MÁÁTÌÙ 13

1T̀ẽènè deeá, Jíìzọ̀s beè gboó aa tọ àà gé ĩì tẽ́ nu gã́ Pene Gálìlì. 2Gbò nen e a bèèae ló beè palà ge bọọ, naa ní e ẹlẹ téní gé ĩì tẽ́ m faà sĩ́ múú, vaá dénè gbòa beè di élá nu gã́ peneá. 3À gboó túgági lóg dòmà bá gã́ bug nu nèva kọ: “Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè àà gé toví súú sọ́gọ́ nu e a gé fó zaalí kè ól. 4Boo tṍó e a gé tóví súúá zaali, sìgà beè dọ boo èèlè vaá gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ à dù gé tigi ààmà. 5Sìgà à dọ boo kunu kẽ dem kĩ e sãa náa è bọọ. Gbálà ńkem tṍó náa è téní, à gboó beele mée, boo bée kọ sãa e a dì boo kunu kẽ kĩé náa è bọọ kè tẽ́. 6Sõò tṍó e gbei dú, a è gboó taa méeá fẹ̀ boo bée kọ a lí náa è láá sii kẽ. 7Sìgà à dọ zẹ̀ẹ̀ suu bíé bàlì. Tṍó e súú téá ni tõó gbàà dùm, bíé bàlìa à gboó dùm uuavá boo. 8Sõò sìgà beè gboó dọ́ boo lé kunu kẽ, vaá tṍó e a ni bọọ, à gboó mumí: Sìgà beè mumí kum e vòò tub súú di ló, sìgà à mumí ní e taa tub súú di ló, vaá sìgà à mumí ní e tub nè òb súú di ló. 9Nen e a íe tṍ á dã̀!” 10Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó dù gé bĩináe kọ, “Éé náa ò tú lóg dòmà bá nu nèva é?” 11Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Bàrì náa kọ boolo ó nyimai nu ke gũa e a kil ló a lẹẹlà bel, sõò náa náa kọ baala á nyimá. 12Boo bée kọ à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, vaá à é gboó ié sige ló. Sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a beè dìé báá lọl. 13Nu e a kọ́ ḿ tú lóg lomá bel nèva kọlà kọ: Kà bè dẽéva di ló nu e bà gé ẹb, bà náa mon; vaá nu e tṍva di ló, bà náa dã́ à bè ge tavẹ. 14Baala ní e a ḿmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ̀ e, kọ: ʽTṍi é dí ló nu e o gé dã́i, sõò nóo é tavẹi; vaá ò é dií ló nu e o gé ẹvii, sõò nóo é monii. 15Boo bée kọ nyíe gbòi kọọgà, vaá bà tú bá kaá tṍ vaá bii dẽe. Mè á di vó bà túè dẽéva monmàè nu, à bè ge tuè tṍva dãmàè nu, nè ge tuè bugva tabmàè nu, vaá bà gé kiiàe kẽ duèm̄ ló, naa ní e ḿ bóèva.’ 16“Sõò léé sĩ́ dìí ból boo bée kọ ò íèì dẽe e a mon nu vaá ò iei tṍ e a dã́ nu! 17M̀ ló kà kà bel nèi kọ gbele tõ̀ò gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò káí beè gbĩ́ ge mòn gbò nu e boolo gé moniií, vaá dã́ gbò nu e boolo gé dã́ií, sõò náa beè valívá ló. 18“Gboó pãanei tṍ, mè m̀ é baa tẽ́ lóg e a kil ló nen fò nu nei. 19Gbò e bà dã́ mon bel e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì vaá bà náa tavẹ belí súú e a dọ́ boo èèlèa. Pọ́lọ́ Nená ólò dù gé tú mon bel e ba è fóvá m lọl. 20Gbò súú e a dọ́ boo kunu kẽ demá belí gbò e bà tú ẹ́ẹ́ nyíe tumá mon bel Bàrì kà lèlà tṍó e bà gé dã́á, 21sõò náa síiva kúm m, e a náa kọ gbálà ńkem tṍó bà á dọ̀. Tṍó e gbò nen dalà togó tãagéva vaá biigèva ló boo bée mon bel Bàrì, bà gboó gbẹá boo dọ̀. 