MÁÁTÌÙ 12

1Ene tṍó e a beè dú dee bò séi pá Júù, Jíìzọ̀s géè gboó kyãà téní bàlà ól kĩ e ba è fó lẹ́lẹ̀ nu e a belí kpá kyàlà. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó vaggi kum lọl ló vaá kàm súú taa, boo bée kọ tá kói beè tává ló. 2Tṍó e pá Fárèsì moníva, bà gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Ni ẹb, mè gbò e bà ólò nyoonéni nvée gé náá nu e bẹẹ Log kọ é gá naa dee bò séi.” 3Jíìzọ̀s beè gboó aalá nèva kọ, “É kọ ò gáà beè bugii nu e Méné Dévìd beè naa, tṍó e tá kói tá ló pá a gbò nè ẹ̀ẹ̀? 4A beè bã tọ Bàrì vaá ẹlẹ nè pá a gbò à dé fétúlú e ba è nè Bàrì, e bẹẹ Log náa è nèva dee kọ bà á dè--áá gbò vààla gyọ́ọ ní e Log kọ bà é láá dè e. 5Sẹ̀ be gé ò gáà bugii Log Mózìs kọ gbò vààla gyọ́ọ íe tóm e bà ólò sí gbẹá Tọ Káí kọ̀láá dee bò séi, vaá naa kọ bà gbáálá log e a beè sẹlẹ deeá naamá dee bò séi, sõò mè log náa sííáva? 6Nda gé náa kọ ó nyimai kọ nen e a el Tọ Káí di kĩí. 7Be o beè nyimai mon bel Bàrì e a kọ́, ʽGe kọ ó iei sàn nyíe ló nen ní e a biím̄ é, mè níì ge tú nom vaamá gyọ́ọ nèm̄ nì,’nóo gá è dọ kẽ bẽgei bel nen e bè náa dọ log. 8Boo bée kọ nda, Sã́áná Nen, ní e m gé lẹẹlà bel ló dee bò séi é.” 9Jíìzọ̀s aa kĩé má sĩ́ ene kà tọ Bàrì pá Júù, 10kĩ e ene kà gbálà e ene kà báe beè ú táé ló beè dì. Sìgà nen beè di kĩé e bà géè gbĩ́ nu e bà gá élá boo siimà log Jíìzọ̀s. Boo bée vó, ba è gboó bĩináe kọ, “É kọ bẹẹ Log nè dee kọ bà á bó nen dee bò séi?” 11Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “Mée e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a íe t̀ẽènè kà naanà ból vaá à dọ bànà dee bò séi ní e a é aa ló gbẹẹ́ m é? 12Sõò nen bọọ èl naanà ból! Boo bée vó, à lelà kọ é nvèè bá nè nen dee bò séi.” 13Tṍóá, a beè gboó kọ́ nè gbálà e báe beè ú táé lóá kọ, “Nììnà báni.” Vaá tṍó e a niinà, kà à gboó kpáá bã m vaá belí na kà báá. 14Pá Fárèsì e a beè di kĩé beè gboó àà tọ Bàrìa àà gé bilá ló bé e bà é náa láá fẹ́ Jíìzọ̀s. 15Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ nu e bà gé noo nyòòmàe, a è gboó aa kĩé àà. Sõò gbele tõ̀ò gbò beè bììàé nvée, vaá tṍó e a ni bó gbò zọ̀ ló e a dìvá gbàà lọ̀l, 16à gboó ãanéva kọ bà á gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. 17A beè naa níí kọ bé nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ́ ḿmá, kọ: 18“Neenii nà nen tóm e m beè sài, nen e m vulè, vaá à leemám̄. M̀ é tú nà nyómá tẹlẹ̀é boo, vaá à é vee nà lé bèèla nè dénè nen. 19Náa é vúlí kpã́ à bè ge zọ̀ nen kaná, náa é gbẹ́á boo èèlè elí mon boo. 20Náa é búni víl e a vẹgà lọl dẽe áá tóm, à bè ge gimè káa káà sã́ lọl dẽe. Náa é sẹẹà dọ̀ tṍó e lé bèèla é dọ́ bàlà kẽ, 21vaá boo ẹlẹ ní e ból dẽe sĩ́ dénè nen é dẹẹà e.” 22Sìgà gbò beè gboó tú ene kà gbálà e zọ dìé m, vaá náa mon nu à bè ge láá ló bel, dómá ló Jíìzọ̀s. Jíìzọ̀s beè gboó bó gbálàa, naa ní e a láá ló bel vaá mòn nu. 23À gboó bọọ ló dénè nen, naa ní e bà bĩ́íná kọ, “É kọ náa é dú kọ ẹlẹí níé Nvín Dévìd e?” 24Tṍó e pá Fárèsì dã́ naa vó, bà gboó aalá kọ, “Pọ́lọ́ Nyómá, e a kọlá Biẹ́lzìbọ̀l, e a gé bẹl dénè zọ, ní e a née kpóó e a kpómá zọ lọl m gbò nen é.” 25Jíìzọ̀s beè nyimá ba bùlà vaá gboó kọ́ nèva kọ, “Kọ̀láá kà kpá dó e a pooà vaá bea ólò gimí, vaá bon à bè tọ e a poòà ólò làgàlà. 