MÁÁTÌÙ 6

1“Monii kọ nóo túì lé nu e o gbĩ́ì ge naanii boo bée Bàrì sẹẹlii kĩ e gbò nen é moníi. Be ò náanii vó, bọọ Tẹ̀ e a di káála náa é kpẽ́ nèi. 2“Boo bée vó, tṍó e o dõò nu nè nen tãa, ó gá vee belí bé e gbò bàà sĩ́ ólò naa gbẹá m tọ Bàrì nè boo èèlè. Bà ólò naa vó kọ bé gbò nen leelàèva. M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ bà náa é íe tọ́ọ̀ kà lé kpẽ́ lọl bá Bàrì. 3Tãa vó, be ò dõo nu nè nen tãa, ó gá naa ní e dõòna nen é nyímá. 4À é gboó gbẹá ke gũa, vaá bọọ Tẹ̀ e a mòn nu e a di ke gũa é gboó kpẽ́ nèi. 5“Ó gá noi gbò bàà sĩ́ tṍó e o é tãagai ló Bàrì! Tṍó e bà gé tãaga ló Bàrì, à ólò leemáva ge elá èla m tọ Bàrì nè boo taa tẽ́ èèlè, kĩ e dénè nen é monva. M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ bà náa é íe tọ́ọ̀ kà lé kpẽ́ lọl bá Bàrì. 6Sõò tṍó e olo é tãaga ló Bàrì, bã m o àn kĩ e tọ́ọ̀ nen á gé vaá ò kuà nu tọ ló tãaga ló o Tẹ̀, e dẽe nen náa moà. Ẹlẹ, o Tẹ̀, Bàrì, e a mon nu e nen náa ke gũa, é gboó nèni lé kpẽ́. 7“Tṍó e o é tãagai ló Bàrì, ó gá dọ kẽ kọi kọ̀láá nu e a dọ́í gã́ belí bé e gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ólò naa. Bà íe bùlà kọ tṍó e bà lóè gbele tõ̀ò bel ní e Bàrì é dã́èva mon é. 8Ó gá noíva, mè bọọ Tẹ̀, Bàrì, nyímá nu e a dii bíi ló bé ò kalá kọi neíe. 9Neenii bé e o é tãagai ló Bàrì naaniií: “Bẹẹ Tẹ̀ e o di káála: Ka á di ló o bée e a di káí. 10E banì kọ ó dù gé lẹ̀ẹ̀là bel ló gbò nen, nè ge kọ é láá naa o bùlà boo bàlà booí belí bé e gbò e bà di káála gé náa naa. 11Nèi gyã́á e a é gbõomaí ló nieí. 12Ia ló bẹẹ pọ́lọ́ nèi, di belí bé e beele ia ló nè gbò e ba è síi pọ́lọ́ naa. 13Ó gá zìgà kọ é dọ m dàg, sõò dùùlai lọl bá pọ́lọ́ nená. ((Boo bée kọ olo ní e o íe lẹ̀ẹ̀là bel nè kpóó nè ka e a di lee é. Á di naa vó!)) 14“Be ò iai ló pọ́lọ́ e dõòna nen beè síi, bọọ Tẹ̀ e a di káála é ia ló boólo pọ́lọ́ nèi. 15Sõò be nóo iai ló pọ́lọ́ nèi dõòna nen, bọọ Tẹ̀ e a di káála náa é ia ló boólo pọ́lọ́ nèi. 16“Tṍó e o gé kái gã́, ó gá bigelei sĩ́ belí bé e gbò bàà sĩ́ ólò naa. Bà ólò kììlà sĩ́va kọ bé gbò nen nyímá kọ bà géè kaè gã́. M̀ palà ge ló kà kà bel nèi kọ bà náa é íe tọ́ọ̀ kà lé kpẽ́ lọl bá Bàrì. 17Logai sĩ́ vaá ò minai gyáa tṍó e o gé kái gã́, 18naa ní e tọ́ọ̀ nen náa é nyímá kọ ò gé kái gã́--daalá lọl ló bọọ Tẹ̀, e dẽe nen náa