MÁÁTÌÙ 28

1Ààmà lọ̀ọ̀le Dee Bàrì, e a dú dee e a bẽene dee bò séi pá Júù, Mérì, e a dú Mágdàlà, nè na kà Mérìa beè sì gé ẹ̀b bànà úá. 2Kunu kẽ à gboó bú ló palà ge zùgà. Nyómá tóm Dõò beè gboó aa káála dù vaá gé kpọlẹ̀ báà demá lọl gã́ bànàa vaá ĩì tẽ́ boo. 3Kpá lóe beè nyagí belí éném dee, vaá a kọ̀là ló à ẹẹ belí kpá káála. 4Kéné ló pọ̀ e a dúé ló beè naa kọ gbò e bà géè kù dẽe ló bànà úá á zììà tá m ba nyómá. 5Sõò nyómá tómá beè kọ́ nè gbò pá biaá kọ, “Pọ̀ á gá siíi, mè m̀ nyímà kọ ò gé gbĩ́i Jíìzọ̀s, nen e ba è ká kú téá. 6Á géná kĩí, boo bée kọ a beè kẽ̀èà aa ke mà ú, belí bé e a beè kọ́ nèi naa. Dui gé ẹvii kĩ e ba beè mamée. 7Valẹi bá aalii gé kọi nei gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, ʽA beè kẽ̀èà aa ke mà ú vaá mè à gyaài sĩ́ kẽ e a gé kil Gálìlì. Kĩé ní e o é monííe é!’Kẽeaí boo nu e m beè kọ́ nèi.” 8Boo tṍó e nyíeva gé ẹ́ẹ vaá pọ̀ gé síínáva gé tení gbààa, ba beè gboó gbalá aa ló bànà úá, vaá teelá àà gé kọ́ nu e bà dã́á nè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s. 9Boo bú ló, Jíìzọ̀s beè zọ̀va nyòònà vaá kọ, “Á leèi.” Bà gboó kyãà bã̀é ló, siíe bá kpóó tọ, vaá gboó kumí sĩ́ kẽ nèe. 10Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Pọ̀ á gá siíi. Aalii gé kọi nei gbò e a dṹùnàm̄á kọ bà á tãanè Gálìlì, mè kĩé ní e bà é moním̄ é.” 11Boo tṍó e gbò pá biaá gé aà sí ló gbò e bà ólò nyoonée nvéeá, sìgà gbò bé e a beè di ló bànà úá beè àà bã zẹ̀ẹ̀ tọ gé kọ́ kọ̀láá bé e nu beè lẹ̀ẹ̀à naa nè gbò togó vààla gyọ́ọ. 12Tṍó e gbò togó vààla gyọ́ọ ni zọ gbò kà nen pá Júù nyòònà vaá ié bila ló bel lọ̀l, ba beè gboó tú gbele tõ̀ò kpègè nè gbò béá, 13vaá kọ́ nèva kọ, “Kọi nei gbò nen kọ gbò e bà ólò nyoonée nvée beè tení bílá dee dù gé dàlà a íí ààmà boo tṍó e boolo dií dáá. 14Be à gá náa vaá kpẹaí à iná tṍ nen e Méné Róm̀ beè sẹlẹ togó kĩí, beele é gbõomaé ló vaá naa ní e bè nóo é bãi m tãàgà.” 15Gbò béá beè gboó tú kpègèa vaá naa bé e ba è kọ́ nèva naa. Na kà kpẹa ní e a zaala gbàà pá Júù tẹlẹ̀ nieí é. 16Òb nè ene nen e a ólò nyoonée nvéeá beè gboó tãanè boo gù e Jíìzọ̀s beè kọ́ nèva e a di Gálìlì. 17Tṍó e bà ni moníe, bà gboó kumí sĩ́ kẽ nèe, sõò a beè dú bàà bàà nyíe ló sìgà ọ̀và. 18Jíìzọ̀s beè gboó bã̀vá ló vaá kọ́ nèva kọ, “Nà Tẹ̀ beè nèm̄ dénè kpóó kọ ḿ lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e a di káála nè bàlà boo. 19Boo bée vó, aalii gé naanii kọ dénè gbò nen á nyooném̄, tení dú ló gè tui múú logmaíva boo bée Tẹ̀ nè boo bée Sã́áná nè boo bée Nyómá Káí, 20nè ge noomaíva kọ bà á gbàn tṍ ló dénè lẹ̀ẹ̀là e m beè nèi. Nda é díí ló lee, dọ̀ kùbmà nvée bàlà booí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\