MÁÁTÌÙ 3

1Tṍóá, Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè di boo kpáá bàlà ól Judíà e a géè dàlà togó vee nu 2kọ, “Ọgai ló bọọ pọ́lọ́, boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a íná ku ló!” 3Jọ́ọ̀n ní e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà géè kọ̀ e, kọ: “Ene nen gé vee nu boo kpáá bàlà ól, kọ, ʽSii tóm ló èèlè sẹẹlii Dõò; naanii kọ èèlè e a é téní boo á lèlà!’ ” 4Jọ́ọ̀n beè nvèà kọ̀là ló e bà tú gyáa nom e a kọlà kámẹ̀l lòmà vaá bọá kpá nom tõ̀ò tẽ́. Ńgùlù bèè nè nóo záá zóó ní e a è dú a gyã́á é. 5Gbò e bà aa bon Jerúsàlẹ̀m nè bálá sĩ́ Judíà nè gbò bon e a di kpàn Pene Jọ́dàn beè olòó dúé ló. 6A beè gboó tú múú Pene Jọ́dàn logmáva, tṍó e ba ni kọ́ ba pọ́lọ́. 7Tṍó e Jọ́ọ̀n mon dénè pá Fárèsì nè pá Sádùsì e bà dúé ló kọ á logmàèva múú, a beè gboó kọ́ nèva kọ, “Boolo pá nvín kpí bom! Mée do bá nèi kọ ó teai aalií bá kpọ̀ té Bàrì e a gé dú é? 8Lavii láb e a é zógè kọ o ọ́gai ló bọọ pọ́lọ́. 9Ó gá iei bùlà kọ, tṍó e o kọ́ì kọ Ébràhàm dúè bọọ nómá tẹ̀, mè ò é gboó dií pọ́ì. M̀ kọ́ nèi kọ Bàrì é láá kììlà gbò kpò demí naamá gbò nen vaá bà zigà bée Ébràhàm. 10Bàrì íe kigi e a ni bengi tẽ́ té. À é kẽ́e kọ̀láá kà té e bè náa múmi lé ból súú tẹlẹ kẽ, vaá tovíe tẹlẹ dáa sã́. 11“Nda gé tú múú logmái kọ o ọ́gai ló bọọ pọ́lọ́, sõò à íe nen e a gé dú nvée nda e a é tú Nyómá Káí nè gbò e bà ọ́gá ló ba pọ́lọ́ vaá à tú sã́ kpọmá té ló gbò e bà náa ọ́ga. Ẹlẹ el kpãa nda, vaá bãànà ge kẹ̀là a kpá ká tọ bììàé nvée, ním̄ bọ́ ló. 12À fáálá nu e a é samà súú lọl ló kpá e a dú ló. À é kpálí kè tọ e a beè tõó boo lọl kpá ló nuá õ̀ònà. À é bṍonè ló súúá sẹlẹ dógo, sõò à é kpalí kpá e a dú lóá nvee dáà sã́ e bè náa é gímí.” 13Tṍóá, Jíìzọ̀s beè aa Gálìlì sí ló Jọ́ọ̀n nu Pene Jọ́dàn vaá kọ á tú múú logmàèe. 14Sõò Jọ́ọ̀n beè gbĩ́ gè kpègie, kọ, “Nda ní e bíi di ló kọ olo gá è logmàm̄ múú é, níì nda ní e nda é lógmà múú olo é nì!” 15Jíìzọ̀s beè gboó aalá nèe kọ, “Zẹ́ẹ́ sọ bá naa vó, boo bée kọ tṍó e a nááá naa vó ní e bùlà Bàrì ḿmá é.” Jọ́ọ̀n beè gboó zìgà vaá tú múú logmáe. 16Jíìzọ̀s beè gbẹá boo aa m múúá dọ boo kpò tṍó e Jọ́ọ̀n ni tú múú logmáe lọ̀l. Káála beè gboó kùùa vaá à mòn Nyómá Káí Bàrì e a belí mèà kúkuú kẽ e a aa gbàn deè eláé boo. 17Mon beè gboó sìlà aa káála kọ, “Níí nà Sã́áná e m vulè, e nyíem̄ palà ge ẹẹé ló.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\