MÁÁTÌÙ 10

1Jíìzọ̀s beè kolí òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvée bõonè vaá nèva kpóó ge kpomá zọ nè ge bomá kọ̀láá íb kom nè zọ̀ ló. 2Òb nè bàà nen e a lẹẹlàa kọlà vóí: Túá gbò beè Sáímọ̀n (e a kọlànà gé Pítà) nè a vígà Ándrù, kọ bé à gboó dú Jém̀z nè a vígà Jọ́ọ̀n, e a dú pá nvín Zẹ́bìdì; 3Fílìp nè Baatọ́lọ̀mù; Tọ́màs nè Máátìù, e a beè olòó lọl kpègè; Jém̀z, e a tẹ̀ kọlà Álfìọ̀s, nè Tádìọ̀s; 4Sáímọ̀n (e a è di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà géè bé boo kọ pá Júù á aa kè bá pá Róm̀), bii ló Júdàs Iskárìọ̀t, e a è tú Jíìzọ̀s nvèè bá ọ́b. 5Jíìzọ̀s tú gbò dùùlà bá deè tṍí nè òb nè bàà nen e a lẹẹlàa: “Ó gá sií bon e pá Júù náa tõo à bè bon pá Samérìà. 6Tãa vó, ò síí ló pá Ízràẹ̀l e a ni kyãà aa ló Bàrì belí gbò naanà ból e nen ku dẽe ló á gé lóí. 7Veelii kyãamai kọ, ʽLẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a íná ku ló!’ 8Boi gbò kom, kẽei gbò e ba è ù, boi gbò e pọ́lọ́ kom di ló, vaá ò kpói zọ lọlii m gbò nen. Nóo zálìì kpóóí, vóá ó gá kọi ki ló nu e o é náanii nèi gbò není. 9“Ó gá faalai tọ́ọ̀ kà kpègè, 10à bè bẹ̀lẹ̀ kyẽè simaí bọọ kyẽè. Ó gá faalai dõòna kà kọ̀là ló ge nvèà, à bè kpá ká tọ, à bè kpóó té tọ́gà kẽ, boo bée kọ nen e a sí tóm bọ́ ló kọ bà á nèe gyã́á. 11“Kọ̀láá kà pọ̀b bon à bè ńkem bon e o ínàì, zẹẹ́ gbĩi nen e a é láá túi nvee tọ, vaá ò tõonií a tọ dọ̀ tṍó e o é aalií boná. 12Tṍó e o bãi tọ, ò kanai mon gbò e a di tọá kọ, ʽÁ leèi.’ 13Be gbò e a di tọá túi, léé sĩ́ e a aa m bọọ kànà mòn kól á dìvá ló, sõò be bà náa túi ò oomai léé sĩ́á aamai. 14Kọ̀láá kà tọ à bè bon e bà náa túi à bè ge pãanei tṍ ló, ò aalií kĩé vaá ò kpalai ba sãa lọai kè ká tọ. 15M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, mè à é náa sàn pá Sọ́dàm nè pá Gọmọ́rà èlmà pá na kà bon. 16“Ẹvii, mè m̀ lẹẹlài belí gbò naanà ból e bà lẹẹlà tẹlẹ zẹ̀ẹ̀ gbò kpẹẹ̀. Vóá, tẹlẹi dẽe kẽ belii naanà, vaá ò gbọ́ọlẹi ló belii kúkuú kẽ. 17Kuai dẽe ló, mè pá Júù é siíi nvee ba tọ bèèla bel vaá kpọ́i té ló gbẹá ba tọ Bàrì. 18Bà é siíi ele kè sĩ́ gbò e a gé bẹl nè gbò méné boo bée kọ ò gé nyooném̄i nvée. Níí é gboó nèi èèlè ge ló Lé Kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì tẹlẹ ló ba gbò tule. 19Kọ̀láá tṍó e bà túi simá tõ̀ò bel, ó gá bulai nu e o é kọ́i, à bè gã́ ge sẹlẹ ló. Mè tṍó e tṍó gè ló bel é lée, Bàrì é néi nu ge kọ̀. 20Boo bée kọ Nyómá Káí bọọ Tẹ̀ ní e a gé ló belá tenmaí m é, mè níì boolo nì. 21“Tṍóá, sìgà nen é téní ló a vígà e a nyoone nvée nda nvèè bá gbò nen kọ bà á fẹ́e, vaá sìgà tẹ̀ é náanà gé vó ba gbò nvín e ba nyoone nvée nda. Sìgà nvín é bé dò bá nu ba gbò tẹ̀ nè kà e ba nyoone nvée nda vaá kọ bà á ù. 22Dénè nen é ọ́víi boo bée kọ ò gé nyoonei nvée nda. Sõò Bàrì é duulà kọ̀láá nen e a ĩimà tẹlẹ kùbmà. 