MÁÁTÌÙ 25

1“Lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì é di belí bé e òb kà nvín pá nyáá, e ba è kolí ke nàà nu ílà dóm nè va, fáálá ba té sã́, vaá gé elá ló ba kóò bànà a dóm, e a gé dú gé ilíe. 2Vòò ọ̀và beè dú ból, vaá vòò ọ̀và à nyimá nu. 3Gbò e ba è dú bólá beè faalá gé ba té sã́, sõò bà náa beè faalá múú sã́ bẽ̀èà ló, 4boo tṍó e gbò e ba è nyímá nuá beè tú múú sã́ tṍ m dõòna kà nu bẽ̀èà ló. 5Boo bée kọ nen e a é ílí vaá náa beè vàlẹ̀ bá dù, dáá beè gboó bọ̀ọ̀ gè bã dẽe gbò nvín pá nyááá, naa ní e dénè ọ̀và dáa. 6“Kà lèlà boo taa tóm dáá, bà gboó dã́ nen e a koolà kpã́, kọ, ʽDọí ke dẹi gé zọí nen e a é ílí vaá nyoonai, mè à gé dú!’ 7“Òb kà nvín pá nyááá beè gboó aa boo vaá dàlà dẽe ba sã́ nè boo. 8Gbò e ba è dú bólá à gboó bàn gbò e ba è nyímá nuá kọ bà á dõonìè sìgà múú sã́ neèva, mè baála sã́ é gé gimiè. 9“Gbò e ba è nyímá nuá à gboó kọ, ʽNée bulà kọ múú sã́ e a dì é gbõoma be è néi. Lele bá sii gé zalii múú sã́ áá tóm.’ 10“Gbò nvín pá nyáá e ba è dú bólá à gboó àà gé zalí múú sã́, vaá boo tṍó e bà di dí deèa, nen e a é ílí vaá beè gboó dù. Gbò e ba è kpènà ló vaá elá bànàeá beè gboó zọe má sĩ́ tọ e bà é tõo ílá dóm nè vaá. Ba beè gboó kùb nu tọá. 11“Tṍó téní vaá na gbò nvín pá nyááá à gboó dù gé elá nvée nu tọá vaá kolí kól kọ, ʽTẹ́ẹ̀, tẹ́ẹ̀! Kùùlà nèi!’ 12“Nen e a gé ílí vaá beè gboó aalá nèva kọ, ʻM̀ ló kà kà bel nèi kọ ním̄ nyímài ló.’ 13“Boo bée vó, kuai dẽe ló, mè nóo nyímàì dee à bè tṍó e nda, Sã́áná Nen, é dú. 14“Tṍóá, lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì é belí bé e ene kà gbálà e a gé aa be sí kyẽè, vaá à gboó kolí pá a gbò tóm vaá tú a gyọ́ dõ̀òmàva kọ bà á kù dẽe ló. 15À tú gã́ bug e a nyímá kọ bu ọ̀và é láá simá tóm nèva: À tú vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè nè ene ọ̀và, à tú bàà bẹ̀lẹ̀ kpègè nè ene ọ̀và, à tú ene bẹ̀lẹ̀ kpègè nè ene ọ̀và. À gboó aa be sí a kyẽè. 16Nen tóm e a beè ié vòò bẹ̀lẹ̀ kpègèa beè gboó gbẹá boo gé tú a kpègè ùlmà ki e a née úlù dõòna kà vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè. 17Nen e a beè ié bàà bẹ̀lẹ̀ kpègèa à ùlmànà gé ki e a née úlù dõòna kà bàà bẹ̀lẹ̀ kpègè. 