MÁÀK 6

1Jíìzọ̀s aa kĩé má sĩ́ bon e ẹlẹ dú, vaá gbò e bà ólò nyoonée nvée beè zọ̀e gbá tọ. 2À gboó zìlà dú dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s à sí tọ Bàrì pá Júù vaá dàlà togó gè nóòmà nu gbò nen. Gbele tõ̀ò nen beè di kĩé, vaá tṍó e bà dã́ íb bé e a gé nóòmà nu naa, à gboó palà ge bọọvá ló, naa ní e bà gboó bĩiná kọ, “Ãa ní e a nó dénè níí lọl é? Níí mó íb nyìmà nuí é? À náà à láá sí tóm dù̃ùnè e? 3É kọ ẹlẹ níì nen ká nuá nì, e nvín Mérìa? É kọ ẹlẹ níì vígà Jém̀z, nè Jósẹ̀f, nè Júdàs, nè Sáímọ̀na nì? Nda gá kọ pá a vígà pá bia dìí ló boníá?” Boo bée vóá, bà gboó kìnìe. 4Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Bà ólò nvèè ka ló nen kọ́ bùlà Bàrì kọ̀láá kĩ e a íná, sõò pá a bon nè pá a nen nè pá a tọ náa ólò nvèèe ka ló.” 5A è palà ge bọọé ló kọ gbòa náa dẹlẹe nyíe boo. Boo bée vóá, náa beè láá sí tóm dù̃ùnè kĩé, daalá lọl ló gè dẹlẹ bá boo sìgà gbò zọ̀ ló vaá bà boá. Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó àà sí gbò bon e a diga ku ló kĩé gé nóòmà nu gbò nen. 7À gboó kolí òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée bõonè vaá gboó lẹ̀ẹ̀là tóm bàà bàà ọ̀và. À néva kpóó ge lẹ̀ẹ̀là bel ló gbò zọ. 8À kọ́ nèva kọ, “Ó gá faalai tọ́ọ̀ kà nu simaí bọọ kyẽè, daalá lọl ló kpóó té tọ́gà kẽ. Ó gá faalai gyã́á, à bè bẹ̀lẹ̀ kyẽè, à bè kpègè. 9Nveai kpá ká tọ, sõò ó gá faalai dõòna kà kọlà ló ge nvèà.” 10À kọna gé nèva kọ, “Kọ̀láá kĩ e o ínai vaá gbò nen à túi nvee tọ, tõoníí tọá dọ̀ tṍó e o é aalii boná. 11Kọ̀láá kĩ e gbò nen náa túi à bè kọ bà náa pãanei tṍ ló, ò aalií kĩé vaá ò kpalai ba sãa lọai kè ká tọ naamá gè zogèva kọ Bàrì é kpọ́va té ló.” 12Bà gboó àà gé vee nè gbò nen kọ bà á ọgá ló ba pọ́lọ́. 13Bà kpó zọ lọl m gbò nen, bà tú nóo lẹlẹ̀ gbò zọ̀ ló vaá bóva. 14Méné Hẹ́rọ̀d à gboó dã́ dénè nuí, boo bée kọ sè Jíìzọ̀s a zaalà iná kọ̀láá ke tõ̀ò. Sìgà gbò nen géè kọ, “Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, a kpáá kẽeà aa ke mà ú! Ẹ̀ẹ̀ ní e a náa à ié kpóó gè simá tóm dù̃ùnè e.” 15Sìgà nen à kọ, “Níá Ẹláíjà.” Sõò dõòna gbò à kọ, “À dú nen kọ́ bùlà Bàrì dì bélí gbò kọ́ bùlà Bàrì bel kéléá.” 16Tṍó e Hẹ́rọ̀d dã́, ẹlẹ à kọ, “Níá Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, e nda beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á fùl togó lọlie mená, sõò à kpáá kẽeà!” 17Hẹ́rọ̀d ní e a beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á sii Jọ́ọ̀n vaá bọvíe tẹlẹ tọ kpọ́gọ́lọ́ é. A è naa vó boo bée kọ a beè tú Hẹródìàs, e a dú va a vígà Fílìp, naamá a va, 18vaá Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè olòó kọ́ nè Hẹ́rọ̀d kọ, “Náa lèlà kọ ó tú va o vígà naamá o va!” 19Hẹródìàs beè gboó biile nyíe ló Jọ́ọ̀n vaá gbĩ́ gè fẹ́e, sõò náa beè láá fẹ́e 20boo bée kọ Hẹ́rọ̀d beè olòó kpenae. Pọ̀ beè sii Hẹ́rọ̀d ló Jọ́ọ̀n, boo bée kọ a è dú kà lé nen e a tõo lèlà. A beè olòó kpeé ló gè dã́ mon Jọ́ọ̀n, náa kal ló bée kọ nu e a kọ́ beè olòó tãagée nyíe. 21Sõò Hẹródìàs beè gboó láá iée kà lèlà dee e bà géè kẽ̀èa boo dee e Hẹ́rọ̀d beè mèà. Hẹ́rọ̀d géè gboó zọ gbò pọ̀b nen nè gbò e a dì togó gbò bé nè gbò gyàma sĩ́ bon Gálìlì deá nu. 22Síla Hẹródìàs beè gboó zòb zob bã tọ, naa ní e a palà ge leemá Hẹ́rọ̀d nè pá a gbò kyáà. Hẹ́rọ̀d à gboó kọ́ nè nvín pá nyááá kọ, “Bĩiná kọ̀láá nu e a léémáni. Kọ̀láá nu e o kọ́, m̀ é néni.” 23Boo tṍó e a gé zigà zìgà nèeá, à gboó kọ, “M̀ zílà zíl nèni kọ m̀ é néni kọ̀láá nu e o bĩ́ìnà, kà bè à dọ ní e m tú nà bon méné bààmà bàà kọ ó lẹ̀ẹ̀là bel ló ene báà sĩ́!” 24Nvín pá biaá à gboó dọ ke dẹi gé bĩiná a kà kọ, “Éé ní e o bùlà kọ ḿ bĩiná lọlie bá é?” A kà à kọ́ nèe kọ, “Kọ á neèni togó Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú.” 25Nvín pá nyááá à gboó gbalá òòa kẽ sí ló Hẹ́rọ̀d kọ, “M̀ gbĩ́ kọ ó lọl togó men Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, vaá nvee m fẹ́ẹ́lẹ́ nèm̄, kátogóí!” 26Nuí beè palà ge tãage nyíe ménéá, sõò boo bée zíl e a beè zilá, nè kẹ́ẹ dẽe pá a kyáà e a beè di kĩé, náa è láá gboó kọ náa é neèe. 27Boo bée vóá, à gboó gbalẹ̀ boo lẹ̀ẹ̀là ene kà a nen bé kọ á sí tọ kpọ́gọ́lọ́ gé lọl togó men Jọ́ọ̀n domá. À gboó naa vó 28vaá gboó tú nvee m fẹ́ẹ́lẹ́ nè nvín pá biaá, vaá à gboó dàlà tú má a kà. 29Tṍó e gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n ni dã́ naa vó, bà gboó sì gé dàlàe íí ààmà gé lì. 30Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè ooa kẽ ináé ló. Bà gboó kpẹa kọ̀láá kà nu e ba è naa vaá nóòmà nèe. 31Gbele tõ̀ò nen géè olòó dù vaá bà àà, naa ní e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée náa láá ié tọ́ọ̀ kà tṍó e bà démá nu. Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Naanii é aa kĩí kil kĩ e a é dú áá bẹ̀ì, naa ní e o é láá boi séi kà ńkem.” 32Bà gboó bã faà sĩ́ múú àà má sĩ́ kĩ e a dú áá ọ̀và. 33Sõò tṍó e bà gé ààa, gã́ bug nen monva vaá nyimáva ló. Bà gboó sì̃ aa dénè bon tení boo kpò gé gyàva sĩ́ kẽ iná kĩé. 34Tṍó e Jíìzọ̀s ni aa faàa vaá mòn dénè bàlà booá, bà gboó dúè ńsàn nyíe, boo bée kọ bà bélí gbò naanà ból e bà náa íe nen kù dẽe ló. À gboó dàlà togó gè nóòmàva nu. 35Tṍó e dee ni íná kpã́á, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó síé ló vaá kọ, “Bon á gé kĩí vaá dee é gé bila. 36Kọ́ nè gbòi kọ bà á àà sí gbò bon e a di ku ló kĩí gé