MÁÁTÌÙ 4

1Boo tṍóá, Nyómá Káí beè gboó faalá Jíìzọ̀s kilma boo kpáá bàlà ól kọ Pọ́lọ́ Nyómá á tú dàg simáé ló. 2Tṍó e a ni ká gã́ bàà tub bílá zìlà dee, tá kói beè gboó táé ló. 3Nen Kẹ̀lẹ̀a à gboó dúé ló vaá kọ, “Be à dú kà kà kọ olo Sã́áná Bàrì, ò lẹẹlà bel gbò kpò demí kọ bà á kììà dú gyã́á.” 4Sõò Jíìzọ̀s beè gboó aalá nèe kọ, “À ẽ́á m Kpá Káí kọ, ʽÁá gyã́á náa é ne dùm nen, sõò kọ̀láá kà mon bel e a aa gã́ Bàrì é nè dùm nen.’ ” 5Pọ́lọ́ Nyómá à gboó faaláe kilma Jerúsàlẹ̀m, e a dú Bon Káíá, vaá túe ele kĩ e a el gã boo dénè ke tõ̀ò e a di ló Tọ Káíá. 6À gboó kọ́ nèe kọ, “Be à dú kà kà kọ olo Sã́áná Bàrì, ò pẹ́ẹ dọ kunu kẽ. Boo bée kọ à ẽ́á m Kpá Káí kọ: ʽBàrì é lẹẹlà pá a gbò nyómá tóm kọ bà á kùni dẽe ló vaá bà é olòó kẹ̀ni bá kẽ, kọ bé tọ́ọ̀ nu náa nveèni kom ló.’ ” 7Jíìzọ̀s à gboó aalá nèe kọ, “À ẽ́áná gé m Kpá Káí kọ, ʽÓ gá ẹ̀bmà Dõò, e a dú o Bàrì.’ ” 8Pọ́lọ́ Nyómá beè gboó faalánáe gé kilma boo ene kà gbele gã boo gù vaá zogèe dénè kpá dó bàlà booí nè ba leelé. 9À gboó kọ́ nèe kọ, “Dénè nuí ní e m é néni é, é be ò dọ́ kunu kẽ vaá kumí sĩ́ kẽ nèm̄.” 10Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèe kọ, “Tení ààm̄ sĩ́, e Sétàn, mè à ẽ́á m Kpá Káí kọ, ʽKumí sĩ́ kẽ nè áá Dõò, e a dú o Bàrì, vaá ò tãagànà gé ló áá ẹlẹ!’ ” 11Tṍóá sõò, Pọ́lọ́ Nyómá beè gboó aa ló Jíìzọ̀s àà, vaá gbò nyómá tóm à gboó dù gé olòó nvèè bá nèe. 12Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ kọ bà tú Jọ́ọ̀n nvee kpọ́gọ́lọ́, a beè gboó àà kil Gálìlì. 13Náa beè gbẹá Názàrẹ̀t. Tãa vó, a beè aa kĩé gé tõo ene kà bon e a kọlà Kapánìọ̀m. Kapánìọ̀m beè di kpàn Pene Gálìlì, boo kunu kẽ pá gã Zẹ́bùlọ̀n nè pá gã Náftàlì. 14Níí beè lẹ̀ẹ̀à kọ bé à ḿmè nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ̀, 15tṍó e a géè ló bel e a kil ló gbò e bà di boo kunu kẽ pá gã Zẹ́bùlọ̀n nè pá gã Náftàlì, e a dú kunu kẽ e a di kpàn Pene Gálìlì vaá di sábá Pene Jọ́dàn, vaá duna gé bálá sĩ́ Gálìlì e gbele tõ̀ò gbò e bè níì pá Júù nì dì, 16e a è kọ: “Gbele ẹ́ẹ́ dee dùùà a íná ló gbò e bà di m kùkùù gín, vaá dùùà Bàrì e a bélí zìlà dee a ínáná gé ló gbò e ba è dọ̀ íí gbẹá bá náa kyọ̀.” 17Lọl tṍóá ní e Jíìzọ̀s beè gboó dàlà togó vee nu é, kọ, “Ọgai ló bọọ pọ́lọ́, boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a íná ku ló!” 18Boo tṍó e Jíìzọ̀s géè kyãà tení nu Pene Gálìlì, a beè mòn ene kà bàà vígà e bà ólò sí dọọ̀ e bà géè toví gbṍò. Ene ọ̀và beè kọlà Sáímọ̀n (à kọlànà gé Pítà) vaá a vígà à kọ̀là Ándrù. 19Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Dui gé nyooném̄i, mè m̀ é nóòmài bé e o é kólii gbò nen naanii belí bé e o gé síilii gyã́à naaniiá.” 20T̀ẽènè tṍóá, ba beè gboó sọ̀ bá ba gbṍò gbẹẹ́ kẽ vaá nyoonée. 21À íná deè sĩ́, vaá mònnà gé dõòna kà bàà vígà e ene ọ̀và kọlà Jém̀z, vaá ńna ọ̀vàa à kọlà Jọ́ọ̀n. Ba tẹ̀ Zẹ́bìdì nè ọ̀và beè di faà e bà géè saalá gbṍò. Jíìzọ̀s à kolináva gé. 22Bà gboó gbẹá boo aa ló ba tẹ̀ m faàa, vaá nyoone nvée Jíìzọ̀s. 23Jíìzọ̀s beè kyãà beeá ló dénè ke tõ̀ò e a di Gálìlì. A beè noomàgì nu gbẹá m gbò tọ Bàrì pá Júù vaá vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì. A beè bogági gbò e a íe kele kele íb kom nè zọ̀ ló. 24A sè beè gboó zààlà tení lo zivè kà kpá dó Sírìà, naa ní e bà fáálági gbò e lóva náa dú lé, e kele kele íb kom nè zọ̀ ló di ló, domáé ló. Ba è faalá gbò e zọ di m nè gbò e gọ́í di ló nè gbò e báà sĩ́va ọọ tává ló domáé ló, vaá à bóva. 25Gbele gã́ bug nen beè aa Gálìlì nè Òb kà Pọ̀b Bon nè Jerúsàlẹ̀m nè zivè kà Judíà nè gbò bon e a di nvée Pene Jọ́dàn vaá bììàé nvée.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\