MÁÀK 9

1Jíìzọ̀s beè kil sĩ́ gè kọ́ nèva kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ, sìgà gbò e a di kĩí é di dùm vaá mon tṍó e Bàrì é tú a kpóó lẹ̀ẹ̀mà bel.” 2Tṍó e ọ̀ọ̀lẹ̀ dee ni téní, Jíìzọ̀s beè gboó faalá Pítà, nè Jém̀z, nè Jọ́ọ̀n kilma boo ene kà gã boo gù e tọ́ọ̀ nen náa è dì. Boo tṍó e bà gé ẹb Jíìzọ̀sa, bà gboó mòn kpá lóe e a gé nyááá 3vaá a kọ̀là ló à gboó palà ge ẹẹ íná kĩ e tọ́ọ̀ nen bàlà booí náa é láá ẹẹlẹ̀ naa vó. 4Taàa nen e Jíìzọ̀s beè faaláí à gboó mòn Ẹláíjà nè Mózìs e bà gé zọ́e loá bel. 5Pọ̀ à gboó sii taàa ọ̀và, naa ní e Pítà náa è nyimá bé e a gá kọ́. À gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, à dú lé kọ è di kĩí! Naanii é tib taa kà pẹ́ẹ̀, naa ní e ene kà é dú ńlo, ene kà dú ní Mózìs vaá ene kà dú ní Ẹláíjà.” 7Bù dee à gboó bú kọ̀lva, vaá mon à gboó sìlà aa gbàà bù deeá kọ, “Níí nà Sã́áná e m vulè--gbanííe tṍ ló!” 8Ba è gbẹ́á boo beema dẽe ló kĩé, sõò bà náa monna tọ́ọ̀ nen e a dìva ló, daalá lọl ló Jíìzọ̀s. 9Tṍó e bà gé aa boo gùa, Jíìzọ̀s à gboó ãanéva kọ bà á gá kọ́ nu e ba moní nè tọ́ọ̀ nen dọ̀mà tṍó e ẹlẹ, Sã́áná Nen, é kẽeà aa ke mà ú. 10Ba è gboó tú mon belá lia ló, sõò áá baála beè olòó loá bel boo nu e a gè kẽ̀èà aa ke mà ú é láá kọlà. 11Bà gboó bĩináe kọ, “Éé ní e a náa gbò nóòmà Log pá Júù à kọ Ẹláíjà íè ge zẹ́ẹ́ dù e?” 12À aalá nèva kọ, “À dú kà kà kọ Ẹláíjà gé zẹ́ẹ́ dù kọ bé à kpóògè dee ló di tõ̀ò sẹlẹ kẽ. Sõò éé ní e a náa vaá Kpá Káí à kọ Sã́áná Nen íè ge mòn tãàgà vaá gbò nen kìníe é? 13M̀ kọ́ nèi kọ Ẹláíjà beè dú tenmá vaá gbò nen à naáe kọ̀láá nu e a léémáva dì belí bé e Kpá Káí beè kọ́ naa kilmaé ló.” 14Tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e ba è dìé lóá ni ooa kẽ iná ló na gbò e bà ólò nyoonée nvée e ba beè gbẹẹ nvéeá, bà gboó mòn gbele gbò e a dìvá ló bii ló sìgà gbò nóòmà Log pá Júù e bà gé zọ́va dùlà bel. 15Tṍó e bà mon Jíìzọ̀s, à palà ge bọọvá ló. Bà gboó kànàgìe mon. 16Jíìzọ̀s à gboó bĩináva bel kọ, “Éé ní e o dulai bel boo é?” 17Ene kà gbálà e a di gbàà gbòa à gboó aalá nèe kọ, “Nen Dò Bá, m̀ fáàlà nà nvín pá gbálà domani ló, boo bée kọ zọ dìé m e a náa kọ á gá láá ló bel. 18Kọ̀láá tṍó e zọá bã́é m, à ólò túe sá kẽ vaá à gbọ múú kyáá, tagi dáa vaá tõo kẽ àg. M beè kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonéni nvée kọ bà á kpóe lọlíé m, sõò bà náa è láá naa.” 19Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Ẹ̀b bé e bè nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì naa à! Ku gbáá e m é lomá bel nèi é? Ním láá bọọ gè ì̃ìmàna bọọ lab dògò. Tui nvíná domai!” 20Bà gboó faaláe máe. Zọ e a di m nvíná gé kpáálá gé dẽe ló Jíìzọ̀s, à gboó tú gọ́í siimáe, naa ní e a túe kpọlẹ̀ kẽ vaá à gboó gbọ múú kyáá. 21Jíìzọ̀s à gboó bĩiná a tẹ̀ kọ, “Tã́gíní mó tṍó ní e na kà nuí beè dàlà togó é?” À aalá nèe kọ, “A è dìé ló lọl pá nvín. 22Gbele tõ̀ò tṍó, a è olòó kenìe tẹlẹ dáa sã́ à bè ge vìgie sá m múú boo bée gè fẹ́e. Be à géè valíní ló, m̀ gá è bàn kọ ó naái sàn vaá ò nvèè bá nèi!” 23Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “À náà vaá ò kọ́ ʽBe à géè valím̄ ló’é? Kọ̀láá nu ólò valí ló nen e a dẹlẹ nyíe boo Bàrì.” 24T̃ẽ̀ènè tṍóá, tẹ̀ nvíná à gboó tò vaá kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “M̀ dẹlẹe nyíe boo. Nvèè bá nèm̄ kọ ḿ kpáá dẹlẹe nyíe boo bọ̀ọ̀vẹ̀!” 