zalí gyã́á e bà é dé.” 37Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Boolo neíva gyã́á.” Bà kọ́ nèe kọ, “Ò gbĩ́ kọ é tú gã́ bug kpègè e bà ólò kpẽ́ nè nen e a tú aatáá ẽ́ simá zílà tóm zalmá gyã́á nè gbòi?” 38Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “Ku kpò fétúlú e a dìí bá é? Ni zẹ́ẹ́ ẹvii.” Tṍó e bà ni ẹb, bà kọ́ nèe kọ, “Vòò kpò nè bàà pa gyã́à.” 39Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á lẹ̀ẹ̀là kọ gbòa á dõ̀òà vaá ĩ́ì tẽ́ boo vílá. 40Bà gboó dõ̀òà m gbò vaá ĩì tẽ́ kẽ. Sìgà gbò tóólá vòò tub vaá sìgà gbò tóólá bàà tub nè òb. 41Jíìzọ̀s à gboó tú vòò kpò fétúlúá nè pálàa pa gyã́àa sẹ̀ẹ̀a bá, gboó ẹ̀b gbàn dee vaá õá Bàrì zaa boo. À baagi fétúlúá nvee bá gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á nè gbòa. À tuna gé pálàa pa gyã́àa dõ̀òmàna gé dénè ọ̀và. 42Kọ̀láá nen dé vaá à ḿmáe. 43Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó láví ní e a sígavá ló dẽe fétúlúá nè gyã́àa ḿmé m òb nè bàà kà kùn. 44Gã́ bug kà nen pá gbálà e a di gbàà gbò e a dé beè tóólá òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000). 45T̃ẽ̀ènè tṍóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á olòó bã faà gya na sĩ́ peneá, boo tṍó e a gé lẹẹlà dénè gbòa kọ bà á àà. 46Tṍó e a ni kọ́ nè gbòa kọ bà á naa vó lọ̀l, à gboó àà má sĩ́ boo gù gé tãàga ló Bàrì. 47Tṍó e a ni dú ló èlà, faàa à íná èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ peneá vaá áá Jíìzọ̀s ní e a sígá boo kpò e. 48Boo tṍó e dee gáà zìlà, à mon íb bé bà gé bé fọ́ọ́lọ́ naa vaá gboó kyãa boo peneá nyoonéva. À gá è gé kyãa zelíva, 49sõò tṍó e bà moníe e a gé kyãà boo peneá, bà gboó kení bá pọ̀ vaá vulí kpã́, boo bée kọ bà túe doomà nyómá e a silà. Jíìzọ̀s a gboó gbalẹ̀ boo ló bel nèva kọ, “Pọ̀ á gá siíi, mè níá nda!” 51A beè gboó bã faàa lóva vaá fọ́ọ́lọ́á à gboó fùlà. A è palà ge bọọ ló gbò e bà ólò nyoonée nvée. 52Boo bée kọ bà náa è láá dã́ tẽ́ bé e a náa vaá Jíìzọ̀s à láá ḿmè gbàà men òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000) nená, ẹ̀ẹ̀ ní e a náa vaá bà náa láá dãna gé tẽ́ bé e a náa fọ́ọ́lọ́á à ela tṍó e a bã́ faà lóva é. 53Bà gboó fùl peneá vaá kọọla faà kẽ bon Gẹnẹ́sàrẹ̀t, kĩ e bà tìb té ló faà. 54Bà gé àà gé faàa dọ ela, gbò nen à gbalẹ̀ boo nyimá ló Jíìzọ̀s 55vaá gboó teá tení ló zivè kà kpò kĩé gé tú kpàì dààmà gbò zọ̀ ló simá kĩ e bà dã́ kọ Jíìzọ̀s dì. 56Kọ̀láá kà bon e a íná, gbò nen beè fáálá ba gbò zọ̀ ló máe kè ki. Ba beè gboó bànie kọ á sọ̀ bá kọ gbò zọ̀ ló á daa gé bá ló gbṍó gã́ a kọ̀là ló, vaá kọ̀láá nen e a daa bá ló beè gboó boá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\