MÁÁTÌÙ 20

1“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí vóí. Ene kà gbálà beè nùmà àà gé kolí gbò tóm e bà é sí tóm m a ól. 2A beè zọ̀va bilá ló kọ à é kpẽ́e kpègè tóm dee neèva, à gboó lẹ̀ẹ̀làva tẹlẹ ólá. 3“Tṍó e a íná boo sĩ́ìna òb tóm lọ̀ọ̀le à kpáá àànà gé gé kolí gbò e a beè di élá kè ki e bà náa è ié tọ́ọ̀ kà tóm ge sì. 4À gboó kọ́ nèva kọ, ʽBoolo manai gé sĩ́ m nà ól gé sii tóm, mè m̀ é kpẽ́ kpègè e a bọ́ ló nèi.’Bà gboó àà. 5“A beè zìlàna gé boo lèlà nàànì nè boo taa tóm fèèbe vaá àà gé kolí gbò tóm tãamànà gé ólá. 6A beè sigè ńkem à dú vòò tóm ló èlà tṍó e a íná kè ki vaá mònnà gé dõòna gbò e bà di di élá kĩé. À gboó bĩináva kọ, ʽÉEé náa ò peelii zivè deè nieí kĩí e bè nóo gé síi tọ́ọ̀ kà tóm é?’ 7“Bà gboó aalá nèe kọ, ʽTọ́ọ̀ nen gáà kolii ló tóm.’ “Ẹlẹ à gboó kọ́ nèva kọ, ʽBe vó, ò tã́ánei nà ól gé sii tóm.’ 8“Tṍó e ba dee ni dọ, tẹ̀ íè ólá beè gboó kọ́ nè nen e a è sẹlẹ́ togó tómá kọ, ʽKolí gbò tómá vaá ò kpẽ́ ba kpègè nèva. Dàlà togó gè kpẽ́ lọl ló gbò e a ã́àa íná ólá dọ̀ tṍó e o é íná ló gbò e a è zẹẹ́ iná.’ 9“Bãànà gbò e ba è iná ólá boo vòò tóm ló èlàa beè dena gé kpègè tóm dee. 10Vóá, tṍó e gbò e ba è nùmà iná ólá é gé tú baála kpègè, ba beè gboó ẹ̀bmà dẽe kọ à é el ní na gbòa. Sõò à gboó kpena gé kpègè tóm dee nèva. 11Bà tú kpègèa lọ̀l vaá gboó dàlà togó nuumi bel ló tẹ̀ íè ólá. 12Bà gboó kọ, ʽGbò e bà ã́àa dùi tú gbálà ńkem tṍó tõ̀òma ólí, boo tṍó e beele tú zivè dee nieí tõ̀òma kè gbei simá tóm. Éé náa ò kpẽ́ kpègè kune nèi é?’ 13“Tẹ̀ íè ólá à gboó aalá nè ene ọ̀và kọ, ʻẸ̀b, e kóò, mè ním̄ gĩ́imàni. Kpègè ene deè tóm ní e m beè zìgà nèni é. 14Boo bée vó, tú o kpègè vaá ò aà. À taním̄ gè kpẽ́ kpègè kune nè nen e a ã́àa dùi nè ọ̀ọ̀. 15É kọ níì bé e a léémám̄ naa, ní e m̀ é ténmà nà kpègè naa é nì? Sẹ̀ ò gé bẹ́ nyíe ló kpègè e nda lọa bá nè dõòna nen?’ ” 16Tṍó e Jíìzọ̀s gé tú a lóg inmá kùbmà à gboó kọ, “Vó à naa kọ, gbò e bà dú gbò deè nvée kátogóí é beè dú gbò deè sĩ́, vaá gbò e bà dú gbò deè sĩ́ kátogóí é beè dú gbò deè nvée.” 17Boo tṍó e Jíìzọ̀s gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, a beè gboó tú òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá kilma kpògà kẽ, vaá boo èèlè e bà gé aà, à gboó kọ́ nèva kọ, 18“Ẹvii, mè è gé má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, kĩ e bà é síi nda, Sã́áná Nen, nvèè bá gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù. Bà é béélá ú nèm̄ 19vaá túm̄ nvèè bá gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á nvèèmàm̄ lẹ́, kpọ́m̄ té ló vaá kám̄ kú té. Sõò ní e a égè taa dee, Bàrì é kẽeém̄ lọl ke mà ú.” 20Va Zẹ́bìdì beè faalá pá a nvín pá gbálà domá ló Jíìzọ̀s, vaá tṍó e a ni kúmíe dúnú ke gbàà lọ̀l, à gboó kọ, “M̀ gá è bànni nu bá.” 21Jíìzọ̀s à gboó bĩináe kọ, “Éé dúni bíí ló é?” Pá biaá à aalá kọ, “Zìgà nèm̄ kọ, tṍó e o é lẹẹlàè bel, mè pálàa kà nà nvíní é dièni kpàn, naa ní e ene ọ̀và é ĩìni tẽ́ boo bá lè vaá ńna ọ̀vàa ĩìni tẽ́ boo bá kìe.” 22Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nè pá a nvíná kọ, “Náa bélí e o nyímàì íb nu e o banìì. É kọ ò é láá zọm̄i õi non tãàgà e a dìm̄ sĩ́í?” Bà aalá kọ, “È é láá zọ̀ni õ̀.” 23Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “À dú kà kà kọ ò é zọm̄i õi nà non, sõò kpóó ge sàmà nen e a é ĩ́ìm̄ tẽ́ boo bá lè à bè boo bá kìe á gé bá nda. Na gbò ke tõ̀ò dì nè gbò e nà Tẹ̀ beè kpoogèva dee ló sẹ̀ẹ̀.” 24Tṍó e na kà òb nená ni dã́ naa vó, sṹg à gboó palà ge bãva nyòòmà pálàa vígài. 25Jíìzọ̀s beè gboó kolíva bõonè vaá kọ́ nèva kọ, “Ò nyímàì kọ gbò e a gé bẹl gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e bà íe, vaá ba gbò tùle ólò tú dénè kpóó nveea bá. 26Sõò boolo ó gá naanii vó. Tãa vó, nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a gbĩ́ ge bọọ á sí tóm nè na gbòa, 27vaá nen e a gbĩ́ ge dú nen dee sĩ́ á dú gyóòlo nè dénè nen-- 28dì belí nda, Sã́áná Nen, e bè ním̄ beè dú ló ge kọ gbò nen á sí tóm nèm̄. Tãa vó, m beè dú ló ge sí tóm nè gbò nen nè ge tú nà dùm aamá gbele tõ̀ò nen.” 29Gbele tõ̀ò nen beè biia nvée Jíìzọ̀s boo tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée nè ẹ̀ẹ̀ géè aa Jẹ́rìkò. 30Bàà nen pá gbálà e dẽéva gímí beè di ĩ́ì tẽ́ ku kpàn èèlè. Tṍó e bà dã́ kọ Jíìzọ̀s gé téní, bà gboó vulí kpã́ kọ, “Tẹ́ẹ̀! Nvín Dévìd! Naái sàn!” 31Bõ̀ònà gbò e a è di kĩé à gboó kòvàvá ló kọ bà á pĩi gã́. Sõò bà kpáá palà ge vulí kpã́ kọ, “Tẹ́ẹ̀! Nvín Dévìd! Naái sàn!” 32Jíìzọ̀s à gboó elá, kolíva, vaá bĩináva kọ, “Éé ní e o gbĩ́ì kọ ḿ naanìè neèi é?” 33Bà aalá kọ, “Tẹ́ẹ̀, è gá è bàn kọ ó naa kọ é láá mon nu.” 34Jíìzọ̀s beè gboó tóva sàn vaá daáva bá boo dẽe. T̃ẽ̀ènè tṍóá, bà gboó mon nu vaá gboó bììàé nvée.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\