18Sõò nen e a beè ié ene bẹ̀lẹ̀ kpègèa beè gboó àà gé ùb kunu kẽ vaá lì kpègè e a tẹ̀ tọ beè nvèèé báá. 19“Gbele begè dẽe tṍó téní, ba tẹ̀ tọ à gboó òòa kẽ dù vaá kọ bu ọ̀và á nè kpẹa bé e a beè tú kpègèa simá tóm naa. 20Nen tóm e a beè ié vòò bẹ̀lẹ̀ kpègèa beè faalá dõòna kà vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè bii ló máe, vaá kọ, ʽTẹ́ẹ̀, o beè nèm̄ vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè. Nee dõòna kà vòò bẹ̀lẹ̀ kpègè, e a dú gbàà, e m bii ló domáí.’ 21“A tẹ̀ tọ à gboó kọ́ nèe kọ, ʻỌ̀ọ̀ lé nen tóm e o bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo! Ò palà ge naa. Ò bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ńkem nu; boo bée vó, m̀ é kọ́ ó lẹ̀ẹ̀là bel ló gbele tõ̀ò nu. Dù gé zọ̀m̄ dõ̀ònà nà ṍ kààgà!’ 22“Nen tóm e a beè ié bàà bẹ̀lẹ̀ kpègèa dú vaá kọna gé kọ, ʽTẹ́ẹ̀, o beè nèm̄ bàà bẹ̀lẹ̀ kpègè. Nee dõòna kà bàà bẹ̀lẹ̀ kpègè, e a dú gbàà, e m bii ló domáí.’ 23“A tẹ̀ tọ à gboó kọ́ nèe kọ, ʻỌ̀ọ̀ lé nen tóm e o bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo! Ò palà ge naa. Ò bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo ló ńkem nu; boo bée vó, m̀ é kọ́ ó lẹ̀ẹ̀là bel ló gbele tõ̀ò nu. Dù gé zọ̀m̄ dõ̀ònà nà ṍ kààgà!’ 24“Nen tóm e a beè ié ene bẹ̀lẹ̀ kpègèa dúná gé vaá gboó kọ, ʽTẹ́ẹ̀, m̀ nyímàni ló kọ ọ̀ọ̀ gbele tavàlà nen. Ò ólò bùùlà nu lọl kĩ e bè olo nóo beè fò nu, vaá ò kãanà nu lọl kĩ e bè nóo beè zagẹ̀ nu. 25Vó ní e a síimàm̄ pọ̀ vaá kọ ḿ àà gé lì o kpègè e o beè nvèèm̄ bá é. Nee o kpègèi.’ 26“A tẹ̀ tọ à gboó aalá nèe kọ, ʽOlo pọ́lọ́ nen tóm e o dú kpọ̀lọ̀! O beè nyimá kọ m̀ ólò bùùlà nu kĩ e bè ním̄ beè fó nu, vaá kãànà nu kĩ e bè ním̄ beè zagẹ̀ nu. 27Éé e bè nóo beè tú nà kpègè nvee bá gbò e bà ólò kùmà kpègè e? Tṍó e m ni òòa kẽ dùi, m̀ gá è gboó tú nà kpègè bii ló nvín e a dọ́ boo. 28“ʽTui kpègèa lọliié bá nèi nen e a íè òb bẹ̀lẹ̀ kpègèa! 29Boo bée kọ à é dú ge tẹlẹ̀ ló nè nen e a íe, vaá à é gboó ié sige ló. Sõò nen e bè náa íe, bà é tú bãànà ńkem e a beè dìé báá lọl. 30Tãa bá na kà nen tóm e bè náa dọ bélèi--toviíe tẹlẹí ke dẹi, m kùkùù gín. Tó nè táà dáa ní e a é di kĩé é.’ 31“Tṍó e nda, Sã́áná Nen, é fáálá nà dù̃ùnè domá, vaá bii ló dénè gbò nyómá tóm, m̀ é gboó ĩì tẽ́ boo nà kpò té méné e ka di ló, 32vaá gbò nen e bà aa dénè kpá dó é bṍónám̄ kè sĩ́. M̀ é gboó túva dõ̀òmà bàà gbò belí bé e nen e a gé ku dẽe ló naanà ból ólò kpòòlà kà