MÁÁTÌÙ 26

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni nóomà dénè nuí lọ̀l, a beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, 2“Ò nyímàì kọ bàà dee e a sígá à dú dee Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, vaá bà é tú nda, Sã́áná Nen, nvee bá gbò e bà é kám̄ kú té.” 3Gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù beè gboó bõoná tọ Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, e a kọlà Káíàfàs, 4vaá noo nu e a kil ló ge sii Jíìzọ̀s fẹ̀ vaá tọ́ọ̀ nen náa é nyímá. 5Sõò ba beè kọ, “Née é siíe tṍó e Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí di kẽ, mè á dí vó gbò nen nveè tãàgà.” 6Jíìzọ̀s beè di Bẹ́tànì tọ ene kà gbálà e pọ́lọ́ kom beè dọ ló, e a kọlà Sáímọ̀n. 7Boo tṍó e a gé dé gyã́á, ene kà pá bia beè gboó fáálá ene lóló kpée kpée nu ló nóo e a sí gbele tõ̀ò kpègè domá. A beè gboó kyãà bã ló Jíìzọ̀s vaá tú nóoá tṍé ból. 8Sõò tṍó e gbò e bà ólò nyoonée nvée mòn naa vó, sṹg beè gboó bã̀va, kọ, “Éé náa à pee íb nóoá é? 9À gá è beè oo ló gbele tõ̀ò kpègè vaá nvèèmà bá nè gbò tãa!” 10Jíìzọ̀s beè nyimá kọ bé e bà gé kọ́ é, vaá gboó kọ́ nèva kọ, “Éé ní e o belìì pá biaí ló é? Mè à náa gbele lé nu nè nda. 11Boo bée kọ gbò tãa é olòó dìí ló lee, sõò nda ním̄ gbẹ́aí ló lee. 12Nóo e a tṍm̄ lóí ní e a lólím̄ sẹ̀ẹ̀ dee e bà é lím̄ é. 13M̀ ló kà kà bel nèi kọ, kọ̀láá kĩ e bà vee Lé Kpẹaí inmá e a di bàlà booí, bà é olòó kọ́ nu e pá biaí naaí m gè kẽeàé boo.” 14Ene nen e a kọlà Júdàs Iskárìọ̀t, e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, beè gboó sí ló gbò togó vààla gyọ́ọ 15vaá bĩináva kọ, “Éé ní e o é nem̄i be m̀ téní ló Jíìzọ̀s nvèèí bá é?” Bà gboó bugi tub nè òb kà kpègè e bà tú ẹ́ẹ́ kpé dèmmà nèe. 16Lọl tṍóá ààmà Júdàs beè gboó olòó gbĩ́ bé e a gá náa vaá láá tení ló Jíìzọ̀s nvèèvá bá. 17Kà lèlà túá dee Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbààa, gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè dù gé bĩináe kọ, “Ãà ní e o gbĩ́ kọ é tõo naa gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí nèni é?” 18À gboó kọ́ nèva kọ, “Aalii sii ló ene kà gbálà e a di Jerúsàlẹ̀m vaá ò kọ́i neíe kọ: ʽBẹẹ nen dò bá kọ́, Nà tṍó a íná ku ló. Gbò e bà ólò nyooném̄ nvée nè m̀m̀ é tõó o tọ dé Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí.’ ” 19Gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó naa gyã́á Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí belí bé e a lẹẹlà naa. 20Ló èlà deeá, Jíìzọ̀s nè òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá beè gboó gbá ĩì tẽ́ kẽ dé gyã́á. 21Boo tṍó e bà gé dé gyã́áá, Jíìzọ̀s à gboó kọ, “M̀ gé ló kà kà bel nèi kọ ene nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ ní e a é ténim̄ ló nvee bá ọ́b é.” 22Nyíe gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó tãàgà, naa ní e ene ene ọ̀và bĩináe kọ, “Dõò, é kọ nda ní e o gé kọ́ é?” 23Jíìzọ̀s à aalá kọ, “Nen e a gé zọ́m̄ dé m t̃ẽ̀ènè kà bù̃ ní e a é ténim̄ ló nvee bá ọ́b é. 24Nda, Sã́áná Nen, é ú belí bé e mon bel Bàrì beè kọ́ kìlmàm̄ ló naa. Sõò tãàgà di ló nen e a é ténim̄ ló nvèè bá ọ́b! À gá è dú lé kọ nená náa gá è beè mèà!” 25Júdàs, e a é ténié ló nvèè bá ọ́vá, à gboó ló bel kọ, “Nen Dò Bá, é kọ nda ní e o gé kọ́ é?” Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Olo ní e o gé kọ́á.” 26Boo tṍó e bà gé dé gyã́áá, Jíìzọ̀s beè gboó tú ene kpò fétúlú, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi nè gbò e bà ólò nyoonée nvée vaá kọ, “Tui vaá ò déi, mè níí nà nom kpá ló.” 27À tuna gé gbag e míí di m, vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó tú nèva, kọ, “Dénè bọ̀ì gbai õi, 28mè níí nà mii, e Bàrì zilmá zíl gbaa ló, e a eeà boo gbele tõ̀ò nen ló ge ia ló ba pọ́lọ́ nèva. 29M̀ kọ́ nèi kọ ním̄ é kpáá ṍná mííí dọ̀mà dee e m é zọ́i ṍ ãa míí gbẹá kĩ e nà Tẹ̀ gé lẹẹlà bel.” 30Tṍó e bà ni ọ́li ene kà sọ́l lọ̀l, bà gboó aa má sĩ́ boo Gù Ọ́lìv. 31Boo tṍóá, Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Dénè bọ̀ì é teai aalím̄í ló bílá deeí, boo bée kọ mon bel Bàrì kọ́: ʽBàrì é fẹ́ nen kù dẽe ló naanà ból, vaá gònò naanà bólá é gboó teá zààlà.’ 32Sõò tṍó e Bàrì ni kẽeém̄ lọl ke mà ú lọ̀l, m̀ é gyaì sĩ́ kẽ kil Gálìlì.” 33Pítà beè gboó kọ́ nè Jíìzọ̀s kọ, “Kà bè dénè na gbòa téá ààní ló, nda ním̄ é ààní ló!” 34Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “M̀ ló kà kà bel nèni kọ, bé kõ̀ò kálá kù kpã́ bílá deeí, ò é amàm̄ sàn taa tóm.” 35Pítà à aalá kọ, “Kà bè à dọ ní e m zọni ù, ním̄ é amàni sàn!” Vóá bé dénè na gbò e bà ólò nyoonée nvéeá kọ́ná gé naa é. 36Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó má sĩ́ ene ke tõ̀ò e bà kólíe Gẹtsẹ́mànì. À gboó kọ́ nèva kọ, “Ĩinii tẽ́ kĩí mè nda é tã́ànè deè sĩ́í boo gé tãaga ló Bàrì.” 37À gboó faalá Pítà nè pálàa kà nvín Zẹ́bìdì ààmà. A beè gboó palà ge di m tãàgà nyíe nè zọ̀ bùlà, 38naa ní e a gboó kọ́ nèva kọ, “Bãàgà e a di boo nà nyíe bọọ belí e a é fẹ́m̄. Tõonii kĩí vaá ò zọm̄i kuai dẽe ló.” 39À sĩinà ló iná dee sĩ́ vaá gboó kumí sĩ́ kẽ tãàga ló Bàrì kọ, “Nà Tẹ̀, be à válí, ò tú noní lọlim̄ sĩ́. Sõò naa o bùlà, níì ńda nì.” 40À ooa kẽ íná ló taàa nená vaá mon kọ bà di dáá. À gboó kọ́ nè Pítà kọ, “Naa kọ nóo é láá zọm̄i kuai dẽe ló m gbálà ńkem tṍó? 41Kuai dẽe ló vaá ò tãagai ló Bàrì kọ bé nóo dọi m dàg. Ò íèì nyómá e o gá náamai nu, sõò bọọ nom kpá ló zuugà.” 