MÁÀK 7

1Sìgà pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log pá Júù e ba è aa Jerúsàlẹ̀m beè bèèa tení ló Jíìzọ̀s. 2Ba è mon kọ gbò e bà ólò nyoonée nvée géè tú bá e bè á gé káí demá gyã́á--níá ge kọ bà náa lógá bá m sĩ́ dee e pá Fárèsì beè kọ gbò nen á olòó logá bá naa. 3(Pá Fárèsì nè dénè pá Júù biia boo dò bá nu ba gbò nómá tẹ̀, naa kọ bà náa ólò dé tọ́ọ̀ nu e be bà gáà zẹẹ logá bá inmá kákáí báva, à bè kọ bà é dé nu e a aa kè ki e bà gáà zẹẹ logi. 4Bà iena gé dõòna kà gã́ bug nàà nu e bà ólò biia boo belí gè logí gbag, nè káná, nè bã́, nè vái m sĩ́ dee e ba gbò nómá tẹ̀ beè nóòmàva naa.) 5Boo bée vóá, pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log pá Júù à gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Éé ní e a náa gbò e bà ólò nyoonéni nvée náa biia boo nàà nu bẹẹ gbò nómá tẹ̀ vaá bà tú bá e bè á gé káí demá gyã́á é?” 6Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè palà ge ló kà kà bel kìlmà ló boolo gbò bàà sĩ́, belí bé e a beè emí naa, kọ: ʽBàrì kọ́, gbòi tú ba gã́ nvèèmam̄ ka ló, sõò ba nyíe dì kpã́á ààm̄ ló. 7Ge kọ bà kúm sĩ́ kẽ nèm̄ náa náa tọ́ọ̀ nu, boo bée kọ bà nóòmà dò bá nu nen, vaá kọ níá ńda log!’ 8Boolo ẹvii log Bàrì tẹlẹí kẽ, vaá gboó nyoonei nàà nu gbò nen.” 9Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “Ò íei kà pọ́lọ́ sĩ́ dee gè kìnii mon bel Bàrì, vaá tú boólo nàà nu sẹlẹi dọ̀. 10Mè Log Mózìs kọ, ʽFã dẽe o tẹ̀ nè o kà,’vaá ʽBe nen e a kal gbéé a tẹ̀ à bè a kà, bà á fẹ́e.’ 11Sõò boolo nóòmàì gbò nen kọ nen e a íe nu e a gá è láá nvèèmà bá nè a tẹ̀ à bè a kà, vaá tãá e a náa vó, à gboó kọ nèva kọ, ʽM beè zìgà zìgà ge tú nuí nè Bàrì,’ 12mè náa íena bel kà bè náa nvèènà bá nè a tẹ̀ à bè a kà. 13Níí nè gbele tõ̀ò nu e a bélí vóí e o náanài gé vaá nóòmàì gbò nen úu bá boo mon bel Bàrì.” 14Jíìzọ̀s beè kpáá kolí dénè gbòa nvea lóe vaá kọ́ nèva kọ, “Kọ̀láá bọ̀ì pãanei tṍ vaá ò tavẹi! 15Níì nu e nen dé ní e a láá kyọe é nì, sõò bel e a ló ní e a kyọ́e é. (( 16Nen e a íe tṍ á dã̀!))” 17Tṍó e a ni aa gbàà gbòa iná tọ, gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó kọ́ nèe kọ á baa tẽ́ kìna bel e a géè loá neèva. 18Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Naa kọ bọọ bug di di gé kpã́á belí ní na gbòa? Nóo monìì kọ nu e nen dé náa é láá kyọ̀e, 19boo bée kọ náa bã́é nyíe sõò mè à bã́é gbàà vaá à sí tẹlẹ kẽ.” (Nu e a kọ́í tẹ́lẹ̀ bàlà kẽ kọ nen é láá dé kọ̀láá íb gyã́á.) 20À gboó kọ, “Bel e nen ló ní e a kyọ nen é, 21boo bée kọ pọ́lọ́ bùlà e a aa m nyíe nen ní e a náa kọ á kuná gã̀, à zib nu, à fẹ́ nen, à íé gọ̀l òò, à dú pọ́lọ́ lab dògò, à kpọ́ kyáá bel, à láví pọ́lọ́ láb vaá kẹ́ẹ náa sííe, à íé bẹẹ nyíe ló dõòna nen, à on nen, à dala kpá ló boo, à bã ból é. 23Dénè gbò pọ́lọ́ nuí téní aa m nyíe nen, vaá à gboó kyọ nen.” 24Jíìzọ̀s beè aa kil bálá sĩ́ e a di ku ló bon Táíà. A è bã ene kà tọ vaá gbĩ́ gè gũá ló gbò nen, sõò náa beè láá gũá. 25Tṍó e ene kà ńnváá e zọ di m a nvín dã́ kọ Jíìzọ̀s di tọá, à gboó gbalẹ̀ boo síé ló áá tóm gé kumíe dúnú ke gbàà. 26Ńnvááá níì pá Júù nì, sõò a è mèà Fanísìà e a di kpá dó Sírìà. À dú gé bàn Jíìzọ̀s kọ á kpoá zọ lọl m a nvín pá bia neèe. 27Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “È é zẹ́ẹ́ nè gyã́á gbò pá nvín, boo bée kọ náa lelà ge tú gyã́á e gbò pá nvín gá è dè nè gbógó.” 28Ńnvááá à aalá nèe kọ, “Níá kà kà, e Tẹ́ẹ̀, sõò bãànà gbógó ólò láá gbẹá kè tọ dé gyã́á e a aa bá gbò pá nvín!” 29Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Boo bée na kà ààla e o neèi, gboó ooa kil be, mè ò é mon kọ zọá à aa m o nvín!” 30Pá biaá à gboó ooa kil be vaá mòn kọ a nvín die mà kẽ boo vái, e zọá ni ààé m. 31Boo tṍóá, Jíìzọ̀s à gboó aa kpá dó e a di ku ló bon Táíà tení Sáídọ̀n nè kpá dó Òb Kà Pọ̀b Bon kil Pene Gálìlì. 32Gbò nen beè faalá ene kà gbálà e tṍe káá vaá gã́e à bolá domáé ló vaá bàn kọ á daáe bá ló. 33Jíìzọ̀s à gboó tú gbálàa lọl gbàà gbòa kilma dõòna sĩ́. À gboó tú nvéé bá diilee pálàa dee tṍ vaá tú múú kyáá daaé boo dém. 34Jíìzọ̀s à gboó dàlà dẽe ẹ̀bmà sĩ́ káála vaá num m a nyíe. À gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Ẹ́fàtà,” e a gè tàb kọlà, “Mùùà!” 35T̃ẽ̀ènè tṍóá, gbálàa à gboó láá dã́ nu. Nu e a géè siíe dém kọ á gá láá ló belá à gboó àà. À gboó láá ló bel õ̀ònà dẽe. 36Jíìzọ̀s à gboó palà ge ãane gbòa kọ bà á gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. Sõò kpenè bé e a gé ãanéva kọ bà á gá kọ́ naaá, níá bé e bà gé zóógá ló ge kọ́ naa é. 37À bọọ ló kọ̀láá nen e a dã́, naa ní e bà kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ, “Ẹ̀b bé e gbálài láá naa kọ̀láá nu naa à! Bãànà nen káá tṍ, à náa kọ á láá dã́ nu, à naa kọ nen bólá gã́ á láá ló bel!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\