MÁÁTÌÙ 15

1Sìgà pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log beè gboó aa Jerúsàlẹ̀m dú ló Jíìzọ̀s vaá bĩináe kọ, 2“Éé náa vaá gbò e bà ólò nyoonéni nvée à ẹ̀b nàà nu kunu kẽ bẹẹ gbò nómá tẹ̀ tẹlẹ kẽ é? Bà náa lógá bá sẹlẹ káí bé bà kalá dé gyã́á!” 3Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Éé náa vaá ò dìí boo ge sẹlẹi bọọ nàà nu kunu kẽ vaá gbaalai Log Bàrì e? 4Mè Bàrì beè kọ, ʽFã dẽe o tẹ̀ nè o kà,’vaá ʽBe nen e a kal gbéé a tẹ̀ à bè a kà, bà á fẹ́e.’ 5Sõò boolo nóòmàì gbò nen kọ nen e a íe nu e a gá è láá nvèèmà bá nè a tẹ̀ à bè a kà, vaá tãa e a náa vó, à gboó kọ nèva kọ, ʽM beè zìgà zìgà ge tú nuí nè Bàrì,’ 6mè náa dúna bíi kọ á tú nuá nvèèmà ka ló a tẹ̀ ((à bè a kà)). Níá zógè bé e o dìí boo bọọ nàà nu kunu kẽ vaá uulii bá boo mon bel Bàrì naa. 7Boolo gbò bàà sĩ́! Nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè palà ge ló kà kà bel kìlmàí ló tṍó e a kọ: 8ʽBàrì kọ́, gbòi tú ba gã́ nvèèmam̄ ka ló, sõò ba nyíe dì kpã́á ààm̄ ló. 9Ge kọ bà kúm sĩ́ kẽ nèm̄ náa náa tọ́ọ̀ nu, boo bée kọ bà nóòmà dò bá nu nen, vaá kọ níá ńda log!’ ” 10Jíìzọ̀s beè gboó kolí dénè gbòa nvea lóe vaá kọ́ nèva kọ, “Pãanei tṍ vaá ò tavẹi! 11Níì nu e nen dé ní e a kyọ́e é nì, sõò bel e a ló ní e a kyọ́e é.” 12Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó dúé ló kọ, “Ò nyímà gé kọ bel e o géè lòa tãage pá Fárèsì?” 13Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Bà é buulà kọ̀láá kà té e nà tẹ̀ e a di káála náa beè fò lọl kẽ. 14Sọíva bá! Mè níá gímá dẽe gbò tule. Vaá be nen gímá dẽe síi bá ló bá dõòna nen gímá dẽe kyãàmà, pálàa ọ̀và é dọ́ bànà.” 15Pítà beè gboó kọ, “Baa tẽ́ kina bel e o géè lòa nèi.” 16Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Naa kọ bọọ bug di di gé kpã́á belí ní na gbòa? 17Nóo monìì kọ nu e nen dé ólò bã́é gbàà vaá à sí tẹlẹ kẽ? 18Sõò mè bel e nen ló dú ló nu e a dìé nyíe, vaá mè níé ní e a kyọ nen é. 19Boo bée kọ pọ́lọ́ bùlà e a aa m nyíe nen ní e a náa kọ á fẹ́ nen, à kuná va dóm, à kuná gã̀, à zib nu, à kpọ́ kyáá bel ló nen vaá òn nen é. 20Gbò nuí ní e a kyọ nen é. Sõò ge kọ nen náa lógá bá sẹlẹ káí bé à kalá dé gyã́á náa kyọ́e.” 21Jíìzọ̀s beè aa kĩé kil bálá sĩ́ e a di ku ló bon Táíà nè Sáídọ̀n. 22Ene kà ńnváá e a aa Kénàn vaá gbẹá kĩé beè gboó tó dúé ló kọ, “Tẹ́ẹ̀! Nvín Dévìd! Naám̄ sàn! Mè zọ di m nà nvín pá bia e a gé túe sĩ́ sĩg kẽ.” 23Sõò Jíìzọ̀s náa ló tọ́ọ̀ bel daaé ló. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó dù gé bànie kọ, “Kpóe ààmà, mè à vúlí kpã́ bììàí nvée!” 24Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèe kọ, “Ba beè lẹ̀ẹ̀làm̄ má áá pá Ízràẹ̀l e bà belí naanà ból e a pe.” 25Tṍó e ńnvááá dã́ naa vó, à gboó tooá dọ boo kpóó tọ Jíìzọ̀s vaá kọ, “Nvèè bá nèm̄, e Tẹ́ẹ̀!” 26Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Náa lelà ge tú gyã́á e gbò pá nvín gá è dè nè gbógó.” 27Ńnvááá à aalá kọ, “À dú kà kà, e Tẹ́ẹ̀, sõò bãànà gbógó ólò láá dé gyã́á e a aa bá a tẹ̀ íe dọ kè tọ!” 28Vóá Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “Ò palà ge dẹlẹ́m̄ nyíe boo, e pá bia! O bíi á naaá nèni.” A nvín pá biaá à gboó gbẹá boo boá. 29Jíìzọ̀s aa kĩé tení kpàn Pene Gálìlì vaá gé ĩì tẽ́ boo gù. 30Gbele tõ̀ò nen à gboó dúé ló, vaá faalági gbò kọ̀và, gbò gímá dẽe, gbò bo, gbò bólá gã́, nè gbele tõ̀ò gbò zọ̀ ló tú bõonèé ló. À gboó bóva. 31À gboó palà ge bọọ ló gbòa kọ gbò bólá gã́ ló bel, gbò bo à boá, gbò kọ̀và à kyãà, vaá gbò gímá dẽe à mòn nu. Bà gboó lèèlà Bàrì pá Ízràẹ̀l. 32Jíìzọ̀s beè gboó kólí gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ́ nèva kọ, “Gbòi dúm̄ ńsàn nyíe, boo bée kọ nieí égé taa dee e ba ni zọ́m̄ tõo kĩí vaá nu ge dè à tává bá. Ním dọ́ kẽ kọ bà á àà, e bè m̀ gáà gbĩ nu ge dè nèva, mè á di vó bà gbaaà gbẹá èèlè.” 33Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó bĩináé kọ, “Ãà e a di boo kpáá bàlà ólí ní e e é mon gyã́á e a é gbõoma ló dénè gbòi é?” 34Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Ku kpò fétúlú e a dìí bá é?” Bà aalá nèe kọ, “È íè àlàbà kpò fétúlú nè sìgà sọ́gọ́ gyã́à.” 35Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbòa kọ bà á ĩì tẽ́ kunu kẽ. 36À gboó tú àlàbà kpò fétúlúá bii ló gyã́àa, vaá tṍó e a ni õá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi nvee bá gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá bà gboó nè gbòa. 37Dénè ọ̀và dé vaá à ḿmáva. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó laví ní e a sígavá ló ḿmé m àlàbà kà kùn. 38Gã́ bug kà nen pá gbálà e a dé beè toolá òb bóó (4,000), e bè á gé ló gbò pá bia nè gbò pá nvín. 39Jíìzọ̀s beè gboó kọ gbòa á gboó àà, vaá à gboó bã faà sĩ́ múú tãanè bálá sĩ́ Mágàdàn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\