22Gbò súú e a dọ́ zẹ̀ẹ̀ bíé bàlìa belí gbò e bà dã́ mon bel Bàrì, sõò tãàgà bàlà booí nè tàn ge bã̀ méné à gboó gyẽeme mon belá gbẹẹvá m kọ bà á gá dọ bélè. 23Gbò súú e bà fó boo lé kunu kẽá belí gbò e bà dã́ mon bel Bàrì vaá tavẹ. Bà gboó dọ bélè, belí na gbò té e a mumí kum e vòò tub, à bè taa tub, à bè tub nè òb súú di lóá.” 24Jíìzọ̀s lógíná gé dõòna kà lóg nèva kọ, “Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì belí bé e ene kà gbálà beè gé fó lé súú sọ́gọ́ nu m a ól. 25Ene bílá dee, e dénè nen di dáá, a nen ọ́b beè gboó gé fó kpá kyàlà kp̃ẽ̀è gbàà kpá kyàlà e a beè fòa, vaá gboó àà. 26Tṍó e pálàa íb téí ni bọọ vaá nvèè zàgà, gbò nen beè gboó dàlà togó nyimá kele e a dìvá zẹ̀ẹ̀. 27“Pá a gyóòlo à gboó dúé ló kọ, ʽTẹ́ẹ̀, beele íe bùlà kọ́ lé súú ní e o beè fó m o ól é. Ãà ní e kpá kyàlà kp̃ẽ̀è aànà bã gbàà e?’ 28“À gboó aalá kọ, ʽNen ọ́b ní e a náa nuí é.’ “Bà gboó bĩináe kọ, ʽNaa kọ é àà gé bù lọl gbàà?’ 29“À aalá kọ, ʽAalíí ló, mè á di vó ò buulai kpá kyàlà nè ẹ̀ẹ̀. 30Sọi bá kpá kyàlà nè kpá kyàlà kp̃ẽ̀è kọ bà á gbá dùm dọ̀mà dee bùùlà nu. M̀ é beè gboó kọ́ nè gbò e bà é buulà nuá kọ bà á zẹẹ́ bù kpá kyàlà kp̃ẽ̀è lọl kẽ, vaá bọvígi bọ́b tẹlẹ dáà sã́; vaá bà gboó fùl kpá kyàlà sẹlẹ́ dógo.’ ” 31Jíìzọ̀s lógí dõòna kà lóg nèva kọ: “Lẹẹla bel Bàrì dì belí súú sáá kéè e ene kà gbálà beè fó m a ól. 32A súú e a sí mée dú ńkem èlmà dénè súú té, sõò tṍó e a é bọọ, à el dénè té sọ́gọ́ nu é bà fó kè ól. À bọọ té, naa ní e gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ láá lò tẹ̀ ló a gbónó.” 33Jíìzọ̀s kpáá logina gé dõòna kà lóg nèva kọ: “Lẹẹla bel Bàrì dì belí nu e a gbuuve fétúlú e ene kà pá bia zọ́ọ́lá nvee gbàà ene fẹ́ẹ́lẹ́ fàlávà. Tṍó e a tṍ múú ló vaá kyọọ naamá kpo, nuá à gboó gbuuve dénè ẹ̀ẹ̀.” 34Jíìzọ̀s beè tú lóg lomá dénè belí nèva. Náa beè ló tọ́ọ̀ bel nèva e bè náa ténmá m lóg. 35A beè naa vó kọ bé nu e nen kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ ḿmá, kọ: “M̀ é tú lóg lomá bel nèva. M̀ é kọ́ nu e tọ́ọ̀ nen gáà beè nyima lọl dàà togó bàlà booí nèva.” 36Tṍó e Jíìzọ̀s ni aa ló gbòa bã tọ, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó dúé ló kọ, “Zẹẹ́ baa tẽ́ lóg e a kil ló kpá kyàlà nè kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa nèi.” 37Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “Nen e a fó lé súúá dì belí Sã́áná Nen, 38ólá dì belí bàlà booí, lé súúá dì belí gbò e Bàrì gé lẹ̀ẹ̀là bel ló, kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa dì belí gbò e Pọ́lọ́ Nená gé lẹẹlà bel ló, 39vaá Pọ́lọ́ Nyómá ní nen ọ́b e a fó kpá kyàlà kp̃ẽ̀èa é. Dee e bàlà booí é íná kùbmà ní dee bùùlà nu é, vaá gbò nyómá tóm Bàrì ní gbò ge bùùlà nu é. 40“Bé e bà bọ́ví kpá kyàlà kp̃ẽ̀è vaá tẹlẹ dáà sã́ naa, bé e a é dinà gé naa tṍó e bàlà booí é íná kùbmà e: 41Nda, Sã́áná Nen, é lẹẹlà pá nà gbò nyómá tóm kọ bà á kpòòlà dénè nu e a kyọ gbò nen nè dénè gbò e bà ólò naa pọ́lọ́ lọl gbàà gbò e m gé lẹẹlà bel ló. 42M̀ é gboó kọ bà á tovíva tẹlẹ dáa sã́, kĩ e tó nè táà dáa é di. 43Tṍóá gbò lé lab dògò é gboó mò belí nàànì gbẹá kĩ e ba Tẹ̀, Bàrì, gé lẹẹlà bel. Nen e a íe tṍ á dã̀! 44“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí vóí. Ene kà gbálà tóóá boo gyọ́ e ba è li boo bàlà ól. À gboó kpáá uu sãa boo vaá tú ẹ́ẹ́ nyíe e a dìé gbàà ààmà gé oomá dénè nu e a íé vaá gé zalmá bàlà ólá. 45“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì bélíná gé vóí. Ene nen ùlà ki gbĩ́ ból lọ́ọ̀ e a palà ge dú lé. 46Vaá tṍó e a ni mon ní e gbele tõò úlù é dú ló, à gboó àà gé oo dénè nu e a íé vaá gé zalmá. 47“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì bélíná gé vóí. Gbò dọọ̀ tú dùl gbṍò tẹlẹ pene vaá kọ̀láá íb gyã́à à bã dẽe. 48Tṍó e gyã́à ni ḿmá dẽe gbṍòa, bà gboó dùùlà tẹlẹ boo kpò vaá sà gbàà: Bà tú ní e a dú lé ge bà tẹlẹ kpúgu vaá toví ní e a dú pọ́lọ́ gbẹẹ. 49Níí nu e a é nááá tṍó e bàlà booí é íná kùbmà e: Gbò nyómá tóm Bàrì é dú gé kpòòlà gbò pọ́lọ́ lọl gbàà gbò lé, 50vaá bà é gboó toví gbò pọ́lọ́ tẹlẹ dáa sã́, kĩ e tó nè táà dáa é di.” 51Jíìzọ̀s beè gboó bĩináva kọ, “Ò palà ge tavẹi gé dénè nu e m gé kọ́í?” Bà naa “Ẽei.” 52À gboó kọna gé nèva kọ, “Kọ̀láá nen e a beè nó ge noomà Log, e a dú gè nó ge tõó kè lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, belí tẹ̀ íè tọ e a é láá zogè nu e a dú dee sṍóeá nè ní e a dú dee nieí lọl m a kpó gyọ́.” 53Tṍó e Jíìzọ̀s ni lógí gbò lógí lọ̀l, à gboó aa kĩé 54vaá òòa kẽ tãanè bon e ẹlẹ dú. A beè gboó noomà nu m ba tọ Bàrì, m sĩ́ deè e a è palà ge bọọ ló gbò e a géè pãanée tṍ ló. Bà gboó bĩiná kọ “Ãà ní e a tú nyima e a dìé m̄á lọl é? Vaá é gbò tóm dù̃ùnè e a gé síá à? 55É kọ ẹlẹ níì nvín nen ká nuá nì? É kọ náa dúna nvín Mérì? Sẹ̀ níì ẹlẹ ní e pá a vígà pá gbálà kọlà Jém̀z, Jósẹ̀f, Sáímọ̀n nè Júdàs e nì? 56Nda gá kọ dénè pá a vígà pá bia dìí ló boníá? Ãa ní e a nó dénè níí lọl é?” 57Boo bée vóá, bà gboó kìnìe. Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Bà ólò nvèè ka ló nen kọ́ bùlà Bàrì kọ̀láá kĩ e a íná, sõò pá a bon nè pá a tọ náa ólò nvèèe ka ló.” 58Náa beè gboó sí gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè kĩé boo bée kọ bà náa beè dẹlẹ́e nyíe boo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\