MÁÁTÌÙ 19

1Jíìzọ̀s ló gbò belí lọ̀l vaá gboó aa Gálìlì tãanè bálá sĩ́ Judíà e a di dõòna bá Pene Jọ́dàn. 2Gbele tõ̀ò nen beè bììàé nvée, vaá à gbẹá kĩé bó gbò e lóva géè zọ̀. 3Sìgà pá Fárèsì beè gboó dúé ló vaá tú kyèèlè bĩimáe bel, kọ, “É kọ à lèlà kọ dóm á élá boo kọ̀láá íb nu e a léémáe vaá kpó a va lọa ló?” 4Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “É kọ boolo gáà beè bugii kĩ e a kọ́ mè Bàrì, e a beè demva lọl dààà togó, beè dèm pá gbálà nè pá bia? 5Vaá Bàrì à gboó kọ, ʽBoo bée vóí, pá gbálà é aa ló a tẹ̀ nè a kà vaá gbaa ló a va, vaá pálàa ọ̀và é gboó dú t̃ẽ̀ènè nen.’ 6Vóá, bà náa dúna bàà nen, sõò bà dì belí t̃ẽ̀ènè nen. Tọ́ọ̀ nen á gá zaali nu e Bàrì ni gbá lọ̀l.” 7Pá Fárèsì à gboó bĩináe kọ, “Éé náa Mózìs à nè log kọ dóm é láá kpó a va, be à émi kpá kọmá nèe kọ bà náa é ílànàè?” 8Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Mózìs beè nèi deè ge láá kpó bọọ va lọa ló boo bée kọ nyíei agà belí dem. Náa beè dì naa vó lọl dàà togó. 9Nda gé kọ́ nèi kọ, nen e a dọ kẽ kpó a va lọa ló, e bè náa è gbẹẹ́e kuná gã̀, vaá gé ilí dõòna kà va, mè na kà nen kúná gã̀.” 10Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kọ́ nèe kọ, “Be níá íb di tõ̀ò e a di ló ílà dóm nè va é, ò nyímá kọ à dú lé gè lele bá aa ló áá tóm.” 11Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “Dénè nen náa é láá tú na gbò dò bá nuí, daala lọl ló gbò e Bàrì beè nè na kà kpóó. 12Boo bée kọ à íegi nu e a é láá naa kọ nen á aa ló gè ilí va: À íe gbò e ba è kòòà aa gbàà ba kà, à ié gbò e nen koóva, à ié gbò e bà di boo bée bé e a é náá bà palà ge tõonie ke lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì vaá kpòòlà ló lọl ló pá bia. Kọ̀láá nen e a é láá tú na gbò dò bá nuí á tù.” 13Gbò nen beè faalá gbò pá nvín domá ló Jíìzọ̀s kọ á dẹlẹ́va bá ból vaá à tãaga ló Bàrì boóva, sõò gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó kọ́va bel. 14Jíìzọ̀s à gboó kọ, “Sọi bá gbò pá nvín kọ bà á dúm̄ ló. Ó gá kpegííva, boo bée kọ gbò e a bélíva ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é.” 15A beè gboó dẹlẹ́va bá ból. À gboó àà. 16Ene kà gbálà beè dú ló Jíìzọ̀s kọ, “Nen Dò Bá, mó kà lé nu ní e m íe ge naa kọ bé m íe dùm e bè náa tá é?” 17Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Éé ní e a náa ò bĩiná nu e a dú lé ge naa lọl bá nda é? T̃ẽ̀ènè nen ní e a dú lé é. Be ò gbĩ́ gè ié dùm e bè náa tá ò sẹlẹ dénè log.” 18À bĩiná kọ, “Moní kà gbò log é?” Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “Ó gá fẹ́ nen, ó gá kúná gã̀, ó gá zìb nu, ó gá kpọ́ kyáá bel ló nen, 19fã̀ dẽe o tẹ̀ nè o kà, vùlè o nen belí bé e o vulè o ló naa.” 20Nvín ãa gbálàa à gboó aalá nèe kọ, “M beè sẹlẹ dénè na gbò logá. Éé ní e a sígam̄ bá gè naa é?” 21Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Be ò gbĩ́ ge sẹlẹ dénè log, ò àà gé oo dénè nu e o íe vaá ò dõò kpègè e a dú ló nè gbò tãa. Na tóm, ò é gboó ié gyọ́ m káála. Tṍó e o ni náa vó lọ̀l, ò gboó dù gé nyooném̄ nvée.” 22Tṍó e nvín ãa gbálàa dã́ naa vó, à gboó faalá bígálá sĩ́ ààmà, boo bée kọ a beè ié gbele tõ̀ò gyọ́. 23Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ, à é palà ge tavàlà ló nen e a bã méné gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì! 24M̀ kpáá òòa boo: À tavàlà ló nen e a bã méné gè bã́ kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì èl gè kọ láo á tení deè ńgà gbógmà nu.” 25Belí beè palà ge bọọ ló gbò e bà ólò nyoonée nvée tṍó e bà dã́. Bà gboó bĩiná kọ, “Mée ní e a é láá dùùà e sõò?” 26Jíìzọ̀s beè gboó ẹ̀bva vaá kọ, “À dú nu e a tavàlà ló nen, sõò dénè nu válí ló Bàrì.” 27Pítà à gboó ló bel kọ, “Ni ẹb, mè beele è sọ bá dénè nu vaá nyoonéni nvée. Mó kà kpẽ́ ní e è é íe é?” 28Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ, tṍó e nda, Sã́áná Nen, é ĩ́ì tẽ́ boo nà kpò té méné e ka di ló m ãa bàlà boo e a gé dú, mè òb nè bàà boolo e o gé nyooném̄i nvéeí é ĩ́inai gé tẽ́ boo bu kà bọọ kpò té méné vaá lẹẹlai bel ló òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l. 29Vaá nen e a sọ bá tọ, à bè pá vígà, à bè tẹ̀, à bè kà, à bè nvín, à bè ól, boo bée ge nyoone nvée nda, é íé vòò tub tóm gbò nu e a aa lóá, vaá à íena gé dùm e bè náa tá. 30Sõò gbele tõ̀ò gbò e bà dú gbò deè sĩ́ kátogóí é beè dú gbò deè nvée, vaá gbele tõ̀ò gbò e bà dú gbò deè nvée kátogóí é beè dú gbò deè sĩ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\