MÁÁTÌÙ 21

1Tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée ni kyãà iná ku ló Jerúsàlẹ̀m, vaá bà a íná ló ene kà bon e a kọlà Bẹ́tfàjì e a di boo Gù Ọ́lìv, Jíìzọ̀s beè gboó elá kĩé lẹ̀ẹ̀là bàà nen gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvée 2vaá kọ́ nèva kọ, “Bãi bon e a dìí lèlà sĩ́á ela, mè t̃ẽ̀ènè bé e o gé bãí gé, ò é monii ene kà nom tee e a di dáa díí vaá a nvín à dìé kpàn. Taalaíe vaá ò túi a nvíná nè ẹ̀ẹ̀ domai. 3Be nen ló bel nèi, ò kọ́i neíe kọ, ʽBà dì bíi ló Tẹ̀ Íe.’Nená é gboó gbẹá boo lọ̀i bá kọ ó tuíva aamai.” 4Níí náá kọ bé nu e nen kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ ḿmá, e a kọ: 5“Kọi nei bon Záíọ̀n, Nee o méné e a gé dúni lóí! À gbọ́ọ́lẹ̀ ló vaá bã boo nom tee nè boo põonì nom tee, e bè à gáà kpono.” 6Pálàa nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀sa beè gboó àà gé naa bé e a kọ́ nèva. 7Bà fáálá nom teeá nè a nvín domá vaá gboó toví ba pọ̀b kọ̀là ló zaalí boo, vaá Jíìzọ̀s à gboó bã boo. 8Gbele tõ̀ò nen beè tú ba pọ̀b kọ̀là ló talí boo èèlè, boo tṍó e na gbòa gé fùl gṹ sãa lẹna gé boo èèlèa, kọ á tea tení boo. 9Gbò e a kyãà gyàé sĩ́ nè gbò e a kyãà dúé nvée beè olòó vulí kọ, “Lèèlà á dì nè Nvín Dévìd! Bàrì á tãanè dee bá nen e a dú boo bée Dõò! Lèèlà á dì nè Bàrì e a di káála!” 10À íná Jerúsàlẹ̀m vaá dénè kẽ à gboó bù̃ùgà. Gbò nen à gboó bĩiná kọ, “Níá mée é?” 11Gbò e ba è kõ̀òà bììàé nvéeá à gboó aalá kọ, “Níí Jíìzọ̀s, e a dú bon Názàrẹ̀t e a di m Gálìlì. Ẹ̀ẹ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì.” 12Jíìzọ̀s bã́ boo be Tọ Káí vaá kpó dénè gbò e a géè tõó kĩé ùlà ki. À làbgì té e gbò nyáànà kpègè beè di boo bii ló kpò té e gbò e a géè oo bẹ̀ẹ̀ kukuu beè di ĩ́ì tẽ́ boo, vaá tugá sĩ́ uú kẽ. 13À gboó kọ́ nèva kọ, “Ba è emí m Kpá Káí kọ Bàrì kọ, ʽGbò nen é kolí nà tọ kólíe tọ tãàga ló.’Sõò boolo o kiilai naamai kĩ e gbò zib gṹá!” 14Gbò gímá dẽe nè gbò kọ̀và beè dúé ló m Tọ Káíá, vaá à bóva. 15Sõò tṍó e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò nóòmà Log pá Júù mon gbò tóm dù̃ùnè e a sí, vaá mon kọ gbò pá nvín gé tõo boo be Tọ Káíá vaá vulí kọ, “Lèèlà á dì nè Nvín Dévìd!” sṹg beè gboó bã̀va. 16Bà gboó bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Ò gé dã́ gé íb nu e gbò pá nvíní gé kọ́á?” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Ẽei, m̀ dã́. É kọ ò é kọ́i kọ ò gáà bugii kĩ e a di m Kpá Káí e a kọ́ kọ, ʻÒ náà kọ lèèlà e a ḿmá á dọ bàlà kẽ aa gã́ gbò pá nvín nè gbò nvín e a di nu má kà’?” 17Jíìzọ̀s ààvá ló, vaá a gè aa pọ̀b boná, à gboó àà gé tõo Bẹ́tànì bílá dee deeá. 18Ààmà lọ̀ọ̀le e Jíìzọ̀s gé oòa kẽ kil boná, tá kói beè gboó táé ló. 19À gboó mon ene kà té fíìg e a di kpàn èèlè vaá kyãà sì gé ẹ̀b boo. Sõò náa beè gboó mon tọ́ọ̀ ból boo. Áá kóló pa sã ní e a mon boo é. À gboó kọ́ nè téá kọ, “Ó gá muminá ból lee!” Téá à gboó gbẹá boo sọọ. 20Tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée mon naa vó, à gboó palà ge bọọvá ló, naa ní e bà bĩ́íná kọ, “À náà và vaá té fíìgi à gbẹá t̃ẽ̀ènè tóm báá ù e?” 21Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ, be ò dẹlẹi nyíe boo Bàrì vaá nyíei náa dú bàà bàà kà kilmá ló nu e Bàrì é láá naa, mè níì áá ge kọ ò é láá naanii nu e nda náa ló téí nì, sõò ò é láá kọnai gé nei bãànà gùa ela kọ, ʽKyãà aa dọ̀ vaá ò gé dọ pene,’vaá à é náá naa vó. 22Be o dẹlẹi nyíe boo Bàrì, à é néi kọ̀láá nu e o banììé bá.” 23Jíìzọ̀s ooa kẽ iná boo be Tọ Káíá, vaá boo tṍó e a gé nóomà nu gbò nen, gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù beè gboó dúé ló vaá bĩináe kọ, “Mó íb kpóó ní e o náàmà gbò nuí é? Vaá mée ní e a beè nèni na kà kpóóí é?” 24Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “M̀ é zẹ́ẹ́ bĩinái ene kà bel, vaá be ò láá aalai, m̀ gboó kọ́ná gé íb kpóó e m náàmà gbò nuí nèi. 25Mée ní e a beè tú kpóó nè Jọ́ọ̀n kọ á tú múú logmá gbò nen é? É kọ Bàrì sẹ̀ nen é?” Bà gboó dùlà bel boo bé bà gá aalá naa, kọ, “Be è kọ́, ʽA kpóó àà bá Bàrì,’à é bĩ́ínái kọ, ʽÉEé ní e a náa vaá nóo beè zìgài ló nu e a beè nóòmà e?’ 26Sõò be è kọ́, ʽA kpóó àà bá nen,’pọ̀ siíi kọ gbò nená é bãi sṹg ló, boo bée kọ dénè ọ̀và tú kọ Jọ́ọ̀n dú nen kọ́ bùlà Bàrì.” 27Boo bée vóá, ba è gboó aalá nè Jíìzọ̀s kọ, “Née nyímà.” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ním̄ é kọ́nà gé íb kpóó e m náàmà gbò nuí nèi.” 28“Ni ẹvii m nuí! Ene kà gbálà beè ié bàà kà nvín pá gbálà. À gboó kọ́ nè ńsã́áná kọ, ʽNà nvín é, àà tãanè ól gé sí tóm nieí.’ 29“A aalá nèe kọ, ʽNím sí.’Náa kal ló bée kọ vó, à zila fẹ́ẹ̀gẹ̀ ló vaá ọgá, naa ní e a gboó sí ólá. 30“Gbálài beè gboó àà sí ló a lá vaá gé kọna gé vó nèe. Ẹlẹ à aalá nèe kọ, ʽTẹ́ẹ̀, m̀ é sí,’sõò náa gboó sì. 31“Ńmoní e a di zẹ̀ẹ̀ pálàa kà nvíní ní e a náa nu e ba tẹ̀ gbĩ́ é?” Bà aalá nèe kọ “Ńsã́ánáá.” Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “M̀ kọ́ nèi kọ gbò lọl kpègè bii ló gbò kùnà kúnà é gbẹ́ẹ́i vaá bã ke lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì. 32Boo bée kọ Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè dù gé dò bá lèlà èèlè nèi vaá nóo zigàì ge tenií boo, sõò gbò lọl kpègè nè gbò kùnà kúnà beè gbànie tṍ ló. Bãànà tṍó e o monìì naanii vó, nóo gboó ọgai vaá tui nu e a beè kọ̀.” 33Jíìzọ̀s kọ́, “Pãanei tṍ ló dõòna kà lóg: Ene tṍó beè dì. Ene kà gbálà beè ié ól. À gboó gé tú té e a ólò naa míí fó dénè boo, vaá gboó tú gònò beemá tenmá ló. À gboó sí kè ólá gé ùb bànà e bà é tõó m bii mííá. À gboó noo kĩ e nen é gṹá tõo vaá dẽée tulà dénè ólá. À gboó tú ólá nvèè bá gbò tóm kọ bà á sí tóm ló, vaá tṍó e nu é léèvè, bà tú báà sĩ́. À gboó àà be sí kyẽè. 34Tṍó e nu ni léèvè, à gboó lẹ̀ẹ̀là pá a gyóòlo simá ló gbò tómá kọ bà á neèe dõò ńlẹ. 35“Gbò tómá beè gboó sii pá a gyóòloá vaá bòm ene ọ̀và, fẹ́ ene ọ̀và; bà tú dem tobmá ene ọ̀và. 36Gbálàa à kpáá lẹ̀ẹ̀là dõòna gbò gyóòlo e a el gã́ bug túá gbòa, vaá gbò tómá à tuna gé nu e ba è naa ló túá gbòa naavá ló. 37A beè gboó lẹ̀ẹ̀là a sã́áná vaá kọ, ʽTọ́ọ̀ nu e a é kọ́ bà á gá fã̀ dẽe ńda nvín á gé.’ 38“Sõò tṍó e gbò tómá mon sã́áná tẹ̀ íe ólá, bà gboó bilá ló kọ, ʽNíí a sã́áná e a é dé a gyọ́. Dui mè é fẹ́e, bé è tú ólí!’ 39Bà gboó siíe vaá túe lọl m ólá kilma nvée gònòa gé fẹ́e.” 40Jíìzọ̀s à gboó bĩiná kọ, “Éé ní e o bùlài kọ tẹ̀ íe ólá é náa gbò tómá tṍó e a é dú é?” 41Bà aalá kọ, “Náa é aa ló gè fẹ́ gbò bàgi vaá tú a ól nè dõòna gbò tóm e bà é tú dõò ńlẹ máe, tṍó e nu ni léèvè.” 42Jíìzọ̀s à kọ́ nèva kọ, “É kọ ò gáà bugii m Kpá Káí kọ: ʽKpò dem e gbò noo tọ beè gbẹmà nvée ní e bà ooa kẽ nòòmà gá ból deè tọ é. Bàrì ní e a beè sí na kà tómí é, vaá à dú nu dù̃ùnè tṍó e e monì’? 43“Boo bée vó ní e a naa m̀ kọ́ nèi é, kọ Bàrì é tú a lẹ̀ẹ̀là bel lọl boo boolo vaá gé lẹ̀ẹ̀là bel ló gbò e bà é náa nu e a lelà. (( 44Kọ̀láá nen e a sáá boo demí é bagà, vaá nen e demí dọ́ boo é tṹgá.))” 45Gbò togó vààla gyọ́ọ nè pá Fárèsì dã́ lóg e Jíìzọ̀s géè logíá lọ̀l, vaá gboó nyimá kọ baala ní e lógá kil ló é. 46Ba beè gboó gbĩ́ gè siíe, sõò pọ̀ beè siíva ló gbele gbò nen e a di kĩé, e ba è kọ́ kọ Jíìzọ̀s nen kọ́ bùlà Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\