MÁÁTÌÙ 17

1Tṍó e ọ̀ọ̀lẹ̀ dee ni téní, Jíìzọ̀s beè gboó faalá Pítà bii ló Jém̀z nè Jọ́ọ̀n, e pálàa ọ̀và dúá gbààa, kilma boo ene kà gã boo gù e tọ́ọ̀ nen náa è dì. 2Boo tṍó e bà gé ẹb Jíìzọ̀sa, bà gboó mòn kpá lóe e a gé nyááá: Sĩ́e beè gboó nyagí belí nàànì vaá a kọ̀là ló à ẹẹ vaá mò. 3Taàa nen e Jíìzọ̀s beè faaláí à gboó mòn Mózìs nè Ẹláíjà e bà gé zọ́e loá bel. 4Pítà à gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Dõo, à dú lé kọ è di kĩí. Be à géè leemáni, m̀ gá è tìb taa kà pẹ́ẹ̀ kĩí, naa ní e ene kà é dú ńlo, ene kà dú ní Mózìs vaá ene kà dú ní Ẹláíjà.” 5Gã́e di ló bel e a gé ló, bù dee e a ẹ́ẹ vaá mò beè gboó bú kọ̀lva, vaá mon à gboó sìlà aa gbàà bù deeá kọ, “Níí nà Sã́áná e m vulè vaá nyíem̄ palà ge ẹẹé ló--gbanííe tṍ ló!” 6Tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée dã́ moní, bà gboó tú sĩ́va kumí kẽ bá kéné ló pọ̀. 7Jíìzọ̀s à gboó dù gé daáva bá ló vaá kọ, “Aalií boo. Pọ̀ á gá siíi!” 8Bà gá dalà sĩ́ boo, bà náa monna tọ́ọ̀ nen, daalá lọl ló Jíìzọ̀s. 9Tṍó e bà gé aa boo gùa, Jíìzọ̀s à gboó ãanéva kọ, “Ó gá kọi nu e o moniií nèi tọ́ọ̀ nen dọ̀ tṍó e Bàrì é kẽe nda, Sã́áná Nen, lọl ke mà ú.” 10Gbò e bà ólò nyoonée nvéeá à gboó bĩináe kọ, “Éé ní e a náa gbò nóòmà Log pá Júù à kọ Ẹláíjà íe gè zẹ́ẹ́ dù e?” 11Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “À dú kà kà kọ Ẹláíjà é zẹẹ́ dù vaá kpóògè dee ló di tõ̀ò sẹlẹ kẽ. 12Sõò m̀ kọ́ nèi kọ Ẹláíjà beè dú tenmá, vaá gbò nen náa nyímáe ló. Tãa vó, ba è naáe kọ̀láá nu e a léémáva. Vóá bé e nda, Sã́áná Nen, é monna gé tãàgà báva naa é.” 13Tṍóá, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó tavẹ kọ Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, ní e a géè ló bel kilma ló é. 14Tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e ba è dìé lóá ni ooa kẽ iná ló gbele gbòa, ene kà gbálà beè gboó dù gé kumíe dúnú ke gbàà, 15vaá kọ, “Tẹ́ẹ̀, nvèè bá nè nà nvín, mè gọ́í ólò tãagée vaá túe sĩ́ sĩg kẽ. Gbele tõ̀ò tóm, à ólò kenìe tẹlẹ dáa sã́ à bè ge vìgie sá m múú. 16M beè túe má gbò e bà ólò nyoonéni nvée, sõò bà náa è láá bóe.” 17Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Ẹ̀b bé e bè nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì vaá ò gboó iei lọ̀ bùlà naa à! Ku gbáá e m é lomá bel nèi é? Ním láá bọọ gè ì̃ìmàna bọọ lab dògò. Tui nvíná domai kĩí!” 18Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ bel zọ e a di m nvín pá gbálàa, naa ní e a aàé m, vaá à gboó gbẹá boo boá. 19Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó bã̀é ló kĩ e áá baála dì vaá bĩináe kọ, “Éé ní e a náa vaá beéle née beè láá kpó zọá lọlie m é?” 20Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Boo bée kọ nóo palà ge dẹlẹi nyíe boo Bàrì. M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, kà bè bọọ gè dẹlẹ́m̄ nyíe boo tõ̀ò ene kà ńdígílí súú té, mè ò é láá kọi nei gùa ela kọ, ʽKyãà aa dọ̀,’vaá à kyãà. Tọ́ọ̀ nu náa é tavàlàí ló. (( 21Sõò maaná áá tãàga ló Bàrì nè ká gã́ lọl, tọ́ọ̀ nu e a láá kpoá zọ á gé.))” 22Boo tṍó e bà géè bṍóná Gálìlì, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Bà é beè dàlà nda, Sã́áná Nen, nvee bá gbò 23e bà é fẹ́m̄, sõò ní e a égè taa dee, Bàrì é kẽeém̄ lọl ke mà ú.” Nyíe gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó palà ge tãàgà. 24Tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée íná Jerúsàlẹ̀m, gbò e bà ólò lọl kpègè gbáá e a kuu Tọ Káí beè gboó dù gé bĩiná Pítà kọ, “É kọ bọọ nen dò bá ólò kpẽ gé kpègè gbáá e a kuu Tọ Káí?” 25Pítà à aalá nèva kọ, “À ólò kp̃ẽ̀.” Tṍó e Pítà ni bã́ tọ, Jíìzọ̀s beè gboó gyà sĩ́ bĩináe kọ, “Sáímọ̀n, à tõo ló olo naa và e? Mée, gbàà nvín sãa nè nen kyáà, ní e a ólò kpẽ́ kpègè boo gyọ́ e a gbĩ́ gè faalá tenmá à bè ge kpẽ́ kpègè gbáá nè gbò e bà gé bẹl é?” 26Pítà à aalá nèe kọ, “Nen kyáà.” Jíìzọ̀s à gboó ĩinè kọ, “Vóá naa kọ náa bọ́ ló kọ nvín sãa á kp̃ẽ̀. 27Kọ̀láá bé e a dì naa, tãá e sṹg bã gbòi, ò aà sí dọọ̀ gé tẹlẹ̀ kọ̀vẹ, vaá kọ̀láá kà gyã́à e o zẹ́ẹ̀ sii ò ãanàe gã́, mè ò é mon kpègè e a é gbõoma ló gè kpẽ́ boo togó pálàa bẹ̀ì. Tù vaá ò kpẽ́ nèva.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\