ból lọl ló naanà ból naaá. 33M̀ é tú gbò lé lab dògò sẹ̀ẹ̀a boo bá lè vaá m̀ tú na gbòa sẹ̀ẹ̀a boo bá kìe. 34“Boo tṍóá nda, Méné, é gboó kọ́ nè gbò e bà dìm̄ boo bá lèa kọ, ʽDui, e boolo gbò e nà Tẹ̀ beè tãanè dee bá! Dui gé bãí kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel, e a dú kĩ e a beè kpoogè deè ló sẹ̀ẹ̀i lọl dàà togó bàlà booí. 35Boo bée kọ tá kói beè tám̄ ló vaá ò ném̄i gyã́á, òòm̄ beè kãa vaá ò ném̄i múú, m beè bã̀í boo belí nen kyáà vaá ò tum̄i nveenií tọ, 36o beè simím̄i kàn tṍó e kàn savà tám̄ tẽ́, lóm̄ beè zọ̀ vaá ò kãanìm̄i, ò beè dui gé moním̄i tṍó e m di tọ kpọ́gọ́lọ́.’ 37“Boo tṍóá, gbò lé lab dògò é gboó aalám̄ gã́ kọ, ʽDõò, mó dee ní e e beè mònni e tá kói tání ló vaá è nèni gyã́á é, sẹ̀ mó dee ní e e beè mònni e òòni kã́a vaá è nèni múú é? 38Mó dee ní e o beè bã̀í boo belí nen kyáà vaá è túni nvee tọ é, sẹ̀ mó dee ní e e beè mònni e kàn savà tání tẽ́ vaá è simíni kàn e? 39Mó dee ní e e beè mònni e lóni zọ à bè kọ ò di tọ kpọ́gọ́lọ́ vaá è kãáni é?’ 40“Nda, Méné, é gboó aalá nèva kọ, ʻM̀ ló kà kà bel nèi kọ kọ̀láá tṍó e o láá naanii ene kà gbò nuí nei ene kà pá nà gbò vígà e a kil kẽí, mè ò náànàì gé nei nda.’ 41“Boo tṍóá, m̀ é gboó kọ́ nè gbò e bà dìm̄ boo bá kìeá kọ, ʽTenii aalim̄í sĩ́, boolo e kpọ̀ té Bàrì di boo! Aalii mai sĩ́ dáà sã́ e bè náa é gímí, e Bàrì beè sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ Pọ́lọ́ Nyómá nè pá a gbò nyómá tóm! 42Boo bée kọ tá kói beè tám̄ ló vaá nóo nem̄i gyã́á, òòm̄ beè kãa vaá nóo nem̄i múú, 43m beè bã̀í boo belí nen kyáà vaá nóo túm̄i nveeníí tọ, kàn beè sàvà tám̄ tẽ́ vaá nóo símìm̄i kàn, tṍó e lóm̄ zọ nè tṍó e m di tọ kpọ́gọ́lọ́ nóo kãanìm̄i.’ 44“Tṍóá, baala é gboó aalana gé kọ, ʽDõò, mó dee ní e e beè mònni e tá kói tání ló, à bè kọ òòni kã́a, à bè kọ ò bãí boo belí nen kyáà, à bè kọ kàn savà tání tẽ́, à bè kọ lóni zọ, à bè kọ ò di tọ kpọ́gọ́lọ́, vaá née nveè bá nèni é?’ 45“Nda, Méné, é gboó aalá nèva kọ, ʻM̀ ló kà kà bel nèi kọ kọ̀láá tṍó e bè nóo beè nveenii bá nei ene nen e a di zẹ̀ẹ̀ gbò e a kil kẽá ní e a dú kọ nóo beè nveenai gé bá nei nda é.’ 46“Bàrì é gboó lẹ̀ẹ̀là na gbòi tẹlẹ kĩ e bà é íe kpọ̀ té e bè náa é íé kùbmà, sõò gbò lé lab dògò é bã́ m dùm e bè náa tá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\