MÁÁTÌÙ 24

1Jíìzọ̀s beè aa Tọ Káíá e a gé aà tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée gboó dúé ló vaá dògà bá gã́ bug bé e bà tib Tọ Káíá naa nèe. 2À gboó aalá nèva kọ, “Kọ́ ò monìì dénè gbò nuíá? M̀ ló kà kà bel nèi kọ tọ́ọ̀ kpò demí náa é sigá ela, e be bà náa é kúmí èèla kẽ.” 3Boo tṍó e áá Jíìzọ̀s di ĩ́ì tẽ́ boo Gù Ọ́lìv, gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó gẹẹlẹ ló bã̀é ló vaá kọ, “Ni kọ́ tṍó e nuí é nááá nèi, vaá ò kọ́ná gé nu e a é zógè tṍó e o é dú nè kùbmà nvée tṍó nèi.” 4Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “Ọẹi dẽe, mè á di vó, bà dagẹ̀i. 5Boo bée kọ gbele tõ̀ò nen é dú boo nà bée kọ baála ní e bà dúè Méné e Bàrì Sa é, vaá bà é dagẹ̀ gbele tõ̀ò nen. 6Ò é dã́i kòvà bé gím e a aa ku ló nè kpẹa bé gím e a aa kpã́á, sõò níí á gá tãagéi nyíe. Mè íb gbò nuí íe ge lẹ̀ẹ̀à, sõò níé níì kùbmà nvée tṍó nì. 7Bon é bé bon vaá kpá dó é bé kpá dó. Kíi nè zùgà kunu kẽ é di kele kele ke tõ̀ò. 8Dénè gbò nuí dì belí dààà togó tṍó e gbàà nvín zọ pá bia. 9“Bà é gboó siíi nvee bá gbò e bà é kpọ́i té ló vaá fẹ́i. Dénè nen é ọ́víi boo bée kọ ò gé nyoonei nvée nda. 10Tṍóá gbele tõ̀ò nen é dọ ààm̄ nvée. Ene é ọ́ví ene vaá ene óo ene. 11Gbele tõ̀ò gbò e bà é kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì é dú gé dàgẹ̀ gbele tõ̀ò nen. 12Pọ́lọ́ é el ló kẽ, naa ní e vulà é ú tá m gbele tõ̀ò nen. 13Sõò Bàrì é duulà kọ̀láá nen e a ĩimà tẹlẹ kùbmà. 14Bà é vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrìi nvee dénè ke tõ̀ò e a di bàlà booí, naa ní e dénè nen é dã́. Na tóm ní e kùbmà nvée tṍó é gboó lee é. 15“Ò é monii ʽGbele Nu Kẹ́ẹ e a Kyọ Tọ Káí’e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Dányẹ̀l beè kọ̀a. À é tõo ke tõ̀ò káí.” (Nen e a gé bugi á palà ge tavẹ nuí!) 16“Tṍóá, gbò e a di Judíà á teelá gé gũá gbàà gù. 17Nen e a di boo bọ̀b á gá kọ à é bãe a tọ túe nu, 18vaá nen e a di ól á gá siná tọ gé tú a pọ̀b kọ̀là ló. 19Ẹ̀b bé e gbò deeá é tavàlà ló gbò e nvín di gbàà nè gbò e nvín dìvá nu má naa à! 20Banii Bàrì kọ tṍó e o é téai teeí á gá dú tṍó boo à bè dee bò séi! 21Boo bée kọ tãàgà e a é di tṍóá é el kọ̀láá íb tãàgà e gbò nen ni mon lọl dàà togó bàlà booí tẹlẹ nieí, vaá tṍó e níí ni téní àà, tọ́ọ̀ kà tãàgà e a tõo vó náa é kpáá dinà. 22Vaá be Bàrì náa è fùl gã́ bug dee tãàgài lọl ló, tọ́ọ̀ nen náa gá è fùl zelí bá. Sõò boo bée pá ńlẹ gbò e a beè sà, à é ful gã́ bug deeá lọl ló. 23“Boo tṍóá, be nen kọ́ nèi kọ, ʽMéné e Bàrì Sa di kĩí!’à bè ge kọ ʻÀ di kĩí ela!’--ó gá zigai. 24Boo bée kọ gbò e bà é kpọ́ kyáá kọ baála ní Méné e Bàrì Sà e, nè gbò e bà é kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì é beè dù. Bà é sí gbele gbele tóm dù̃ùnè kọ bé, be à válí, bà dagẹ̀è bãànà gbò e Bàrì beè sà. 25Dãi! Mè m̀ tú gbò nuí gbẹẹ́ deè sĩ́ kọ́ nèi. 26“Vóá be bà kọ́ nèi kọ, ʻÀ di boo kpáá bàlà ól,’ ó gá sii, à bè bà kọ́ nèi kọ, ʻÀ di gṹá àna kẽ!’