MÁÁTÌÙ 1:2

2Níí pá a nómá tẹ̀ e a beè dì aa boo kpóó tọ Ébràhàm dọ boo kpóó tọ Dévìd e: Ébràhàm, Áízèk, Jékọ̀b, Júdà nè pá a vígà; à gboó dú Pẹ́rẹ̀z, e a vígà kọlà Zẹ́rà (e ba kà beè kọ̀là Támà), Hẹ́zrọ̀n, Rám̀, Amínàdàb, Náásọ̀n, Sálmọ̀n, Bóàz (e a kà beè kọ̀là Réhàb), Óbẹ̀d (e a kà beè kọ̀là Rúùt), Jẹ́sì, e a bon méné Dévìd. Na gbò nómá tẹ̀i ní e a beè dì aa boo kpóó tọ Dévìd dọ boo tṍó e bà síi pá nvín Ízràẹ̀l lọl ba bon tãamà kpá dó Bábìlọ̀n e: Dévìd, Sólomọ̀n (e a kà beè zẹẹ́ iá Uráíà), Rehabóàm, Abáíjà, Ásà, Jehọ́sàfàt, Jehọ́ràm, Uzáíà, Jótàm, Éhàz, Hẹzakáíà, Manásà, Émọ̀s, Josáíà, Jehóíàkìn nè pá a vígà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More