moá. Bọọ Tẹ̀, e a mon nu e o náanii ke gũa, é gboó kpẽ́ kpẽ́ ló nèi. 19“Ó gá gboi gyọ́ sẹlẹí boo bàlà booí, kĩ e nàà nè kág lòga gé láá tagi kyọ̀, vaá gbò zib gé láá baa bã ló vaá zìb. 20Tãa vó, ò gboi gyọ́ sẹlẹí káála, kĩ e nàà nè kág lòga náa gé láá tagi kyọ̀, vaá gbò zib náa gé láá baa bã ló vaá zìb. 21Boo bée kọ kĩ e o gyọ́ dì, ní e o nyíe é olòó dìna gé é. 22“Súú dẽe dì belí té sã́ e a ẹ́ẹlẹ ló nen. Be dẽéni nyágí, dénè kẽ é ẹ́ẹní ló. 23Sõò be dẽéni kọọgà, dénè kẽ é kuúni gín ló. Be o ẹ́ẹ́ dee gboó dú gín, ẹ̀b bé e a é kuu gín naa à! 24“Tọ́ọ̀ nen náa é láá dú gyóòlo bàà kà tẹ̀ tọ. Boo bée kọ à é ọ́ví ene ọ̀và vaá à vulè na nen e a dú kele ló níéá, à bè kọ à é dává ló ene ọ̀và vaá à ẹb na nen e a dú kele ló níéá tẹlẹ kẽ. Nóo é láá dui gyóòlo Bàrì nè gyọ́. 25“Vó ní e a náa m̀ kọ́ nei kọ ó gá tãagei bọọ bùlà e a kil ló nu ge dè, nè nu ge ṍ tõomá dùm, à bè nu ge nvèà e. É kọ bọọ dùm náa el nu ge dè, vaá bọọ kpá ló náa el nu ge nvèà? 26Ni zẹ́ẹ́ ẹvii kọ gbò ńnóm pẹ̀ẹ̀ náa ólò fó nu à bè ge kọlí nu sẹlẹ́ dá, sõò bọọ Tẹ̀ e a di káála ólò nèva gyã́á! É kọ nóo nyímàì kọ boolo palà ge bọọlii ló Bàrì elii gbò ńnóm? 27É kọ à íe ene bọ̀ì e a é láá tú dee tẹlẹ boo a dùm tení dú ló gè tãage a bùlà? 28“Éé ní e a náa ò tãagei bọọ bùlà e a kil ló nu ge nvèà e? Ni ẹvii bé e gbò víl e a di boo bàlà ól dum naa. Bà náa sí tọ́ọ̀ kà pííla, à bè ge kọ bà láá lò kàn simá. 29Sõò m̀ kọ́ nèi kọ bãànà Méné Sólomọ̀n, e a beè palà ge ié gyọ́, náa beè láá nvèà nu e a dú lé sĩ́ belí ene kà gbò vílí. 30Bàrì ní e a símí kàn víl e a gé dum boo bàlà ól é--víl e a é láá dum nieí vaá bà sá lọl sṍóe vaá tẹlẹ̀ sã́ ló. Be vó, é kọ Bàrì náa é mon kọ à símìe kàn boolo? Ẹ̀b bé e boolo nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì naa à! 31“Boo bée vó, ó gá tãagei bùlà e a kil ló nu ge dè, à bè nu ge õ̀, à bè nu ge nvèà. 32(Boo bée kọ gbò e bà náa nyímá ló Bàrì ní e bà ólò ká nyíe gbẹẹ́ boo na gbò nu é.) Bọọ Tẹ̀ e a di káála nyímá kọ gbò nuí dii bíi ló. 33Tãa vó, ò zẹ́ẹ́ bulai ge dìí ke lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nè ge naa nu e a gbĩ́, mè à é gboó nèi dénè gbò nuí. 34Boo bée vó, ó gá bulai sṍóe. Aalií ló sṍóe nè a tãàgà. Bu dee íe a tãàgà e a zọ́e ló gbõ̀ònà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\