25Tṍó e Jíìzọ̀s mon bé e gbò nen géè kõ̀òà dú naa, à gboó kọ́ bel zọá kọ, “Olo zọ e o bólì gã́ nvíní vaá káe tṍ, m̀ kọ́ nèni kọ ó tení aaé m vaá ó gá kpáá bã̀nàé m.” 26Zọá à tõoé m kòòlà kpã́ vaá tú kà agẹ̀ bá gọ́í siimáe vaá tení ààé m. À gboó ọ̀ọ̀à kẽ belí íí nen, naa ní e dénè nen kọ́ mè à ú. 27Jíìzọ̀s à siíe bá ló bá lọl boo, ele èla. 28Tṍó e Jíìzọ̀s ni bã́ tọ, gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó bĩináe gbẹẹ́ kĩ e áá baala dì kọ, “Éé ní e a náa vaá beéle née è láá kpó zọá lọlíé m é?” 29Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Maaná áá tãàga ló Bàrì lọl, tọ́ọ̀ nu e a láá kpoá zọ á gé.” 30Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè kyãa aa kĩé vaá fùl tení Gálìlì. Náa è gbĩ́ kọ gbò nen á nyimá kĩ e a diè, 31boo bée kọ à géè nóòmà nu gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Bà é beè dàlà nda, Sã́áná Nen, nvee bá gbò e bà é fẹ́m̄, sõò ní e a égè taa dee m̀ é kẽeà aa ke mà ú.” 32Sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée náa beè nyimá nu e a dú kpò kúm mon belí vaá pọ̀ beè siíva gè bĩináe nu e a kil ló. 33Bà íná Kapánìọ̀m, vaá tṍó e bà ni bã́ tọ, Jíìzọ̀s à bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Éé ní e o géè dulai bel boo gbẹẹ́ èèlèa é?” 34Sõò bà náa è aalá tọ́ọ̀ kà bel nèe boo bée kọ, tṍó e ba è di èèlèa, bà géè dula boo nen e a bọọ èl dénè nen. 35Jíìzọ̀s à gboó ĩì tẽ́ kẽ, kolí òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá vaá kọ́ nèva kọ, “Nen e a gbĩ́ gè dú nen deè sĩ́ íe ge zẹ́ẹ́ tú a ló naamá nen deè nvée e a dú gyóòlo nè dénè nen.” 36À gboó tú ene kà nvín elevá ke gbàà, tú bá pììlàe ló vaá kọ́ nèva kọ, 37“Nen e a tú ene kà nvín e a dì belí vóí boo nà bée tú nda, vaá nen e a tú nda, náa tú áá kóló nda sõò à túna gé Bàrì e a beè lẹ̀ẹ̀làm̄.” 38Jọ́ọ̀n beè gboó kọ́ nèe kọ, “Nen Dò Bá, e beè mòn ene kà gbálà e a tú o bée kpomá zọ lọl m nen vaá è kpègie boo bée kọ náa dṹùnàì.” 39Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “O gá kpegííe, boo bée kọ nen e a tú nà bée simá tóm dù̃ùnè náa é vàlẹ̀ bá ló pọ́lọ́ bel kilmam̄ ló. 40Nen e bè náa ọ́víi dṹùnài. 41M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, kọ̀láá nen e a dõo ene pẹẹ múú nèi boo bée kọ ò dìí ló Méné e Bàrì Sa, mè à íe ge dé kpẽ́ e a dú ló. 42“Nen e a náa kọ ene kà nvín e a dẹlẹm̄ nyíe boo á dọ̀ ààm̄ nvée, à é dú lé kọ bà gá è tú gbele kpò dem bọvíe men vaá tovíe tẹlẹ pene. 43Be báni é náa kọ ó dọ̀ ààm̄ nvée, ò fùl lọa ló! Mè à dú lé kọ ó tú t̃ẽ̀ènè kà bá bã̀ma m dùm e bè náa tá èl ge kọ ó tú pálàa kà báni bã̀ma ke tõ̀ò bẹẹ ló, e a du dáa sã́ e bè náa é gímí lee. (( 44ʽLúé e a é báva gbẹẹ́ kĩá náa é ú tọ́ọ̀ dee, vaá sã́ e a é tááva náa é gímí lee.’)) 45Vaá be kpóó tọni é náa kọ ó dọ̀ ààm̄ nvée, ò fùl lọa ló! Mè à dú lé kọ ó tú t̃ẽ̀ènè kà kpóó tọ bã̀ma m dùm e bè náa tá èl ge kọ tọ éganí ló vaá bà tovíni tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló. (( 46ʽLúé e a é báva gbẹẹ́ kĩá náa é ú tọ́ọ̀ dee, vaá sã́ e a é tááva náa é gímí lee.’)) 47Vaá be dẽéni ní e a é náa kọ ó dọ̀ ààm̄ nvée é, ò toolàe lọa bólni! Mè à dú lé kọ ó tú t̃ẽ̀ènè ból dẽe bã̀ma kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel èl ge kọ pálàa ból dẽe dìni ból vaá bà tovíni tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló. 48ʽLúé e a é báva gbẹẹ́ kĩá náa é ú tọ́ọ̀ dee, vaá sã́ e a é tááva náa é gímí lee.’ 49Bà é tú sã́ logmá kọ̀láá nen dì belí bé e ba ólò tú ló tẹlẹ ló gyọ́ọ kọ bé à bọ́ ló gè nè Bàrì naaá. 50“Ló dọ bélè, sõò be náa gboó kpõna ló nu, ò é nááe naa và vaá à kpáá kpṍ ló nu é? Dì belí bé e ló ólò kpṍ ló nu naaá, vóá bé e o é túai kóò ene nè ene naanii é, vaá ò diaí m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\