--ó gá zigai. 27Boo bée kọ, tṍó e nda, Sã́áná Nen, é dú, m̀ é baa belí éném dee e a baa sĩ́ káála aa báà nàànì dọ dọ̀mà tẽ́. 28“Kọ̀láá kĩ e íí nu dì, ní e bẹ́ dẹ̀lẹ̀ ólò bõoná é. 29“Gbò tṍó tãàgài gé tá gé sĩ́á, nàànì é gboó kuu gín vaá ẽ́ náa é monà, gyã́à káála é kalà aa sĩ́ káála vaá Bàrì é zugè dénè nu e a di sĩ́ káála. 30Tṍóá, nu e a é zógè kọ nda, Sã́áná Nen, é gé dù, é gboó sila sĩ́ káála. Dénè gbò e bà di bàlà boo é gboó tó tṍó e bà é mon nda, Sã́áná Nen, e m gé bã boo bù dee vaá dú m kpóó nè gbele dù̃ùnè. 31M̀ é gboó lẹẹlà pá nà gbò nyómá tóm kọ bà á uuli gbele mon koò vaá bà bṍònè ló gbò e m beè sà lọl kọ̀láá ke tõ̀ò e a di bàlà booí. 32“Noi nu lọlii ló nu e a ólò naaá ló té fíìg. Kọ̀láá tṍó e o monii kọ a gbónó kpáá tẹ̀g vaá sí pà sã, ò ólò gboó nyimai kọ tṍó e nu ólò dùm a íná ku ló. 33M áá kà sĩ́ deeá nà gé, tṍó e o ni monii kọ dénè gbò nu e m géè kọ́ nèií a nááá, ò gboó nyimai kọ m̀ íná èèlè ge dù. 34M̀ ló kà kà bel nèi kọ gbò e bà di dùm kátogóí náa é ú tà kọ bé dénè gbò nuí kálá naaá. 35Káála nè kunu kẽ é téní àà, sõò nà mon bel é di lee. 36“Tọ́ọ̀ nen náa nyímá dee nè tṍó e nda, Sã́áná Nen, é dú, bãànà gbò nyómá tóm e a di káála à bè nda, e m dú Sã́áná Bàrì. Áá Tẹ̀ ní e a nyímá é. 37Nu e a é nááá tṍó e nda, Sã́áná Nen, é dú é bélíná gé nu e a beè naaá dee Nóàa. 38Boo bée kọ múú gá kọ́ á dú gé tú bàlà boo, gbò nen beè dìnà gé e bà géè dè vaá õ̀, bia nè gbálà géè ilána gé, dọ̀ dee e Nóà bã́ faàa. 39Bà náa beè nè dẽe kọ à íe nu e a é nááá, dọ̀ tṍó e múú ḿmá dénè kẽ vaá gboó tú dénè ọ̀và. “Bé e a é náááná gé naa dee e nda, Sã́áná Nen, é dú é. 40Tṍóá, bàà nen pá gbálà é dí ól e bà gé sí tóm; gbò nyómá tóm é tú ene nen gbẹẹ ene nen. 41Bàà nen pá bia é dí ló kpá kyàlà e bà gé gbẽ̀; gbò nyómá tóm é tú ene nen gbẹẹ ene nen. 42Boo bée vó, kuai dẽe ló, boo bée kọ nóo nyímàì dee e bọọ Dõò é dú. 43Sõò nyimai kọ, be tẹ̀ íè tọ beè nyimá tṍó e nen zib é dómá, mè à gá è kalí dáá vaá náa gá è sọ̀ bá kọ á baalìè a tọ. 44Boo bée vó, boolo íè gè dinai gé kpènà ló, mè nda, Sã́áná Nen, é dú boo tṍó e bè nóo géè ẹbmaí dẽe. 45“Mée ní e a dú nen tóm e a nyímá nu vaá bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, naa kọ a tẹ̀ tọ beè túe sẹlẹ́ togó pá a gbò tóm kọ á olòó nèva gyã́á boo tṍó é? 46Léé sĩ́ é díé ból be a tẹ̀ tọ dú vaá tùlàe e a gé tú tómá kilma sĩ́! 47M̀ ló kà kà bel nèi kọ à é túe sẹlẹ́ togó dénè a gyọ́. 48“Sõò be à dú pọ́lọ́ nen tóm e a gboó kọ, ʽNà tẹ̀ tọ a bĩ́é dee,’ 49naa ní e a dàlà togó bòm na gbò nen tómá, vaá zọ̀ gbò tènè míí dẽe deá nu vaá zọ̀va ṍ míí, 50a tẹ̀ tọ é beè gboó búé ló vaá dú dee e bè náa géè ẹ̀bmà dẽe nè tṍó e bè náa è nyimá. 51Tẹ̀ tọá é gboó palà ge kpọ́e té ló vaá túe tẹlẹ kĩ e bà é sẹlẹ gbò bàà sĩ́. Tó nè táà dáa ní e a é di kĩé é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\