MÁÀK 8

1À fẹ́gẹ̀ ló, gbele tõ̀ò nen à kpáá bõona ló Jíìzọ̀s. Tṍó e gyã́á ni tává bá, Jíìzọ̀s à gboó kolí gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ́ nèva kọ, 2“Gbòi dúm̄ ńsàn nyíe, boo bée kọ nieí égé taa dee e bà ni zọ́m̄ tõo kĩí vaá nu gè dè a tává bá. 3Be m̀ dọ́ kẽ kọ bà á àà, e bè m gáà gbĩ nu ge dè nèva, bà é láá gbààà gbẹá èèlè, boo bée kọ sìgà ọ̀và beè àà kà kpã́á deè.” 4Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó bĩináe kọ, “Ãà e a di boo kpáá bàlà ólí ní e bà é láá mon gyã́á e a é gbõoma ló dénè gbòi é?” 5À gboó bĩináva kọ, “Ku kpò fétúlú e a dìí bá é?” Bà aalá nèe kọ, “Àlàbà kpò.” 6Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbòa kọ bà á ĩì tẽ́ kunu kẽ. À gboó tú àlàbà kpò fétúlúá, vaá tṍó e a ni õá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi nvee bá gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á nè gbòa. 7Sìgà sọ́gọ́ gyã́à beè dìnàva gé bá e a õana gé Bàrì zaa boo vaá kọ gbò e bà ólò nyoonée nvée á tuna gé nè gbòa. 8Bà dé vaá à ḿmáva. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó laví ní e a sígavá ló ḿmé m àlàbà kà kùn. 9Gã́ bug gbò e a dé beè láá toolá òb bóó (4,000). Jíìzọ̀s à gboó kọ gbòa á kìl, 10vaá ẹlẹ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bã faà sĩ́ múú má sĩ́ kpá dó Dalmanútà. 11Sìgà pá Fárèsì beè faalá dùlà bel domá ló Jíìzọ̀s. Bà géè gbĩ́ gè tú kẹlẹ siimáé ló vaá bà gboó bànie kọ á sí ene kà tóm dù̃ùnè e a é zógè kọ Bàrì ní e a beè lẹ̀ẹ̀làe é. 12Sõò belá à gboó kyẽ́ Jíìzọ̀s, naa ní e a kọ, “Éé ní e a náa gbò nen deeí à gbĩ́ gè zẹ́ẹ́ mònmà dẽe tóm dù̃ùnè e? M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ gbòi náa é mònmà dẽe tọ́ọ̀ kà tóm dù̃ùnè!” 13À gboó ààvá ló gbẹẹ́ kĩé bã faà sĩ́ múú fùl àà kil na sĩ́ peneá. 14A beè tá nyíe gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s gè faalá kà tõ̀ò fétúlú. Kóló ene kpò ní e a è dìvá bá m faà e. 15Jíìzọ̀s à gboó ãanéva kọ, “Ọẹi dẽe ló nu e a gbuuve fétúlú pá Fárèsì nè Hẹ́rọ̀d.” 16Bà gboó loá bel boo kọ, “Mè gè kọ née è faalá fétúlú ní e a náa à ló belí é.” 17Jíìzọ̀s beè nyimá kọ bà gé kọ́ vó. À gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa ò gé loai bel boo gè kọ mè nóo fáàlàì fétúlú é? Naa kọ boolo gáà laa tavẹi gé? Mó gbele zùùgà e a dìí dẽe é? 18Dẽe dìí ból, éé e bè nóo monmàì nu é? Tṍ à dìí ló, éé e bè nóo dã́màì nu é? É kọ nóo kẽeài boo 19tṍó e m beè baagi vòò kpò fétúlú nè nu e a zelí òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000) nená? Tṍó e o beè lavii ní e a è sígavá ló, a beè ḿmá m ku kà kùn e?” Bà aalá nèe kọ, “A beè ḿmá m òb nè bàà kà kùn.” 20À bĩináva kọ, “Vaá tṍó e m beè baagi àlàbà