42Jíìzọ̀s beè kpáá àànà gé gé tãàga ló Bàrì kọ, “Be à dú kọ noní náa é ààm̄ sĩ́ e bè m̀ gáà õ̀, o bùlà á naaá.” 43À kpáá òòànà gé kẽ inává ló vaá mònva e bà di di dáá, boo bée kọ dáá beè palà ge èlva ló dẽe. 44Jíìzọ̀s beè kpáá àànàva gé ló àà gé tãàga ló Bàrì ní e a égè taa tóm. A beè òòa boo t̃ẽ̀ènè gã́ bé e a géè tãàga ló Bàrì naaá. 45À ooa kẽ iná ló gbò e bà ólò nyoonée nvéeá vaá gboó kọ́ nèva kọ, “Ò di dii gé dáa e o gé bói séi? Ẹvii, mè a lée tṍó e bà é gé síi nda, Sã́áná Nen, nvee bá gbò pọ́lọ́. 46Aalii boo, mè é àà. Neenii nen e a é gé ténim̄ ló nvèè bá ọ́b e a ni dúí!” 47Jíìzọ̀s di ló e a gé ló belí tṍó e Júdàs, e a dṹùnà òb nè bàà nen e a ólò nyoonée nvéeá, faalá gbele tõ̀ò nen e gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò kà nen pá Júù beè lẹ̀ẹ̀là domá. Gbòi beè faalá gẹ̀ bé nè túm. 48Nen e a é ténié ló nvee bá gbò ọ́vá beè kọ́ bé e a é náa vaá bà nyímáe ló nèva, kọ, “Kọ̀láá nen e m tóvì bù̃ùnà vaá pyovíe bẹ́ẹ́ ní nená é. Gboó siilííe!” 49Júdàs beè lele tọ sí ló Jíìzọ̀s vaá kọ, “Á leèni, e Nen Dò Bá.” À gboó toví bù̃ùnàe vaá pyovíe bẹ́ẹ́. 50Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Éé ní e o dú kĩí ló, e kóò, e?” Bà gboó dù gé tú agẹ bá siimá Jíìzọ̀s. 51Ene nen e a di ló Jíìzọ̀s beè gboó mììnà a gẹ̀ bé e a tú kùmà gyóòlo Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, naa ní e a ful tṍ lọlíé ló. 52Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Òòmà o gẹ̀ bé sẹlẹ kĩ e a beè dì, boo bée kọ kọ̀láá nen e a faalá gẹ̀ bé é pé dáa gẹ̀ bé. 53Ò bulàì kọ ním̄ gá è láá bàn nà Tẹ̀ vaá à gbẹ́á boo lẹ̀ẹ̀là nu e a é láá sigá ló sĩ́ìna òb tub bóó (72,000) gbò nyómá tóm bé mám̄? 54Sõò ge naa vó é dú kọ ním̄ ḿmèna mon bel Bàrì e a beè kọ́ kọ nu e a dì belí vóí é lẹẹà.” 55Jíìzọ̀s beè gboó ló bel nè bõ̀òna gbòa kọ, “Naa kọ o beè faalai gẹ̀ bé nè túm domai ló ge siilím̄i belí nen e a dọ log? M beè olòó di Tọ Káí kọ̀láá dee e m géè nóòmà nu vaá nóo beè siilím̄i. 56Ge kọ mon bel Bàrì e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè emí á mmá ní e a man dénè nu e a gé lẹẹài é!” Dénè gbò e bà ólò nyoonée nvéeá à gboó teá ààe ló. 57Gbò e a síi Jíìzọ̀sa beè gboó faaláe kilma be Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, e a kọlà Káíàfàs, e a dú kĩ e gbò nóòmà Log nè gbò kà nen pá Júù beè di bṍóná. 