MÁÁTÌÙ 18

1M gbò tṍóá, gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó dù gé bĩináe kọ, “Mée ní e a bọọ èl dénè nen e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é?” 2Jíìzọ̀s à gboó kolí ene kà nvín vaá túe elevá ke gbàà. 3À gboó kọ́ nèva kọ, “Palà ge dãi kọ, be nóo kiiaí kẽ vaá belii gbò pá nvín, mè nóo é dí zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló. 4Nen e a tú a ló kilmà kẽ vaá belí nvíní ní e a bọọ èl dénè nen e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é. 5Nen e a tú ene kà nvín e a dì belí vóí boo ńda bée, tú nda. 6“Nen e a náa kọ ene kà nvín e a dẹlẹm̄ nyíe booí á dọ̀ ààm̄ nvée, à é dú lé kọ bà gá è tú gbele kpò dem bọvíe men vaá tovíe tẹlẹ kà kè tẽ́ pene. 7Tãàgà di ló bàlà boo, boo bée gbò nu e a náa kọ nen á dọ̀ ààm̄ nvée! Nu e a náa vó náa é aa ló ge dì, sõò tãàgà di ló nen e a téní dú bá! 8“Be báni à bè kpóó tọni é náa kọ ó dọ̀ ààm̄ nvée, ò fùl lọ̀a ló vaá ò tovíe gbẹẹ! Mè à dú lé kọ ó tú t̃ẽ̀ènè kà bá à bè t̃ẽ̀ènè kà kpóó tọ bã̀ma m dùm e bè náa tá èl ge kọ bá nè tọ éganí ló vaá bà tovíni tẹlẹ dáa sã́ e bè náa é gímí lee. 9Vaá be dẽéni ní e a é náa kọ ó dọ̀ ààm̄ nvée é, ò toolàe lọa bólni vaá ò tóvíe gbẹẹ! Mè à dú lé kọ ó tú t̃ẽ̀ènè ból dẽe bã̀ma m dùm e bè náa tá èl ge kọ pálàa ból dẽe dìni ból vaá bà tovíni tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló dáa sã́. 10“Monii kọ nóo ẹvìì tọ́ọ̀ kà gbò ńkem není tẹlẹí kẽ. M̀ palà ge naa kọ ó nyimai kọ ba gbò nyómá tóm ólò ié deè, kọ̀láá tṍó, ge mòn sĩ́ nà Tẹ̀ m káála. (( 11Boo bée kọ nda, Sã́áná Nen, beè dú ló ge dùùlà gbò e a beè pè.)) 12“Éé ní e o bulàì kọ nen e a íe vòò tub kà naanà ból vaá ene kà à pè aa dẽe é náa é? É kọ náa é sọ̀ bá ténì tub nè òb nè sĩ́ìna òb kà naanà bólá gbẹẹ́ boo gù vaá gé gbĩ́ t̃ẽ̀ènè kà ní e a peá? 13M̀ kọ́ nèi kọ, be à láá mòn, nyíee é palà ge ẹẹ èlmà bé e nyíee ẹ́ẹ́ boo ténì tub nè òb nè sĩ́ìna òb kà ní e bè náa è pèa naa. 14Vóá bé e bè náa dú bùlà bọọ Tẹ̀ e a di káála kọ ene ka gbò nvíní á pè naa é. 15“Be o vígà síni pọ́lọ́, síé ló gé naa kọ á nyimá. Sõò á dú ke gbàà áá pálàa bọ̀ì. Be à máni tṍ, ò nyímá kọ o duulàè o vígà nveàe bá. 16Be náa máni tṍ, kólí ene nen à bè bàà nen vaá ò fááláva simáé ló, kọ bé ò láá dui bàà nen à bè taa nen e a é elá nen di tõ̀ò ló kọ̀láá kà bel e a é lóá, belí bé e mon bel Bàrì nóomà naa. 17Sõò be náa máva tṍ, naa kọ bõ̀òna ló Tọ Bàrì á nyimá. Vaá be náa mána gé tṍ nu e Tọ Bàrì kọ́, ò gboó sẹlẹ́e belí nen e bè