kpò nè nu e a zelí òb bóó (4,000) nená, ní e o beè lavii beè ḿmá m ku kà kùn e?” Bà aalá nèe kọ, “A beè ḿmá m àlàbà kà kùn.” 21À gboó bĩináva kọ, “Vaá nóo gboó tavẹi gé?” 22Bà íná Bẹtsáídà kĩ e gbò nen beè faalá ene kà gbálà e dẽée gímí domá ló Jíìzọ̀s vaá bànie kọ á daáe bá ló. 23Jíìzọ̀s à gboó sii bá ló gbálàa vaá faaláe lọl boná. À gboó tú múú kyáá gyùe boo dẽe vaá bĩináe kọ, “Ò láá mon gé nu?” 24Gbálàa à ẹ̀b lọ̀l kọ, “Ẽei, m̀ monì gé gbò nen, sõò bà tõom̄ dẽe belígi té e a gé kyãà.” 25Jíìzọ̀s à kpáá dẹlẹe bá boo dẽe. Na tómí sõò, tṍó e a kpáá ẹ̀b, gbálàa à gboó láá palà ge mòn kọ̀láá kà nu naamá lé. 26Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Gboó lele àà kil be. Ó gá kpáá inaná bon e m beè túni lọlá.” 27Boo tṍóá, Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó àà kil gbò bon e a di ku ló pọ̀b bon e a kọlà Sizaríà Fílìpàì. Jíìzọ̀s à gboó bĩináva gbẹẹ́ boo èèlè e bà gé aàa kọ, “Mée ní e gbò nen túm̄ kolmá é?” 28Bà aalá nèe kọ, “Sìgà nen túni kolmá Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, sìgà nen à túni kolmá Ẹláíjà, boo tṍó e na gbòa túni kolmá ene nen gbàà gbò kọ́ bùlà Bàrì bel kéléá.” 29À gboó bĩináva kọ, “Vaá boólo à? Boolo túm̄i kolmai mée é?” Pítà à aalá nèe kọ, “Olo Méné e Bàrì Sa.” 30Jíìzọ̀s à gboó ãanéva kọ bà á gá kọ́ nu e a kilíé ló nè tọ́ọ̀ nen. 31Jíìzọ̀s beè gboó dàlà togó nóòmà gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Nda, Sã́áná Nen, íe ge mòn gbele kpóó ló tãàgà vaá gbò kà nen nè gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù é kìnim̄. Bà é fẹ́m̄, sõò ní e a égè taa dee, m̀ é kẽeà aa ke mà ú.” 32A palà ge ló belí, naa ní e dénè ọ̀và palà ge dã̀. Pítà à gboó túe kilma kpògà kẽ gé kọ́e bel. 33Jíìzọ̀s à kììa kẽ ẹ̀b gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá gboó kọ bel Pítà kọ, “Tení ààm̄ sĩ́, e Sétàn, boo bée kọ bug togó nen ní e o lómà belá é, mè níì bùlà Bàrì nì.” 34À gboó kolí bõ̀òna gbò e a è di kĩé nè gbò e bà ólò nyoonée nvée nvea lóe vaá gboó kọ́ nèva kọ, “Nen e a gbĩ́ ge nyooném̄ nvée é íe ge sọ bá dénè nu vaá di kpènà ló ge mòn tãàgà nè ge ù, vaá à gboó nyooném̄. 35Boo bée kọ nen e a gbĩ́ gè kuma a dùm é pèè, sõò nen e a ú boo ge nyooném̄ nvée nè ge ló Lé Kpẹa é íé dùm e bè náa tá. 36Tọ́ọ̀ kà bélè náa é dọ nè nen e a íé dénè nu e a di bàlà booí vaá à pee dùm e bè náa tá. 37Tọ́ọ̀ nu e a é láá zalmá dùm e bè náa tá á gé. 38“Nen e a sííám̄ kẹ́ẹ ló vaá à siiá kẹ́ẹ ló nà mon bel gbàà gbò pọ́lọ́ e a di deeí, e bà lọl togó kè kẽ Bàrì, nda, Sã́áná Nen, é sííáe kẹ́ẹ ló boo tṍó e m é fáálá dù̃ùnè nà Tẹ̀ bii ló gbò nyómá tóm e a di káí domá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\