MÁÁTÌÙ 5

1Tṍó e Jíìzọ̀s mon gbele tõ̀ò není, a beè gboó dẽe ĩì tẽ́ boo gù. Gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó dẽe ĩìe tẽ́ kpàn. 2Tṍóá, a beè gboó dàlà togó noomàva nu kọ: 3“Léé sĩ́ di ból gbò e bà tõo bànà bá Bàrì, boo bée kọ baala ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é! 4Léé sĩ́ di ból gbò e bà gé bã nyèm, boo bée kọ Bàrì é nveèva nyíe gbàà! 5Léé sĩ́ di ból gbò e bà dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló, boo bée kọ Bàrì é tú kunu kẽí nèva! 6Léé sĩ́ di ból gbò e bà palà ge ié tàn ge naa nu e Bàrì gbĩ́, boo bée kọ Bàrì é naa dénè ba bíi! 7Léé sĩ́ di ból gbò e bà íe sàn nyíe ló nen, boo bée kọ Bàrì é íéva sàn nyíe ló! 8Léé sĩ́ di ból gbò e nyíeva õoà, boo bée kọ bà é mon Bàrì! 9Léé sĩ́ di ból gbò e bà nveè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, boo bée kọ Bàrì é kólíva pá ńlẹ nvín! 10Léé sĩ́ di ból gbò e gbò nen gé bíìgè ló kọ bà náa nu e Bàrì gbĩ́, boo bée kọ baala ní e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é! 11“Léé sĩ́ dìí ból tṍó e gbò nen di boo kọ ò gé nyooném̄i nvée vaá ònii, biigei ló, à bè ge lói kọ̀láá íb pọ́lọ́ bel ló. 12Vóá bé ba beè biigènà gé ló gbò kọ́ bùlà Bàrì e a beè zẹẹ́ dìa naa é. Boo bée vó, õi kaagai vaá ò íei ẹ́ẹ́ nyíe, boo bée kọ bọọ kp̀ẽ̀ kòm m káála palà ge bọọ. 13“Boolo dii belii ló nei bàlà boo. Vaá be ló náa gboó kpõná ló nu, bà á nááe naa và vaá à kpáá kpṍ ló nu belí ló é? Náa é dọnà tọ́ọ̀ kà bélè èl ge kọ bà é gboó tovíe eela boo èèlè kọ gbò nen á zàg tọ boo tení. 14“Boolo ní e o dúì ẹ́ẹ́ dee bàlà boo é. Bon e bà tib boo gù náa é láá gũá. 15Tọ́ọ̀ nen náa ólò mùn sã́ sẹlẹ́ kè bũ, sõò bà ólò sẹlẹ́ bàlà kẽ, kĩ e a é láá ẹẹlẹ dénè kẽ. 16Vóá bé e a bọ́ ló kọ ẹ́ẹ́ dee e a di m boolo á dọ bàlà kẽ naa é, naa ní e gbò nen é dí boo lé nu e bà mon kọ ò gé náanii vaá bà leelà bọọ Tẹ̀ e a di káála. 17“Ó gá iei bùlà kọ m beè dú ló ge làb Log Mózìs à bè nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì lọl kẽ. Ním̄ beè dú ló vó. Tãa vó, m beè dù ló ge mmè nu e bà géè noomà. 