à gáà nyima ló Bàrì à bè pọ́lọ́ nen bon. 18“M̀ ló kà kà bel nèi kọ̀ Bàrì é kpeg kọ̀láá nu e o gbẹ́ai bàlà booí kpègii, vaá à nè deè kọ̀láá nu e o gbẹ́ai bàlà booí nèi deè. 19“M̀ kọ́na gé níí nèi kọ: Kọ̀láá tṍó e bàà bọ̀ì gbẹ́ài boo bàlà booí vaá tui t̃ẽ̀ènè mon bĩimai ene kà nu bá Bàrì, mè Bàrì, e a dú nà Tẹ̀ e a di káála, é náa na kà nu nèi. 20Boo bée kọ, kĩ e bàà à bè taa bṍóná boo nà bée, nda di kĩé.” 21Pítà beè gboó dù gé bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Dõò, ku tóm e nà vígà é bii bá ló sím̄ pọ́lọ́ vaá m̀ ia ló nèe é? É kọ àlàbà tóm?” 22Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “Níì kóló àlàbà tóm nì, sõò taa tub nè òb tóm gbò àlàbà tóm, 23boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì belí vóí: “Ene kà méné beè gbĩ́ gè tení boo a kpègè e a di bá pá a gbò tóm. 24À gé dalà gé togóá, bà gboó faalá ene ọ̀và e a dée kom gbele gã́ bug kpègè bá domá. 25Nen tómá náa beè ié kpègè e a láá kpẽmá komá. Ménéá beè gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú ẹlẹ nè a va nè pá a nvín oolá nen e a é túva naamá gyóòlo. A beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á oona gé dénè a gyọ́ vaá bà gboó tú kpègè e a dú ló kpẽmá kom e a dìé bólí. 26“Nen tómá beè gboó kumí dúnú ke gbàà ménéá vaá bànie kọ, ʽSóo sóò nvèè bá nèm̄, mè m̀ é beè kpẽ gé o kom lọa ból!’ 27Ménéá beè gboó tóe sàn vaá aa ló nèe kọ á gá kpẽná. 28“Sõò gbálài beè aa tọá, vaá gboó zọ̀ dõòna nen e a ólò zọe siá tóm nyoònà. Není beè siíe gbálà ńzọ́ọ́ kom bá. À gboó biíe bá kpóó òò vaá kọ́ nèe kọ, ʽKpẽ́ nà kom e a dìní ból nèm̄!’ 29“Nen e bà gé gbá siá tómá beè gboó dọ kunu kẽ vaá bànie kọ, ʽSóo sóò nvèè bá nèm̄, mè m̀ é beè kpẽ gé o kom lọa ból!’ 30“Sõò tãá e a aàé ló, à gboó gé túe nvee kpọ́gọ́lọ́ kọ á tõó kĩé dọ̀ tṍó e a é kpẽ́ komá lọa ból. 31Tṍó e na gbò e bà gé gbá siana gé tómá dã́, à gboó palà ge kyẽ́va, naa ní e bà aà gé kọ́ kọ̀láá nu e a nááá nè ménéá. 32“Ménéá beè gboó kolí nen tómá vaá kọ́ nèe kọ, ʽOlo bàg nen tóm! Nda beè aa ló dénè kom e o síìm̄ bá nèni boo bée kọ o beè bànim̄. 33Olo gá è àànà gé ló nè nen e o gé gbái siai tóm belí bé e nda beè aa ló nè olo naaá.’ 34Sṹg beè gboó palà ge bã̀ ménéá, naa ní e a gboó kọ bà á túe nvee kpọ́gọ́lọ́ vaá bomàe bàg dọ̀ tṍó e a é kpẽ́ dénè kom e a è siiá. 35“Vóá bé e nà Tẹ̀ e a di káála é kpọ́ té ló kọ̀láá bọ̀ì e bè nóo aalii deè iaí ló pọ́lọ́ nei bọọ vígà naa é.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\