26Be Sétàn kpó Sétàn lọl m nen, à náa kọ a lẹ̀ẹ̀là bel pooà vaá bea. Vaá be vó, à é gboó náà và vaá a lẹ̀ẹ̀là bel é bĩ́ é? 27Be ò kọ́ì kọ Biẹ́lzìbọ̀l ní e a nè kpóó e m kpómà zọ lọl m nen é, kpóó mée ní e pá boólo nen kpómá zọ lọl m nen é? Baala ní e a é bééla boólo bel é! 28Sõò be à dú gé kọ Nyómá Káí Bàrì ní e m kpómà zọ lọl m nen é, o nyímai kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a ínaí ló. 29“Tọ́ọ̀ nen náa é láá bã tọ nen gyãà tú a gyọ́ e bè náa é zẹ́ẹ́ bọvíe bé e a kálá gboó kọ̀ọ̀la a tọ. 30“Nen e bè náa zọ́m̄ dù gé bém̄, vaá nen e bè náa zọ́m̄ bõonè ló gé lagẹlẹ. 31Boo bée vó m̀ kọ́ nèi kọ Bàrì é láá ia ló kọ̀láá kà pọ́lọ́ e nen sí, nè kọ̀láá kà pọ́lọ́ bel e bà ló. Sõò kọ̀láá nen e a on Nyómá Káí, Bàrì náa é ia ló nèe. 32Bàrì é ia ló nè nen e a on nda, Sã́áná Nen, sõò nen e a on Nyómá Káí, Bàrì náa é ia ló nèe lee, lọl na kà bàlà booí tẹlẹ dõòna kà bàlà boo e a gé dú. 33“Pálá pálá ló té ólò mumí lé ból súú, sõò té e kom di ló ólò mumí pọ́lọ́ ból súú. È nyímà ló té tení dú ló ból súú e a múmí. 34Boolo pá nvín kpí bom! Lé bel náa é láá àài gã́ boo tṍó e o dúi pọ́lọ́, boo bée kọ bel e a aa gã́ nen ní e a zógè nu e a dìé bùlà e. 35Lé nen ólò ló lé bel lọl m bùlà e a dú lé, sõò pọ́lọ́ nen ólò ló pọ́lọ́ bel lọl m bùlà e a dú pọ́lọ́. 36“Palà ge nyimai kọ, tṍó e a é íná dee bèèlà bel, mè nen é áálá bel boo kọ̀láá kà bel e a è dọ kẽ ààé gã́. 37Boo bée kọ bel e a ààní gã́ ní e bà é élá boo leevèni bel à bè ge bẽgèni bel é.” 38Sìgà gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì beè dú ló Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, zẹẹ́ sí ene kà tóm dù̃ùnè e beele é monmà dẽe.” 39Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Gbò pọ́lọ́ e bà di deeí, e bà lọl togó kè kẽ Bàrì, gbĩ́ ge zẹ́ẹ́ mònmà dẽe tóm dù̃ùnè! Sõò bà náa é monmà dẽe tọ́ọ̀ kà tóm dù̃ùnè maaná lọl ló íb ní e a beè naá ló nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Jónàa. 40Taa bílá zìlà dee e Jónà beè tõ̀òma gbàà pọ̀b gyã́à ní e nda, Sã́áná Nen, é tõ̀òmànà gé m kunu kẽ é. 41“Dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, pá Nínàvà é aa kẽ vaá bẽgè bel gbò e bà di deeí. Boo bée kọ baala beè ọgá ló ba pọ́lọ́ tṍó e Jónà ló bel Bàrì nèva, vaá mè nen e a el Jónà di kĩí! 42Dee e Bàrì é béélá bel ló gbò nen, ńnváá e a beè dú Méné Síbà é aa kẽ vaá bẽgè bel gbò e bà di deeí. Boo bée kọ kpã́á kĩ e a beè àà vaá gé pãane tṍ ló mon bel nyìmà nu e a aa gã́ Méné Sólomọ̀n, vaá mè nen e a el Sólomọ̀n di kĩí! 43“Tṍó e zọ ni tení aa m nen, à ólò kẹgili boo kã́á kãà kẽ e a gé gbĩ́ kĩ e a é tõo bó séi. Tṍó e bè náa é mon, 44à é gboó kọ, ʻM̀ é ooà má sĩ́ kĩ e a beè dú nà tọ vaá bà kpóm̄ lọlá.’Tṍó e a iná kĩé, à gboó mòn kọ ba è kpalí kè tọá õ̀ònà, sõò tọ́ọ̀ nen á gé m. 45À é gboó àà gé kolí dõòna kà àlàbà kà zọ, e bà dú pọ́lọ́ èl ẹlẹ, e bà é gboó gbá bã m nená. Di tõ̀ò nená é gboó bẽe el túá bólá. Níí íb nu e a é nááá ló gbò pọ́lọ́ e bà di deeí é.” 46Jíìzọ̀s beè dì e a gé ló bel nè gbò nen boo tṍó e a kà nè pá a vígà pá gbálà dú. Bà gboó elá ke dẹi bĩiná kọ bà gá è loè bel neèe. (( 47Ene nen e a di kĩé à gboó kọ́ nèe kọ, “O kà nè pá o vígà di élá ke dẹi e bà gé gbĩ́ gè ló bel nèni.”)) 48Sõò Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Mée ní e a dú nà kà e, vaá bà mée ní e bà dú pá nà vígà e?” 49À gboó dò bá gbò e bà ólò nyoonée nvée nèva, kọ, “Neenii gbò e bà dú nà kà nè pá nà vígài! 50Boo bée kọ kọ̀láá nen e a náa bùlà nà Tẹ̀ e a di káála ní e a dú nà vígà pá gbálà nè nà vígà pá bia nè nà kà e.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\