MÁÁTÌÙ 2

1Jíìzọ̀s beè mèà gbẹá bon Bẹ́tlèhẹ̀m e a di Judíà. Hẹ́rọ̀d ní e a è bèè méné e a géè bẹ̀l Judíà tṍóá é. À íe gbò e bà ólò nó gyã́à káála e ba beè gboó aa bálá sĩ́ kĩ e nàànì ólò baa àà vaá dú Jerúsàlẹ̀m 2gé bĩiná kọ, “Ãà ní e méné pá Júù e a meàa dì e? È monì a gyã́à káála e a silà aa deè báà nàànì, vaá è dú ló gè kumí sĩ́ kẽ nèe.” 3Tṍó e Méné Hẹ́rọ̀d dã́ naa vó, à gboó palà ge tãagée nyíe, vaá à tãagena gé nyíe dénè nen e a di Jerúsàlẹ̀m. 4A beè gboó kolí dénè gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log vaá bĩináva kọ, “Ãà ní e ba è kọ bà é man Méné e Bàrì Sa é?” 5Ba aalá nèe kọ, “À é mea m bon Bẹ́tlèhẹ̀m e a di Judíà, dì belí bé e nen kọ́ bùlà Bàrì beè emí naa, kọ: 6ʽOlo bon Bẹ́tlèhẹ̀m e o di Judíà, nóo kilna kẽ gbàà gbò bon e a bọọ e a di Júdà, boo bée kọ nen e a é ku dẽe ló Ízràẹ̀l, e a dú pá nà gbò, é ààní m.’ ” 7Tṍóá sõò, Hẹ́rọ̀d beè gboó kolí gbò e a ólò nó gyã́à káálaá kilma ke gũa gé kpó tẽ́ kà lèlà bá tṍó e gyã́à káálaá beè sìlà. 8A beè gboó lẹ̀ẹ̀làva simá Bẹ́tlèhẹ̀m vaá kọ, “Aalii gé palà ge gbĩi ãa nvíná, vaá tṍó e o ni moniíe, ò ooaí kẽ dui gé kọi nem̄i, kọ bé nda láá sì gé kumina gé sĩ́ kẽ nèe.” 9Tṍó e ba ni dã́ bel lọl gã́ ménéá vaá kyãà iná èèlè, ba beè kpáá mònnà gé t̀ẽènè kà gyã́à káála e a beè di deè báà nàànìa. Tṍó e ba ni mon, a gboó palà ge ẹẹlẹ̀va nyíe vaá naa kọ bà á ṍ kààgà. Gyã́à káálaá beè gboó kyãà gyàvá sĩ́ vaá gé mo kà lèlà boo kĩ e nvíná dì. 11Ba beè gboó kyãà bã tọá vaá mon ãa nvíná nè a kà Mérì. Bà gboó kumí sĩ́ kẽ nèe, vaá tṍó e ba ni kuulà ba kpó gyọ́, bà gboó dõo nu e a sí gbele tõ̀ò kpègè nèe, naamá nóò kpé nè nu e a bélí ínsẹ̀ns nè gbele põom nu ló tóó té e a kọlà Máà. 12Boo tṍóá sõò, ba è gboó tení dõòna kà èèlè mamá sĩ́ ba kpá dó, boo bée kọ Bàrì beè ãanéva gbẹá gyáálá kọ bà á gá beeaná ló Hẹ́rọ̀d. 13Tṍó e gbò e a aa bálá sĩ́ kĩ e nàànì ólò baa ààa ni kil, nyómá tóm Dõò beè gboó sila ló Jósẹ̀f gbẹá gyáálá kọ, “Hẹ́rọ̀d é beè lẹ̀ẹ̀là tóm gbĩmá kọ bà á fẹ́ nvíná. Aa boo, tú a kà nè ẹ̀ẹ̀ kilma Íjèpt. Tõonií kĩé dọ̀mà tṍó e m̀ é kọ́ nèni kọ ó ooaí kẽ.” 14Jósẹ̀f beè gboó aa boo t̀ẽènè bílá deeá, vaá faalá nvíná nè a kà kilma Íjèpt. 15A è gboó di kĩé dọ̀mà tṍó e Hẹ́rọ̀d ú. Níí beè naaá m ge mmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì beè emí kọ, “M beè kolí na Sã́áná lọl Íjèpt.” 16Tṍó e Hẹ́rọ̀d mon kọ gbò e bà aa bálá sĩ́ kĩ e nàànì ólò baa ààa kẹlẹ̀èe, nyíee beè gboó bììlà. À gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á fẹ́ dénè nvín pá gbálà e a ni tóólá bàà gbáá kilma kẽ e a di bon Bẹ́tlèhẹ̀m nè gbò bon e a diga ku ló. A beè naa níí nyòòmà tṍó e gbò e bà ólò nó gyã́à káálaá beè kọ́ nèe kọ gyã́à káálaá beè dàlà togó sìlà. 17Níí ḿmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Jẹremáíà beè emí kọ: 18“Kpã́ tó bììla nyíe dọ́ bon Rámà, Résẹ̀l gé tó boo bée kọ bà fẹ́ pá a nvín. Bà tãagàé ló, sõò náa zigà ge pĩi, boo bée kọ bà á géná.” 19Tṍó e Hẹ́rọ̀d ni ú, nyómá tóm Dõò beè gboó sila ló Jósẹ̀f m gyáálá gbẹá Íjèpt 20vaá kọ́ nèe kọ, “Aa boo, faalá nvíní nè a kà, vaá ò ooai kilií Ízràẹ̀l, boo bée kọ gbò e bà géè gbĩ́ gè fẹ́ nvínáá á géná dùm.” 21Jósẹ̀f beè gboó aa boo vaá tú nvíná nè a kà kilma Ízràẹ̀l. 22Sõò tṍó e Jósẹ̀f dã́ kọ Ákelíọ̀s tõó dọ̀ a tẹ̀ Hẹ́rọ̀d vaá bẹ̀l Judíà, pọ̀ beè gboó siíe ló gè má sĩ́ kĩé. Lọlna gé ló gbò dùùlà bá deè tṍ e ba è nèe gbẹá gyáálá, a beè gboó tãanè ene bálá sĩ́ Gálìlì, 23vaá gé tõó ene kà bon e a kọlà Názàrẹ̀t. Níí beè gboó mmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀a, kọ, “Bà é kólíe Nen Názàrẹ̀t.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\