18Á gá táí nyíe kọ begè dẽe tṍó e káála nè kunu kẽ dì gé, mè tọ́ọ̀ sã́gá náa é aa boo Log e Bàrì beè nè, dọ̀ tṍó e dénè é ḿmá. 19Boo bée vó, kọ̀láá nen e a fọọgẹ bá ló bãànà kà ńkem e a di gbàà dénè lẹ̀ẹ̀là e Bàrì neí vaá noomà gbò nen naa vó, Bàrì é túe naamá kà ńkem gbàà gbò e a gé lẹẹlà bel ló. Sõò kọ̀láá nen e a sẹlẹ gbò lẹ̀ẹ̀lài vaá noomà gbò nen naa vó, Bàrì é bọọvẹ̀e gbàà gbò e a gé lẹẹlà bel ló. 20M̀ gboó kọ́ nei kọ áá tṍó e o láá naanii nu e Bàrì gé gbĩ́ èlmà bé e pá Fárèsì nè gbò nóòmà Log gé náa naa, ní e o é láá dũunai gbò e Bàrì gé lẹẹlà bel ló é. 21“O beè dãi kọ ba beè noomà bọọ gbò nómá tẹ̀ dee kéléá kọ bà á gá fẹ́ nen, mè bà é béélá bel ló nen e a náa vó. 22Sõò nda gé kọ́ nei kọ kọ̀láá nen e a ((dọ kẽ)) nveè sṹg ló a vígà bọ́ ló kọ bà á beeláe bel ló, kọ̀láá nen e a on a vígà kọ ʻỌ̀ọ̀ nen zùùgà!’bọ́ ló kọ bẹẹ gbò dóm bèèla á beeláe bel ló, vaá kọ̀láá nen e a kọ́ nè a vígà kọ, ʻỌ̀ọ̀ nen ból!’bọ́ ló ke tõ̀ò bẹẹ ló dáà sã́. 23“Boo bée vó, be ò gá è gé tú o vààla gyọ́ọ nè Bàrì m a Tọ Káí, vaá ò gbẹá kĩé kẽea boo kọ kỳẽ̀ nu die gbàà o vígà nyoomàèni, 24ò zẹẹ́ aa ló o dõ̀ò nu gbẹẹ́ ke tõ̀ò vààla gyọ́ọá, vaá ò gbẹ́á boo àà gé naa kọ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á di zẹ̀ẹ̀ o vígà nè ọ̀ọ̀, bé ò kálá òòa kẽ dù gé tú o vààla gyọ́ọ nè Bàrì. 25“Zọ̀ nen e a náa bel nèni bilá ló tṍó e gbò ge beelá gáà bã m, mè á di vó à túni nvee bá nen e a é bééláni bel ló vaá ẹlẹ túni nvee bá nen síì log kọ á túni nvee kpọ́gọ́lọ́. 26M̀ ló kà kà bel nèni kọ bà náa é sọ́ni bá be ò gáà kpẽ kọ̀láá nu e ba è kọ̀. 27“O beè dãi kọ ba beè noomà kọ, ʽÓ gá kuná gã̀.’ 28Sõò nda gé kọ́ nei kọ kọ̀láá nen e a tú gọ̀ gọ̀ dẽe ẹ̀bmà pá bia vaá ié tàn ge kunáe, mè na kà nen kúná gã̀ m a nyíe. 29Boo bée vó, be o súú dẽe bá lè ní e a kọ́ ó sí pọ́lọ́ é, ò toolàe lọa bólni vaá ò tóvíe gbẹẹ! Ge kọ ó zoogá sĩ́ bã ke tõ̀ò bẹẹ ló dáà sã́ dú pọ́lọ́ el ge kọ ó pee ene kà súú dẽeni. 30Be o bá lè ní e a kọ́ ó sí pọ́lọ́ é, ò fulíe lọa lóni vaá ò tóvíe gbẹẹ! Ge kọ ó zoogá sĩ́ bã ke tõ̀ò bẹẹ ló dáà sã́ dú pọ́lọ́ èl ge kọ ó pee ene kà báni. 31“Ba beè noomàna gé kọ, ʽKọ̀láá nen e a kpó a va lọa ló á emí kpá kọmá nèe kọ bà náa é ílànàè.’ 32Sõò nda gé kọ́ nèi kọ kọ̀láá nen e a dí boo ene kà nu vaá kpó a va lọa ló, e bè níì ge kọ à gbẹẹ́e kuná gã̀ nì, mè na kà nen íe bẽge bel ló gè náá nu e a é náa kọ a va á dú nen e a é dọ log ge kuná gã̀, é be à kpáá iá dóm. Vaá nen e a kpáá iáá dọnà gé log ge kuná gã̀. 