MÁÁTÌÙ 22

1Jíìzọ̀s kpáá tú lóg lomá bel nè gbòa kọ, 2“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì dì belí vóí: Ene kà méné beè noo bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè va boo bée a nvín pá gbálà. 3Tṍó e ménéá lẹ̀ẹ̀là pá a gbò tómá simá ló gbò e a beè kolí vaá kọ bà á gboó dù, bà náa beè gbĩ́ ge dù. 4“À kpáá lẹ̀ẹ̀lànà gé dõòna gbò tóm simává ló kọ, ʽM sẹlẹ nu ge dè, m beè kèl ból nè láo e dṍò di gbàà, vaá dénè nu égá kẽ. Duí ke bõ̀òna tõ̀ò ílà dóm nè vaí.’ 5Kólá beè nyàvá ló, naa ní e bà gbẹ́ẹ àà vaá sí ba kyẽè. Ní e a é sí ól beè sì, ní e a é sí ló dõòna kà bíi à sì, 6ene gbò à sii gbò e a beè lẹ̀ẹ̀là tómá vaá bòmva fẹ̀. 7“Sṹg beè gboó palà ge bã̀ ménéá, naa ní e a lẹẹlà pá a gbò bé kọ bà á gé fẹ́ gbò e a beè fẹ́ pá a gbò tómá vaá bà tẹ́lẹ̀nà gé sã́ ló ba bon. 8À gboó kọ́ nè gbò tóm e a sígáá kọ, ʽM sẹlẹ nu ge dè e a kuu ílà dóm nè vaí, sõò gbò e m beè kolíá náa bọ́ ló gbò e m gá è kolí. 9Aalii bãí boo taa tẽ́ èèlè gé kolii kọ̀láá nen e o monìì domáí kè ílà dóm nè vaí.’ 10Gbò tómá beè gboó àà gé kolí kọ̀láá nen e bà mon, ńlé nè ńpọ́lọ́. Nen beè gboó mmá m tọ e bà é tõo ilá dóm nè vaá. 11“Ménéá gá bã́ tọ kọ á ẹvìè gbò kyáàa, à gboó mòn ene kà gbálà e bè náa nveà nu e a kil ló di tõ̀ò ílà dóm nè vaá. 12Ménéá à gboó bĩináe kọ, ʽKóò, nóo nveà nu e a kil ló di tõ̀ò ílà dóm nè vaí. Ò ténì naa và di kĩí é?’ Gbálàa náa gboó láá ló tọ́ọ̀ bel. 13“Ménéá à gboó kọ́ nè pá a gbò tóm kọ, ʽBọvííe bá nè tọ, vaá ò tóviíé lọlií tọí tẹlẹí ke dẹi, m kùkùù gín. Tó nè táà dáa ní e a é di kĩé é.’ 14“Boo bée kọ gbele tõ̀ò nen e ba è kólí, sõò gbò e Bàrì síi bá ló lọl gbàà gbálà ńkem.” 15Sìgà pá Fárèsì beè àà gé bilá ló bé e bà gá túè kyèèlè bĩimàè bel Jíìzọ̀s vaá bà íèèe naa. 16Ba beè gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée baala nè sìgà gbò e bà ólò di nvée Hẹ́rọ̀d simáé ló kọ, “Nen Dò Bá, è nyímà kọ ò ólò ló kà kà bel vaá nóomà kà lèlà bé e Bàrì beè kọ nen á tõo naa. Bùlà tọ́ọ̀ nen náa tãagéni, boo bée kọ nóo ólò ẹ̀b sĩ́ nen. 17Tã́gíní bé e a dì naa vóá, ni gboó zẹẹ́ kọ́ bé e olo bulà naa nèi. É kọ à lelà kọ é kpẽ́ kpègè gbáá má Méné Róm̀, sẹ̀ náa lelà e?” 18Sõò bé e Jíìzọ̀s nyimá pọ́lọ́ bùlà e a dìvá m̄á, à gboó bĩináva kọ, “Boolo gbò bàà sĩ́! Ò ẹbmàm̄i ló éé? 19Ni zógem̄i kpègè e o ólò kpẽmai kpègè gbááá!” Bà gboó tú sọ́gọ́ kpègèa máe. 20À gboó bĩináva kọ, “Sĩ́ mée nè bée mée ní e a di booí é?” 21Bà aalá kọ, “Ní Méné Róm̀.” Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Be vó, ò kpẽ́i nu e a kuu Méné Róm̀ nèi Méné Róm̀ vaá ò kpẽ́i nu e a kuu Bàrì nèi Bàrì.” 22Bá e a áámá belá beè bọọvá ló. Bà gboó ààé ló àà. 23T̃ẽ̀ènè deeá, sìgà pá Sádùsì beè dú ló Jíìzọ̀s vaá kọ́ kọ nen e a ú náa ólò kpáá kẽ̀èànà. Bà gboó bĩináe 24kọ, “Nen Dò Bá, Log Mózìs nóomà kọ, ʽBe nen ú gbẹẹ a va, e bè bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín, mè a vígà á ilí va tãaá, naa ní e bà é láá ié gbò pá nvín e a é zigà bée nen e a beè ùa.’ 25À íe àlàbà kà vígà pá gbálà e bà duá gbàà e a beè zọ̀i di kĩí. Ńsã́áná beè ilí va, sõò à gboó ú gbẹẹ a va e bà gáà ie tọ́ọ̀ kà nvín. Lá a kà beè gboó ilí va e a ú gbẹẹá. 26T̃ẽ̀ènè kà nuí náááná gé ló ńláá, ooà dọ ló ní e a bẽene nvée ẹlẹ, dọ̀ tṍó e ní e a égè àlàbà ọ̀vàa úná gé gbẹẹ pá biaá e bè à gáà ie gé nvín. 27Dee dee nvée, pá biaá à gboó ù. 28Tã́gíní bé e dénè àlàbà kà vígàa beè ilíeá, dee e gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, pá biaí é gboó dú va mée é?” 29Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “O lọì, boo bée kọ nóo nyímài nu e a di m Kpá Káí à bè kpóó e Bàrì íe. 30Tṍó e gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, bà náa é íláná, boo bée kọ bà é dì belí gbò nyómá tóm e a di káála. 31Kilma ló ge kọ gbò e a ú ólò kpáá kẽeà, é kọ ò gáà beè bugii nu e Bàrì beè kọ́ nèi? À kọ, 32ʽNda dú Bàrì Ébràhàm, Áízèk nè Jékọ̀b.’Gbò e Bàrì dú ba Bàrì é dú gbò e bà di dùm, níì gbò íí nì.” 33Tṍó e gbòa ni dã́ ààlaí, à gboó bọọvá ló bé e a palà nóomà nu naa. 34Tṍó e pá Fárèsì dã́ kọ Jíìzọ̀s nè ààla e a gbá gã́ pá Sádùsì, bà gboó bõona dúé ló. 35Ene kà ba nen nóòmà Log, e a gbĩ́ ge ẹ̀bmà Jíìzọ̀s, à gboó bĩináe kọ, 36“Nen Dò Bá, mó kà log ní e a palà ge bọọ e a di gbàà dénè Log e Bàrì beè nè e?” 37Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “ʽTú dénè o nyíe nè dénè o nyómá nè dénè o bùlà vulma Dõò e a dú o Bàrì.’ 38Na kà log ní e a bọọ èl dénè é. 39Ní e a égè bàà kà log e a palà ge bọọ vaá belíná gé ńtúá kàa kọlà vóí: ʽVulè o nen dì belí bé e o vulè o ló naa.’ 40Dénè Log Mózìs nè nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì dẹẹa boo pálàa kà logí.” 41Jíìzọ̀s beè gboó bĩiná pá Fárèsì e ba è di bṍonaé lóá kọ, 42“Boolo bulàì naanii và e a kil ló Méné e Bàrì Sa é? Ẹ̀ẹ̀ nvín mée?” Bà aalá kọ, “Ẹ̀ẹ̀ nvín Dévìd.” 43Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “Éé ní e a náa vaá Nyómá Káí beè naa kọ Dévìd á kolíe ʽDõò’e? Boo bée kọ Dévìd beè kọ, 44ʽDõò Bàrì kọ́ nè nà Dõò kọ: Ĩìm̄ tẽ́ boo bá lè dọ̀mà tṍó e m é tú pá o gbò ọ́b nvèèní kè ká tọ.’ 45Tã́gíní bé e Dévìd kolí Méné e Bàrì Sà kolíe a Dõòa, à é náà và vaá à dúná a nvín é?” 46Tọ́ọ̀ nen náa beè láá aalá belá nè Jíìzọ̀s, vaá lọl deeá ààmà, tọ́ọ̀ nen náa è iená taà ló ge kpáá bĩináe bel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\