́ nèe kọ, “Àà kil be vaá ò kọ́ nè pá o nen íb kpãà tóm e Dõò sí nèni nè íb bé e a íéni sàn nyíe ló naa.” 20Gbálàa à gboó àà vaá gboó tení òb kà boná kọgági nu e Jíìzọ̀s náà nèe. À gboó bọọ ló kọ̀láá nen e a dã́. 21Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó òòa kẽ fùl kil na sĩ́ peneá. Boo tṍó e Jíìzọ̀s ni aa faà dọ ela, gbò nen à gboó beeá teníé ló. 22Ene kà nen tule tọ Bàrì pá Júù, e a bée kọlà Jáírọ̀s, à gboó dù, vaá tṍó e a ni mon Jíìzọ̀s, à gboó kumíe dúnú ke gbàà 23vaá tú agẹ̀ bá banmàe kọ, “Kpá ló nà dígílí nvín pá bia zọ íná kĩ e kpa kpa séi ní e a di dié gbàà e. Sóo sóò dù gé tú o bá dẹlẹé boo, kọ bé à íe bóa vaá dùm!” 24Jíìzọ̀s à gboó zọ̀e gbá tọ àà. Gbele tõ̀ò nen géè kõ̀òà biia nvée Jíìzọ̀s, naa ní e bà ḿmá beeáé ló. 25Ene kà pá bia beè dìva zẹ̀ẹ̀ e tãàgà è bã́ ló a ega tṍó bu ẽ́ vaá naa ní e gbele tõ̀ò mii beè síé ló m òb nè bàà gbáá. 26A è mon tõ̀ò tãàgà bá gã́ bug dóm biè íná kĩ e dénè a kpègè táé bá, sõò tãá e a zọ̀ ló tá, à kpáá olòó zoogá. 27A gboó tení dú dee nvée Jíìzọ̀s vaá baa zẹ̀ẹ̀ dénè gbòa ináé ló, boo bée kọ a è dã́ nu e a kilíé ló 28vaá olòó kọ́ m a nyíe kọ, “Be m̀ láá daa gé bá ló áá a kọ̀là ló, m̀ é bóá.” 29À gboó daa bá ló a kọ̀là ló, vaá boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, mii e a géè síé lóá à gboó fùlà. À gboó nyimá kọ à bóàè. 30T̃ẽ̀ènè tṍóá, Jíìzọ̀s a gboó nyimá kọ kpóó aalìèe ló. À gboó kììa ló kẽ gbàà gbele gbòa vaá bĩiná kọ, “Mée ní e a daa bá ló nà kọ̀là ló é?” 31Gbò e bà ólò nyoonée nvée à aalá nèe kọ, “Olo monì bé e gbò nen ḿmaní ló naaí. Éé ní e a náa ò bĩiná kọ mée daalìèni bá ló é?” 32Sõò à kil sĩ́ gè zeegè dẽe kọ sẹ̀ à gá monìè gé nen e a daalìèe bá ló à. 33Tṍó e pá biaá ni nyimá ló íb nu e a lẹẹàe lóá, à gboó tú kéné ló pọ̀ simá ló Jíìzọ̀s vaá kumíe dúnú ke gbàà vaá gboó noo tẽ́ dénè nu nèe. 34Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Nà nvín pá bia, o bóá boo bée kọ ò dẹlẹ̀m̄ nyíe boo. Naa vó, mè o kom a tá.” 35Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé lo ló bel nè pá biaá, lẹ̀ẹ̀la tóm à gboó aa tọ Jáírọ̀s dù gé kọá nè Jáírọ̀s kọ, “Ó gá kpáá tãagena Nen Dò Báí, mè o síla a ú lọ̀l.” 36Jíìzọ̀s náa gban tṍ tọ́ọ̀ kà nu e bà gé kọ́á. Tãa vó, à gboó kọ́ nè Jáírọ̀s kọ, “Pọ̀ á gá siíni, sõò dẹlẹm̄ nyíe boo.” 37Náa tòmnà kọ tọ́ọ̀ nen á kpáá biiànàeé nvée, daalá lọl ló áá Pítà, nè Jém̀z, nè Jọ́ọ̀n, e a dú vígà Jém̀z. 38Tṍó e bà ni íná tọá, Jíìzọ̀s à gboó mòn íb bé e kẽ bù̃ùgà naa nè íb bé e gbò nen gé tó vẹ̀ẹ̀và naa. 39À gboó kọ́ nèva kọ, “Éé dú tãàgà e o tóì e? Mè nvíní náa ú, sõò à di dáá!” 40Dénè ọ̀và à gboó màgàe. À gboó kpó dénè nen lọl tọá tẹlẹ ke dẹi, vaá tú áá tẹ̀ nè kà nvíná bii ló taàa nen e a beè sà lọl gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvéeá bã̀ma àn kĩ e ba è tú nvíná mame. 41À gboó siíe bá ló bá vaá kolíe kọ, “Talita, Kúm̄,” e a gè tàb kọlà, “Nvín pá nyáá, m̀ kọ́ ó aa boo!” 42À gboó aa boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, gboó lẹgala m tọá. (A è toolá òb nè bàà gbáá.) Tṍó e nuí ni lẹẹà naa vóíá, à gboó palà ge bọọ ló gbò nen. 43Jíìzọ̀s à gboó palà ge ãanéva kọ bà á gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. À gboó kọ bà á nèe gyã́á á dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\