MÁÁTÌÙ 23

1Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée nè dénè nen e a di kĩé kọ, 2“Gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì ní e ba è sẹlẹ kọ bà á baa tẽ́ Log Mózìs nè gbò nen é. 3Vóá, ò íè ge gbaniíva tṍ ló vaá ò náanii kọ̀láá nu e bà kọ́. Sõò ó gá noi ba láb, boo bée kọ ba láb téní kele aa ló nu e bà gé nóomà. 4Bà noo tò e a el ló nen íé ból, boo tṍó e baala á gé kpènà ló ge tú bãànà ene kpóó nvéé bá ben kè kẽ. 5“Bà ólò gbĩ́ kọ gbò nen á monìèva tṍó e bà gé náánìè ene kà lé nu. Boo bée vó, bà ólò bọ̀ọ̀vẹ̀ gbàà baála ńbẹ̀lẹ̀ ge piia boo gbọ̀ sĩ́ nè boo bũ bá, e mon bel Bàrì e ba è emí dẽe nu ólò di m. Bà ólò bọ̀ọ̀vẹ̀nà gé ból zái e a di gbṍó gã́ ba kàn ge uuá ból, kọ bé gbò nen valẹ bá mòn kọ bà gé fãè Bàrì. 6À ólò leemáva gè ĩì tẽ́ ke tõ̀ò ka kọ̀láá kĩ e bà íe naa nu gè ṍ zààva nè m ba tọ Bàrì. 7À ólò leemáva kọ, tṍó e gbò nen kanava mon gbẹá kè ki, mè bà á nveenìèva ka ló vaá kolìèva ʽNen Dò Bá.’ 8“Sõò ó gá kọi kọ bọọ vígà á kolìèi ʽNen Dò Bá,’ boo bée kọ ò íèì kóló t̃ẽ̀ènè kà Nen Dò Bá, sõò dénè boolo dúì vígà. 9Ó gá kolii tọ́ọ̀ nen e a di boo bàlà booí kolííe bọọ Tẹ̀, boo bée kọ ò íèì kóló t̃ẽ̀ènè kà Tẹ̀ e a di káála. 10Ó gá kọnai gé kọ bà á kolìèi ʽNen tùle,’boo bée kọ áá nda, Méné e Bàrì Sa, ní e a dú bọọ nen tule é. 11Nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a bọọ, é sí tóm nè na gbòa. 12Boo bée kọ nen e a dala ló boo, Bàrì é kìlmàé kẽ, vaá nen e a kilmà ló kẽ, Bàrì é dalàe boo. 13“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! O kpegai deè gbò e bà gá è bã ke lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì! Sõò boolo nóo zigàì ge bãi, à bè ge aalií deè nei gbò e a gé bii ge bã̀. (( 14“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! O kpálìì bá gbò va tãa, vaá boo bée ge uu bá boo bọọ pọ́lọ́, ò olòó loi gbele begè dẽe bel nei Bàrì. Boo bée vóí, Bàrì é palà ge kpọ́i té ló!)) 15“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! O fulìì múú nè kã́á kãà kẽ vaá gbĩi t̃ẽ̀ènè nen e a gá zọ́i sí bọọ tọ Bàrì, sõò tṍó e o ni íeíe, ò gboó naanii kọ ẹlẹ á bọ́ ló bàà tóm gbò bé e boolo bọ́ì ló ge kilií ke tõ̀ò bẹẹ ló naa. 16“À é tavàlàí ló, e boolo gímá dẽe gbò tule! O nóomàì kọ, ʽLog náa sííá nen e a tú Tọ Káí zilmá zíl, sõò mè log sííá nen e a tú nóò kpé e a di Tọ Káí zilmá zíl.’ 17Bọ̀ì gbò ból e bè nóo monìì nu! Ńmoní ní e a bọọ é? Nóò kpé, sẹ̀ Tọ Káí e a kpoolà nóo kpéá sẹlẹ káí nè Bàrì e? 18Ò nóomànàì gé kọ, ʽLog náa sííá nen e a tú gbani vààla gyọ́ọ zilmá zíl, sõò mè log sííá nen e a tú vààla gyọ́ọ e a di boo gbaniá zilmá zíl.’ 19Boolo gbò gímá dẽe! Naa kọ ńmoní ní e a bọọ é? Nu e bà váámá gyọ́ọá, sẹ̀ gbani e a kpoolà vààla gyọ́ọá sẹlẹ káí nè Bàrì e? 20Vóá, nen e a tú gbani vààla gyọ́ọ zilmá zíl á nyimá kọ mè dénè nu e a di boo gbaniá ní e a gé