23Teelai aalíí bon e bà bíìgèi ló kilíí dõòna bòn. M̀ ló kà kà bel nèi kọ nda, Sã́áná Nen, é dú e bè ò gáà zẹẹ sii tóm bãí dénè bon e a di Ízràẹ̀l. 24“Tọ́ọ̀ nen e a gé nó nu náa el kpãa a nen dò bá. Tọ́ọ̀ kà gyóòlo náa el kpãa a tẹ̀ tọ. 25Nvín e a nyímá nu belí a nen dò bá, à bè gyóòlo e a íe ka belí a tẹ̀ tọ, á õá Bàrì zaa. Vaá be bà láá kolí tẹ̀ tọ kolíe Biẹ́lzìbọ̀l nóo bulàì kọ bà é tú bée e a dú pọ́lọ́ èl vó kolí ló na gbò e bà sígá tọá? 26“Boo bée vó, pọ̀ á gá siíi ló gbò nen. Kọ̀láá nu e a dú gè gbẹẹ́ ke gũa kátogóí é beè dú gè tẹlẹ bàlà kẽ, vaá kọ̀láá nu e a dú gè uu kátogóí é beè dú gè naa kọ gbò nen á nyimá. 27Ó gá gõi nu e m gé gbẹá ke gũa kọ́ nèií. Naanii ní e dénè nen é dã́ nu e m gé sáágá nèií. 28“Pọ̀ á gá siíi ló gbò nen. Bà é láá fẹ́ nom kpá ló nen, sõò bà náa é láá fẹ́ a ból nyíe. Tãa vó, ò siíai pọ̀ ló Bàrì, mè ẹlẹ é láá tú nom kpá ló nè ból nyíe nen nvee ke tõ̀ò bẹẹ ló dáà sã́, vaá kyọ̀ sĩ́. 29“Ńgá kõò á gé ló tọ́ọ̀ nu. Nen é láá oo bàà ọ̀và vaá náa é láá kẹ́ ló lọl ló. Sõò bãànà bé e bà á gé ló tọ́ọ̀ nuá, tọ́ọ̀ ọ̀và náa ólò dọ kẽ ù e bọọ Tẹ̀ náa nè dee. 30À bẽènà boólo, e Bàrì nyímá bãànà gã́ bug pa gyáa e a dìí togó. 31Boo bée vó, pọ̀ a gá siíi, mè boolo bọọlii ló Bàrì elii gbele tõ̀ò ńgá kõò! 32“Nen e a dọ bàlà kẽ elá nè nda kè sĩ́ gbò nen ní e nda é dọna gé bàlà kẽ elá nèe kè sĩ́ ńda Tẹ̀ e a di káála é. 33Sõò nen e a amam̄ sàn kè sĩ́ gbò nen, nda é amànàe gé sàn kè sĩ́ ńda Tẹ̀ e a di káála. 34“Ó gá iei bùlà kọ m beè dù ló ge tú kù̃ùnà mon domá boo bàlà booí. Èègà mon ní e m beè domá é, mè níì kù̃ùnà mon nì. 35M beè dù gé tú èègà mon tẹlẹ gbàà nvín pá gbálà nè a tẹ̀, gbàà nvín pá bia nè a kà, nè gbàà va nè a kà dóm-- 36gbò e a di tọ ló nen ní e bà náa é gbĩ́ gè mònie mii é. 37“Kọ̀láá nen e a vulè a tẹ̀ à bè a kà èlmà nda náa bọ́ ló ge nyooném̄ nvée; kọ̀láá nen e a vulè a nvín pá gbálà à bè a nvín pá bia èlmà nda náa bọ́ ló ge nyooném̄ nvée. 38Nen e bè á gé kpènà ló ge mòn tãàgà vaá ú belí bé e nda é náa, náa bọ́ ló ge nyooném̄ nvée. 39Nen e a gbĩ́ gè kuma a dùm é pèè, sõò nen e a ú boo ge nyooném̄ nvée é íé dùm e bè náa tá. 40“Kọ̀láá nen e a túi tú nda, vaá nen e a túm̄ tú nen e a beè lẹ̀ẹ̀lam̄. 41Kọ̀láá nen e a tú nen kọ́ bùlà Bàrì, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì, é zọ́e dõ̀ònà a lé kpẽ́, vaá nen e a tú lé nen boo beè kọ ẹ̀ẹ̀ lé nen, é zọ́e dõ̀ònà a lé kpẽ́. 42Palà ge nyimai kọ, kọ̀láá nen e a dõo bãànà pẹẹ tọ́ọ̀ múú nè nen e a bọọ gè kil kẽ zẹ̀ẹ̀ gbò e bà ólò nyooném̄ nvée, boo bée kọ à nyímá kọ à ólò nyooném̄ nvée, mè à íe ge dé kpẽ́ e a dú ló.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\