MÁÁTÌÙ 14

1M gbò tṍóá, Hẹ́rọ̀d, e a géè bẹ̀l Gálìlì, beè dã́ nu e a kil ló Jíìzọ̀s, 2vaá gboó kọ́ nè pá a gbò tóm kọ, “Níí Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, e a kpáá kẽeà aa ke mà ú! Ẹ̀ẹ̀ ní e a náa à ié kpóó gè simá tóm dù̃ùnè e.” 3Hẹ́rọ̀d ní e a beè di boo bée Hẹródìàs, e a dú va a vígà Fílìp, vaá lẹ̀ẹ̀là kọ bà á sii Jọ́ọ̀n vaá bọvíe tẹlẹ tọ kpọ́gọ́lọ́ é, 4boo bée kọ Jọ́ọ̀n beè olòó kọ́ nèe kọ, “Náa lèlà kọ ó tú Hẹródìàs naamá o va!” 5Hẹ́rọ̀d beè gboó gbĩ́ gè fẹ́e, sõò pọ̀ beè siíe ló gbò nen, tã́gíní bé e ba è tú kọ Jọ́ọ̀n dú nen kọ́ bùlà Bàrìa. 6Dee e bà géè kẽ̀èa boo dee e Hẹ́rọ̀d beè mèà, síla Hẹródìàs beè gboó gbẹá kè sĩ́ dénè gbò e bà di kĩé vaá zòb zob e a palà ge leemá Hẹ́rọ̀d, 7vaá naa kọ á zilá zíl nèe kọ à é neèe kọ̀láá nu e a bĩ́íná. 8A beè gboó elá boo bug e a kà née vaá bàn kọ, “M̀ gbĩ́ kọ ó lọl togó men Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, vaá nvee m fẹ́ẹ́lẹ́ nèm̄, kátogóí!” 9Nuí beè tãage nyíe ménéá, sõò boo bée zíl e a beè zilá, nè kẹ́ẹ dẽe pá a kyáà e a beè di kĩé, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú nu e nvíná bĩ́íná nèe 10vaá lẹ̀ẹ̀là gbò e bà sí tọ kpọ́gọ́lọ́ gé lọl togó men Jọ́ọ̀n. 11Ba beè gboó tú togóá nvee m fẹ́ẹ́lẹ́ nè nvín pá biaá, vaá à gboó dàlà tú má a kà. 12Gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n beè sì gé dàlàe íí ààmà gé lì, vaá gboó àà gé kọ́ nè Jíìzọ̀s. 13Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ naa vó, a beè gboó bã faà sĩ́ múú àà má sĩ́ kĩ e a dú áá ẹ̀ẹ̀. Sõò tṍó e gbele tõ̀ò nen ni dã́ naa vó, ba è gboó nyoonée aagi ba bon vaá kyãà tení boo kpò gé fùlie sĩ́ kẽ. 14Tṍó e Jíìzọ̀s ni aa faàa vaá mòn dénè bàlà booá, bà gboó dúe ńsàn nyíe. A beè gboó bó gbò zọ̀ ló e a dìvá gbàà. 15Ló èlà deeá, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó síé ló vaá kọ, “Bon á gé kĩí vaá dee é gé bila. Kọ́ nè gbòi kọ bà á àà sí gbò boná ela gé zalí gyã́á e bà é dé.” 16Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Náa dú bíi kọ bà á àà naa vó. Boolo neíva gyã́á!” 17Bà gboó kọ́ nèe kọ, “Kóló vòò kpò fétúlú nè bàà pa gyã́à ní e a dìí bá é.” 18Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Tui domáí kĩí.” 19A beè gboó lẹ̀ẹ̀là kọ gbòa á ĩì tẽ́ boo vílá. À gboó tú vòò kpò fétúlúá nè pálàa pa gyã́àa sẹ̀ẹ̀a bá, gboó ẹ̀b gbàn dee, vaá õá Bàrì zaa boo. A gboó baagi fétúlúá nvee bá gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á nè gbòa. 20Kọ̀láá nen dé vaá à ḿmáe. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó láví ní e a sígavá ló ḿmé m òb nè bàà kà kùn. 21Gã́ bug kà nen pá gbálà e a dé beè láá toolá òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000), e bè á gé ló gbò pá bia nè gbò pá nvín. 22Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á olòó bã faà gya na sĩ́ peneá, boo tṍó e a gé lẹẹlà dénè gbòa kọ bà á àà. 23Tṍó e ba ni aà, áá ẹ̀ẹ̀ à gboó má sĩ́ boo gù gé tãàga ló Bàrì. Tṍó e a ni dú ló èlà, áá ẹ̀ẹ̀ dì gé boo gùa. 24Sõò dénè vóá, faàa à íná kà sĩ́ pene e a gé bé kpóó ló múú, boo bée kọ fọ́ọ́lọ́ géè ùlà dú sĩ́. 25Boo tṍó e dee gáà zìlà, Jíìzọ̀s beè gboó kyãa boo peneá nyoonéva. 26Tṍó e bà moníe e a gé kyãa boo peneá, pọ̀ beè gboó siíva kọ, “Nyómá e a sila boo pene ní e a gé kyãa dùa ela!” Vóá ba è gboó tú kéné ló vulmá kpã́. 27Jíìzọ̀s à gboó gbalẹ̀ boo ló bel nèva kọ, “Pọ̀ á gá siíi, mè níá nda.” 28Pítà à gboó kọ́ nèe kọ, “Dõò, be kà kà kọ níá olo, ò náa kọ ḿ láá kyãà boo peneí inaní ló.” 29Jíìzọ̀s à kọ́ nèe kọ, “Dù!” Pítà à gboó aa m faàa dọ boo peneá, vaá dàlà togó kyãà nyoone Jíìzọ̀s. 30Sõò tṍó e a ẹb bé e fọ́ọ́lọ́ ula boo peneá naa, pọ̀ beè gboó siíe vaá naa ní e a dalà togó dii. À gboó kòòlà kpã́ kọ, “Dõò, nvèè bá nèm̄!” 31Jíìzọ̀s beè gbẹá boo nììnà bá siié ló vaá kọ, “Olo nóo láá dẹlẹ nyíe boo nda! Ò íè pègè pègè nyíe.” 32Pálàa ọ̀và beè gboó bã́ faàa, vaá fọ́ọ́lọ́á à gboó fùlà. 33Gbò e bà ólò nyoonée nvée, e a di faàa, beè gboó kumí sĩ́ kẽ nèe vaá bõoná kọ, “Kà kà kọ olo ní Sã́áná Bàrì e!” 34Bà gboó fùl peneá vaá kọọla faà kẽ bon Gẹnẹ́sàrẹ̀t. 35Gbò e a di kĩé à nyimá ló Jíìzọ̀s vaá gboó lẹ̀ẹ̀là tóm kolmá dénè gbò zọ̀ ló e a di bálá sĩ́ kĩé vaá faaláva máe. 36Ba beè gboó bànie kọ á sọ̀ bá kọ gbò zọ̀ ló á daa gé bá ló gbṍó gã́ a kọ̀là ló, vaá kọ̀láá nen e a daa bá ló beè gboó boá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\