33“O beè dãnai gé kọ ba beè noomà bọọ gbò nómá tẹ̀ kọ, ʽÓ gá aa nvée zíl e o beè zilá, sõò kpẽ́ zíl e o beè zilá nè Bàrì.’ 34Sõò nda gé kọ́ nei kọ ó gá zilai zíl boo tọ́ọ̀ kà nu e o gbĩ́ì ge naanii. Ó gá tui káála zilmai zíl, mè níá kĩ e Bàrì ĩ́ì tẽ́ lẹ̀ẹ̀là bel; 35à bè ge tui kunu kẽí zilmai zíl, mè Bàrì ĩ́ì tẽ́ dẹlẹé tọ boo. Ó gá tui bon Jerúsàlẹ̀m zilmai zíl, mè níá bon Bàrì, e a dú Méné e a bọọ. 36Ó gá tui bãànà togó e a dìí men zilmai zíl, mè nóo é láá naanii kọ tọ́ọ̀ pa gyáa e a dìí ból á bilá à bè ge ẹẹ. 37Áá ge kọ ó zigai nu e o é náanii vaá ò aalii ló ge zigai ní e bè nóo é náanii ní e a dú bíi é (e bè nóó zẹẹ́ zilai zíl boo). Be níì vó nì, vaá ò kọ ó náanii gé íb ní e gbò nen é zigà kọ ò gé lói kà kà bel, ò nyímai kọ bá Pọ́lọ́ Nyómá a íná m. 38“O beè dãi kọ ba beè noomà kọ, ʽNen e a lọl dẽe ból nen, bà á lọlna gé dẽe ból ẹlẹ, vaá nen e a kãanà ene pa dáa lọl gã́ nen, bà á kãànànà gé ene pa dáa lọl gã́ ẹlẹ.’ 39Sõò nda gé nóomài kọ ó gá kpẽi pọ́lọ́. Be nen sáni bá náá sĩ́ bá lè, òòma kẽ náá sĩ́ bá kìe nèe kọ á sana gé bá. 40Be nen émí kpá nèni kọ à é túè o kọ̀là ló, ò tú o pọ̀b kọ̀là ló bii ló nèe. 41“Vaá be nen bé síimàni bá kpóó kọ ó toolá nu fùlmà ene kélè ól, ò tóólá fùlmà bàà kélè ól nèe. 42Dõo nu nè nen e a banni nu bá, vaá be nen dú gé bọọlẹ́ni nu bá, ò nenàe gé bọ́ọlẹ̀. 43“O beè dãi kọ ba beè noomà kọ, ʽVùlè o nen vaá ò ọ́ví o nen ọ́b.’ 44Sõò nda gé kọ́ nèi kọ ó vulei bọọ gbò ọ́b vaá ò banii Bàrì kọ á naa lé gbò e bà bíigèi ló, 45kọ bé ò láá dii belii bọọ Tẹ̀ e a di káála, e a náa kọ gbei á mo boo gbò pọ́lọ́ nè gbò lé, vaá naa kọ boo á dọọ boo gbò e bà gé náa lèlà nu nè gbò e bà gé náa lọ̀ nu. 46Be ò vulei áá kóló gbò e a vulei, mó kà lé kpẽ́ ní e Bàrì é néi é? Boo bée kọ bãànà gbò lọl kpègè, e a dú pọ́lọ́, ólò naana gé vó! 47Vaá be áá pá bọọ vígà nè bọ̀ì ní e o láá loai bel é, é kọ níé dú kele ló nu e na gbòa gé náa? É kọ gbò e bà náa nyíma ló Bàrì náa náana gé vó? 48Ò íè ge monii kọ ò gbõomai m kọ̀láá sĩ́ deè belí bé e bọọ Tẹ̀ e a di káála gbõoma naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\