MÁÁTÌÙ 7

1“Ó gá gbẹi dõòna gbò, kọ bé Bàrì náa gbẹ́i. 2Boo bée kọ bá e o gbẹ́màì dõòna gbò ní e Bàrì é gbẹ́mái é, vaá nu e o domàì nei dõòna gbò ní e Bàrì é domànà gé nè boolo é. 3“Éé ní e a náa ò mòn pẹ́l té e a di kóm dẽe o vígà vaá nóo monì kélè té e a di gbana boo dẽe olo é? 4À é náa và vaá ò láá kọ́ nè o vígà kọ, ʽDù mè ḿ tú pẹ́l té lọlní dẽe,’boo tṍó e kélè té di boo dẽe olo é? 5Olo nen bàà sĩ́! Zẹ́ẹ́ tú kélè té e a di gbana boo dẽe oloá lọl, kọ bé ò palà ge mòn nu vaá láá tú pẹ́l té lọl kóm dẽe o vígà. 6“Ó gá túi nu e a di káí nèi gbógó, vaá ó gá tui bọọ zẹ́gẹ́ e ka di ló tẹlẹi ke gbàà di máá, mè á di vó bà zag tọ boo vaá ooa kẽ dù gé tagíi. 7“Banii, mè ò é íei. Gbĩi, mè ò é gbĩ́i monii. Konii bá ló, mè nu tọ é kuuà nèi. 8Boo bée kọ kọ̀láá nen e a ban é íe, nen e a gbĩ́ é gbĩ́ mòn vaá nen e a kon bá ló, nu tọ é kuuà nèe. 9“É kọ be nvín bĩ́íná gyã́á bá a tẹ̀, à é gboó nèe kpò dem kọ á dè? 10Sẹ̀ à é née naanà be à bĩ́íná gyã́à e? 11Be boolo, gbò pọ́lọ́, láá nyimai tẽ́ ge tui lé nu nei bọọ gbò nvín, à é náa và vaá bọọ Tẹ̀ e a di káála náa é tú lé nu nè gbò e bà bĩ́inaé bá é? 12“Kọ̀láá nu e a léémái kọ gbò nen á naanìè neèi, boolo naanai gé neíva. Dénè Log Mózìs nè nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì di m na kà logí. 13“Tenií bìbìì gbàn sĩ́á bãmai, boo bée kọ tààla gbàn sĩ́, e èèlè e a baalà dọ ló ọ́ọ́gá booá, é tú nen tẹlẹ ke tõ̀ò kyọ̀à sĩ́, vaá gbò e bà gé téní boo bọọ gã́ bug. 14Sõò gbàn sĩ́ e nen é téní bã m dùm náa taalà, vaá èèlè e a baalà dọ ló à tavàlà ge tení boo, vaá gbálà ńkem gbò e bà gbĩ́e mòn. 15“Ọẹi dẽe ló gbò e bà kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì. Bà tú kpá naanà ból kọla ló, sõò ọ̀và nyà. 16Ò é nyímaíva ló téní dú ló ba láb. Nvéè pyób náa ólò mumí ló té kpòlò kpò taa nu, à bè ge kọ b̀ẽè é múmí boo té kpãà. 17Pálá pálá ló té ólò mumí lé ból súú, sõò té e kom di ló ólò mumí pọ́lọ́ ból súú. 18Pálá pálá ló té náa é láá mumí pọ́lọ́ ból súú, vaá té e kom di ló náa é láá mumí lé ból súú. 19Kọ̀láá kà té e bè náa múmi lé ból súú bà é kẽ́ee tẹlẹ kẽ vaá tovíe tẹlẹ dáa sã́. 20Boo bée vó, ò é nyímai ló gbò e bà kpọ́ kyáá kọ baala gbò kọ́ bùlà Bàrì téní dú ló ba láb. 21“Níì dénè nen e a kólím̄ ʽNà Dõò, nà Dõò!’ní e a é dí zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì é lẹẹlà bel ló é nì, sõò áá gbò e bà náa bùlà nà Tẹ̀ e a di káála. 22Tṍó e a é íná dee bèèla bel, gbele tõ̀ò nen é kolím̄ kọ, ʽDõò, Dõò! E beè tú o bée lomá bel Bàrì, kpomági zọ lọl m nen, vaá simági gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè!’ 23Sõò nda é gboó aalá nèva kọ, ʽNím̄ nyímài ló. Tenii aalim̄í sĩ́, e boolo gbò sì pọ́lọ́ tóm!’ 24“Vóá à naa, kọ̀láá nen e a dã́ nà mon belí vaá naa nu e m kọ́, na kà nen dì belí nen nyìmà nu e a do díí kẽ a tọ boo dem. 25Boo dọọ ló, múú à bú kòn, fọ́ọ́lọ́ à saá ló. Sõò náa dọ, boo bée kọ a beè dòe díí kẽ boo dem. 26“Sõò nen e a dã́ nà mon belí vaá lọe gè naa, na kà nen dì belí nen ból e a do díí kẽ a tọ boo zái sãa. 27Boo dọọ ló, múú à bú kòn, fọ́ọ́lọ́ à saá ló. À gboó dọ̀. À dọ uu gbàà kẽ!” 28Bé e Jíìzọ̀s nóomà nu naa beè palà ge bọọ ló dénè gbò e bà di kĩé tṍó e a ni ló dénè belá lọ̀l. 29Bá e ẹlẹ síi ló a nòòmà nu beè dú kele ló ní ba gbò nóòmà Log, boo bée kọ a beè noomà nu belí nen e kpóó di bá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\