MÁÁTÌÙ 11

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni do bá nu nè òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá lọ̀l, a beè gboó àà gé noomà nu vaá ló kpẹa Bàrì m gbò bon e a di bálá sĩ́ kĩé. 2Tṍó e Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, gbẹá tọ kpọ́gọ́lọ́ dã́ nu e Kráìst gé náa, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée ẹlẹ simáé ló 3gé bĩináe kọ, “É kọ olo ní nen e ba è kọ à é dú é, sẹ̀ é ẹ̀bmà dẽe dõòna nen é?” 4Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Ooaí kẽ gé kọi nu e o dã́ì nè nu e o monìì nei Jọ́ọ̀n: 5Gbò gímá dẽe mon nu, gbò kọ̀và à kyãà, gbò e pọ́lọ́ kom beè dọ ló à boá, gbò káá tṍ à dã́ nu, gbò e a beè ù à kpáá di dùm, vaá gbò tãa gé dã́ Lé Kpẹa. 6Léé sĩ́ di ból nen e bè náa íe bàà bàà bùlà kilmam̄ ló!” 7Tṍó e gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n gé aà, Jíìzọ̀s beè gboó ló nu e a kilíe ló nè bõ̀òna gbò e a beè di kĩé kọ: “Tṍó e o beè sii ló Jọ́ọ̀n boo kpáá bàlà ólá, nen e o é doolei ló éé ní e o beè ẹbmai dẽe gè monii é? É kọ kpóó tọ víl e fọ́ọ́lọ́ gé lẹ́ẹ̀lẹ̀? 8Sẹ̀ éé ní e o beè sii gé ẹvii é? Nen e a nveà zẹ́gẹ́? Be vó, ò gá è sií tọ méné, mè kĩé ní e gbò e a nveà zẹ́gẹ́ ólò dì e! 9Kà éé ní e o beè sii gé ẹvii é? É kọ nen kọ́ bùlà Bàrì? M̀ zigà naa vó, sõò à bọọ èl pọ́ì nen kọ́ bùlà Bàrì. 10Boo bée kọ ẹlẹ ní e Kpá Káí ló bel kilma ló é, kọ, ʽBàrì kọ, M̀ é lẹẹlà nà nen lẹ̀ẹ̀la tóm kọ á gyàni sĩ́ gé sí tóm ló èèlè sẹ̀ẹ̀ni.’ 11M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, bọọ èl kọ̀láá nen e a beè mèà. Sõò nen e a palà ge kil kẽ zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel bọọ èlìe. 12Tã́gíní tṍó e Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè dàlà togó vee kpẹa Bàrì tẹlẹ nieí ní e lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì di kè bá béa é, vaá gbò e a síá kpóó ló ní e a béé boo ié é. 13Boo bée kọ Log Mózìs nè dénè gbò kọ́ bùlà Bàrì beè di ló ge vee dọ̀ tṍó e Jọ́ọ̀n dú. 14Vaá be ò géè zigai, m̀ gá è kọ́ nèi kọ Jọ́ọ̀n ní e a dúé Ẹláíjà e ba géè vee kọ à é ooa kẽ dù e. 15Nen e a íe tṍ á dã̀! 16“Éé ní e ḿ tú gbò e a di deeí doolé ló é? Bà bélí gbò pá nvín e bà di ĩ́ì tẽ́ kè ki. Na gbò nvíná kova ló ba kóò kọ, 17ʻÈ kpá nu nèi kọ ó zovii, vaá nóo zovìì! È sẹlẹ kè tó nèi kọ ó toi, vaá nóo tóì!’ 18Tṍó e Jọ́ọ̀n dú vaá kalí gyã́á, kalí míí, gbò nen beè kọ, ʽZọ dìé m!’ 19Tṍó e nda, Sã́áná Nen gá dú vaá dé gyã́á, ṍ míí, gbò nen à kọ, ʽẸlẹá ela nen gọ̀l òò nè nen õ̀ míí, à zọ gbò lọl kpègè nè gbò e a íe pọ́lọ́ bée naaá nu!’Sõò gbò nu e a aa m nyìmà nu Bàrì dọ bàlà kẽ ólò naa kọ gbò nen á nyima kọ a lelà.” 20Jíìzọ̀s beè dàlà togó bẽgè bel gbò e a di gbò bon e a beè elá sí gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè, boo bée kọ bà náa ọ́gá ló ba pọ́lọ́. 21“À é tavàlàí ló, e boolo pá Kọ́ràzìn nè pá Bẹtsáídà, boo bée kọ be bon Táíà nè bon Sáídọ̀n ní e m beè tõo sí gbò tóm dù̃ùnè e m beè tõo m boolo sì e, gbò e a di kĩé gá è nvèà kọ̀là ló nyèm, vaá tó kpọlá gbàà bùùlù kpã́á dee, boo bée ge ọgá ló ba pọ́lọ́! 22M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, mè à é náa sàn Táíà nè Sáídọ̀n èlmà boolo! 23“Vaá boolo, e pá Kapánìọ̀m, é kọ ò gbĩ́ì ge dalai bọọ ló inmaí ló káála? Bàrì é kilmàí kẽ tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló! Boo bée kọ be bon Sọ́dàm ní e m beè tõo sí gbò tóm dù̃ùnè e m beè tõo m boólo bon sì e, boná gá è dì tẹlẹ nieí! 24M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, mè à é náa sàn pá Sọ́dàm èlmà boolo!” 25Kà lèlà tṍóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ, “Nà Tẹ̀, e o dú Dõò káála nè kunu kẽ! M̀ ṍàni zaa kọ ò gṍ gbò nuí ló gbò e a íe nyìmà nu nè tàvẹ̀ nu vaá ò tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò e bà gáà nyima nu. 26Lèèlà á dì nèni, e nà Tẹ̀, boo bée kọ a è dú o bùlà kọ á dì naa vó.” 27A beè gboó kọ́ nè gbòa kọ, “Nà Tẹ̀ beè nèm̄ dénè nu. Maaná nà Tẹ̀ lọl ló, tọ́ọ̀ nen náa nyímá ló nda, e m dú a Sã́áná, vaá tọ́ọ̀ nen náa nyímá ló nà Tẹ̀, maaná lọl ló nda, Sã́áná, nè gbò e a léémá nda, Sã́áná, gè kùùlà nu e a kilíé ló nèva. 28“Dénè boolo e tóm ni mmái vaá tò a komíi men! Dui mè nda é naa kọ ó iei bò séi. 29Dalai nà tóm bẹẹlai, vaá ò nói bé e m gbọ́ọ́lẹ̀ ló vaá tú nà kpá ló kilma kẽ naa, kọ bé ò láá iei bò séi. 30Boo bée kọ nà tóm náa é tavàlàí ló, vaá nà tò náa é bã́í men.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\