túè zilmànàè gé zíl é, 21vaá nen e a tú Tọ Káí zilmá zíl á nyimá kọ mè à gé túè Bàrì e a di Tọ Káíá zilmànàè gé zíl. 22Nen e a tú káála zilmá zíl á nyimá kọ mè à gé túè kpò té méné e a di káála nè Bàrì e a ĩ́ì tẽ́ boo zilmànàè gé zíl. 23“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! O kpẽ́ì ene ke tõ̀ò boo òb boo bãànà nu e o ólò tẹlẹi ló gyã́á kọ á kpè e a dì belí méǹt, déèl nè kámẹ̀n, sõò ò gboó gbẹmai nvée ge sẹlẹ gbò lẹ̀ẹ̀là e a palà ge dì bíi e a kọlà lé bèèla, sàn nyíe, nè ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì. Na gbò nuí ní e a bọ́ ló kọ ò gá è naanii vaá gbanai gé ló ńna gbòa é. 24Boolo gímá dẽe gbò tule! O nyímàì ge peelii tṍó vaá kolei múm lọlii m bọọ míí, sõò nóo nyímàì tṍó e o sọọlàì mèn láo! 25“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! Ò lógìì kpá ló bọọ gbag nè bọọ bù̃, sõò nu e o beè tui bá kpóó nè gọ̀l òò tumai ní e a di ḿmá m é. 26Olo gímá dẽe nen Fárèsì! Zẹẹ́ õ̀ònà m o gbag nè m o bù̃, kọ bé kpá ló gboó láá õ̀òànà gé. 27“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóòmà Log nè pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! Ò bélìì kpò lí e bà tú ẹ́ẹ́ ágbá tẹlẹ ló vaá à kpe dẽe ge ẹ̀b, sõò kóló ló kpóó nè nu e a ni bem ní e a di m é. 28Vóá bé e boolo tõonii kè sĩ́ gbò nen belí bé e o dúì lé, boo tṍó e kẹ̀lẹ̀ kẹ̀lẹ̀ nè pọ́lọ́ lab dògò ḿmaí m naa é. 29“À é tavàlàí ló, e boolo gbò nóomà Log nè boolo pá Fárèsì, boolo gbò bàà sĩ́! O noonìì kpò lí gbò kọ́ bùlà Bàrì vaá gbĩi zẹ́gẹ́ ló kpò lí gbò lé lab dògò. 30Sõò ò dii e o gé kọ́i kọ, be o beè dií dee bọọ gbò nómá tẹ̀a, mè nóo gá è zọíva eelai mii gbò kọ́ bùlà Bàrì. 31Kátogóá, ò gé túì bọọ gã́ kọmai kọ bọ̀ì pá nvín gbò e ba è fẹ́ gbò kọ́ bùlà Bàrì! 32Be vó ò agẹlẹi ló elaí boo tóm e bọọ gbò nómá tẹ̀ géè sì! 33“Boolo gbò naanà, gbò pá nvín kpí bom! Bàrì náa é aa ló ge túi nvee ke tõ̀ò bẹẹ ló. 34Boo bée vó, m̀ gé kọ́ nèi kọ m̀ é lẹẹlà gbò kọ́ bùlà Bàrì, gbò nyìmà nu nè gbò nóòmà nu mái. Ò é beè fẹi sìgà ọ̀và, ò kái sìgà ọ̀và kú té, ò kpọ́i té ló sìgà ọ̀và gbẹaí m bọọ tọ Bàrì, vaá ò kpoíva aalíí bon dọí bon, 35kọ bé mii dénè gbò lé lab dògò e ba è ù gbẹ́aí ból, aa ló mii sàn Ébẹ̀l dọ ló mii Zakaráíà, e a dú nvín Barakáíà, e o beè fẹi gbẹaí gbà gbá àn káí nè gbani vààla gyọ́ọ e a di Tọ Káíá. 36M̀ ló kà kà bel nèi kọ dénèi é dí boo togó gbò e a di deeí! 37“Jerúsàlẹ̀m, Jerúsàlẹ̀m! O fẹ́ì gbò kọ́ bùlà Bàrì vaá tui dem tobmai gbò e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là mái! Ku tóm gbò e m ni gbĩ́ ge kolíi bõonè belí bé e kà kõ̀ò kólí pá a nvín bõoá kè pó naa, vaá nóo zigàì e! 38Ẹvii, mè Bàrì é sãànà bá ló bọọ Tọ Káí gbẹẹ́ kẽ. 39Boo bée kọ m̀ gé gboó kọ́ nèi kọ nóo é monnám̄i dọ̀ tṍó e o é kọ́i kọ, ʽBàrì á tãànè dee bá nen e a dú boo bée Dõò.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\