58Pítà beè olòó kyãà ńkem kem dúé nvée, dọ̀ tṍó e a bã́ m be Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá, vaá zọ̀ gbò tóm e a ólò di kĩé ĩì tẽ́ kẽ, ló ge ẹ̀b nu e a é nááá. 59Gbò togó vààla gyọ́ọá nè dénè gbò dóm bèèla pá Júùa beè gbĩ́ gbò nen e a gá kpọ́ kyáá bel ló Jíìzọ̀s kọ bé bà elá boo fẹmáe. 60Sõò gbàà dénè bé e bà dú gé kpọ́e kyáá bel ló naa, bà náa beè mòn tọ́ọ̀ kà nu e bà é láá elá boo fẹmáe. Dee dee nvée ní e ene kà bàà nen gboó du é, 61vaá kọ, “Gbálài beè kọ, ʻM̀ é láá kõoná Tọ Káí Bàrì uú kẽ, vaá m taa dee, m̀ kpáá túe ele ela.’ ” 62Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ beè gboó elá ela vaá bĩiná Jíìzọ̀s kọ, “Éé bel e gbòi lóní lóí, nóo é láá aalá tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe?” 63Jíìzọ̀s à dã́ pĩi. Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá à kpáá ló bel nèe kọ, “M̀ tú bée Bàrì e a di dùm nèmàni zíl kọ ó kọ́ nèi be olo ní Méné e Bàrì Sa, e o dú Sã́áná Bàrì, e.” 64Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Olo ní e o gé kọ́á. Sõò m̀ kọ́ nèi kọ, lọl kátogóí ààmà, ò é monii nda, Sã́áná Nen, e m di ĩ́ì tẽ́ boo bá lè Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel, tṍó e m é bã́ boo bù dee dù!” 65Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá beè gboó baa a pọ̀b kọ̀là ló m sṹg vaá kọ, “A on Bàrì! Bíi ge kpáá gbĩ́ nen e a é lóe bel ló á géná! Kátogóí o dã́i bé e a on Bàrì naaá! 66Éé ní e a dú bọọ bùlà kilmaié ló é?” Bà aalá kọ, “À bọ́ ló ú.” 67Bà gboó tumíe múú kyáá sĩ́ vaá bòmie. Vaá gbò e bà magíe báá 68à gboó kọ́ nèe kọ, “Ni kọ́ nen e a dibniá nèi, e olo Méné e Bàrì Sa!” 69Pítà beè di ĩ́ì tẽ́ bàlà bàlà m beá tṍó e ene kà nvín pá bia e a ólò sí tóm nè Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá dú gé kọ́ nèe kọ, “Olo beè dìnà gé ló Jíìzọ̀s, nen Gálìlì.” 70Sõò Pítà beè gboó gbẹá ke gbàà dénè ọ̀và amà sàn, kọ, “Ním̄ nyímà tọ́ọ̀ nu e o gé kọ́á.” 71À gboó kyãà tãanè nu tọ e a bã́ m beá. Dõòna kà nvín pá bia e a ólò sina gé tóm nè Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá à mònie vaá kọna gé nè gbò e a di kĩé kọ, “Na kà gbálài beè di ló Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t.” 72Pítà à àmànà gé sàn vaá kọ, “M̀ zílà zíl nèi kọ ním nyímà ló gbálàa!” 73Gbele tõ̀ò tṍó náa tení tṍó e gbò e a di kĩé dú gé kọ́ nè Pítà kọ, “Nóó láá àmà sàn kọ olo níì ene ọ̀và nì. Nee bé e bà ólò ló bel naa e o gé lóá!” 74Pítà à gboó tú a ló zilma zíl kọ, “Bàrì á nèm̄ kpọ̀ té be m̀ kpọ́ kyáá kọ ním nyímà ló gbálàa!” Boo t̃ẽ̀ènè tṍóá, kõ̀ò à gboó kù kpã́. 75Pítà beè gboó kẽea boo kọ Jíìzọ̀s beè kọè neèe kọ, “Bé kõ̀ò kálá kù kpã́, ò é amàm̄ sàn taa tóm.” Pítà à gboó aa kĩé àà gé palà ge tò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\