MÁÁTÌÙ 16

1Sìgà pá Fárèsì nè pá Sádùsì dú gé tú kẹlẹ siimá ló Jíìzọ̀s vaá gboó kọ á zẹẹ́ sí ene kà tóm dù̃ùnè e a é zógè kọ Bàrì ní e a beè lẹ̀ẹ̀làe é. 2Sõò Jíìzọ̀s beè gboó aalá kọ, “Be dẽe nàànì e a ni dọ kúm mii, ò ólò kọi kọ, ʽSĩ́ dee é dú lé sṍóe.’ 3Vaá be sĩ́ káála aama lọ̀ọ̀le kúm mii vaá uu bá, ò ólò kọi kọ, ʽBoo é gé dọọ.’Ò láá ẹvii sĩ́ káála vaá gboó nyimai bé sĩ́ dee é di naa, sõò nóo láá ẹvii gbò nu e a gé lẹẹà vaá gboó nyimai nu e a kọlà. 4Gbò pọ́lọ́ e a di deeí, e bà lọl togó kè kẽ Bàrì, gbĩ́ ge zẹ́ẹ́ mònmà dẽe tóm dù̃ùnè! Sõò bà náa é monmà dẽe tọ́ọ̀ kà tóm dù̃ùnè maaná lọl ló íb ní e a beè naaá ló Jónàa.” À gboó ààvá ló àà. 5A beè tá nyíe gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s ge faalá fétúlú tṍó e bà gé bã faà fùl peneá. 6Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Ọẹi dẽe ló nu e a gbuuve fétúlú pá Fárèsì nè pá Sádùsì.” 7Bà gboó loá bel boo kọ, “Mè gè kọ née beè faalá fétúlú ní e a náa à ló belí é.” 8Jíìzọ̀s beè nyimá kọ bà gé kọ́ vó. À gboó bĩináva kọ, “Éé ní e a náa ò gé loai bel boo gè kọ mè nóo fáàlàì fétúlú é? Ẹ̀b bé e bè nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì naa à! 9Naa kọ boolo gáà laa tavẹi gé? É kọ nóo kẽeài boo tṍó e m beè baagi vòò kpò fétúlú nè nu e a zelí òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000) nená? Tṍó e o beè lavii ní e a è sígavá ló, a beè ḿmá m ku kà kùn e? 10Vaá tṍó e m beè baagi àlàbà kpò nè nu e a zelí òb bóó (4,000) nená, ní e o beè lavii beè ḿmá m ku kà kùn e? 11À náà và vaá boolo nóo nyímài kọ níì fétúlú ní e m géè kọ é nì? Sõò m̀ kọ́ ó ọẹi dẽe ló nu e a gbuuve fétúlú pá Fárèsì nè pá Sádùsì!” 12Tṍóá sõò, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó tavẹ kọ níì lèlà sĩ́ nu e a ólò gbuuve fétúlú ní e a géè kọ é nì, sõò mè à géè kọ bà á ié ọ́ẹ́ dẽe ló nòòmà nu pá Fárèsì nè pá Sádùsì. 13Jíìzọ̀s íná bálá sĩ́ Sizaríà Fílìpàì vaá gboó bĩiná gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Mée ní e gbò nen tú nda, Sã́áná Nen, kolmá e?” 14Bà aalá kọ, “Sìgà nen túni kolmá Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, sìgà nen à túni kolmá Ẹláíjà, boo tṍó e na gbòa túni kolmá Jẹremáíà à bè dõòna nen gbàà gbò kọ́ bùlà Bàrì bel kéléá.” 15À gboó bĩináva kọ, “Vaá boolo à? Boolo túm̄i kolmai mée é?” 16Sáímọ̀n Pítà à gboó aalá nèe kọ, “Olo Méné e Bàrì Sà, e o dú Sã́áná Bàrì e a di dùm.” 17Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè Pítà kọ, “Ò íè léé sĩ́, e Sáímọ̀n, nvín Jọ́ọ̀n! Níì nen nì, sõò ńda Tẹ̀ e a di káála ní e a náa kọ ó nyimá naa vó é. 18Vóá m̀ kọ́ nèni kọ olo ní Pítà, e a ge tàb kọlà báà dem, é. M̀ é tib nà bõona ló boo kunu kẽ demí vaá kpóó ú náa é láá kpega deè. 19M̀ é néni ííla nu tọ e gbò nen é téní bã kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel. Bàrì é kpeg kọ̀láá nu e o gbẹ́a bàlà booí kpèg, vaá à nè deè kọ̀láá nu e o gbẹ́a bàlà booí nè deè.” 20A beè gboó ãane gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ bà á gá naa ní e tọ́ọ̀ nen é nyímá kọ ẹlẹ ní e a dúè Méné e Bàrì Sà e. 21Lọl tṍóá ààmà, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “M̀ íè ge sí Jerúsàlẹ̀m vaá mòn gbele kpóó ló tãàgà bá gbò kà nen nè gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù. Bà é fẹ́m̄, sõò ní e a égè taa dee, Bàrì é kẽém̄ lọl ke mà ú.” 22Pítà à gboó túe kilma kpògà kẽ gé kọ́e bel kọ, “Á lọ̀! Bàrì á gá zìgà kọ nu e a tõ̀ò vó á naaání ló, e Dõò!” 23Jíìzọ̀s à gboó kiia ló kẽ ẹ̀b Pítà vaá kọ, “Tení ààm̄ sĩ́, e Sétàn! Ò dú kpègà nu nèm̄, boo bée kọ bug togó nen ní e o lómà belá é, mè níì bùlà Bàrì nì.” 24Tṍóá Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Nen e a gbĩ́ ge bììàm̄ nvée é íe ge sọ̀ bá dénè nu vaá di kpènà ló ge mòn tãàgà nè ge ù, vaá à gboó nyooném̄. 25Boo bée kọ nen e a gbĩ́ gè kuma a dùm é pèè, sõò nen e a ú boo ge nyooném̄ nvée é íé dùm e bè náa tá. 26Tọ́ọ̀ kà bélè náa é dọ nè nen e a íé dénè nu e a di bàlà booí vaá à pee dùm e bè náa tá. Tọ́ọ̀ nu e a é láá zalmá dùm e be náa tá á gé. 27“Nda, Sã́áná Nen, é faalá dù̃ùnè nà Tẹ̀ domá, vaá pá nà gbò nyómá tóm é dím̄ ló. M̀ é gboó kpẽ́ nè bu nen belí bé e a tóm tóólá naa. 28M̀ ló kà kà bel nèi kọ, sìgà gbò e a di kĩí é dí dùm vaá mon tṍó e Sã́áná Nen é dú gé lẹ̀ẹ̀là bel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\