MÁÁTÌÙ 8

1Tṍó e Jíìzọ̀s ni aa boo gùa, gbele tõ̀ò nen beè gboó bììàé nvée. 2Ene kà gbálà e pọ́lọ́ kom beè dọ̀é ló à gboó dù gé kumíe dúnú ke gbàà vaá bànie kọ, “Tẹ́ẹ̀, be à géè dú o bùlà, m̀ gá è kọ ó bóm̄, naa ní e m é õoà.” 3Jíìzọ̀s à gboó nììnà bá tọ́é ló vaá kọ, “À dú nà bùlà. Gboó boá!” À gé kọ́ gé vóá, gbálàa à gboó boá. 4Jíìzọ̀s beè gboó ãanée kọ, “Palà ge dã̀, ó gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. Tãa vó, ò lele tọ gé tú o ló zogè nen vààla gyọ́ọ vaá ò gboó nè vààla gyọ́ọ e Mózìs beè emí m a Log, naa ní e dénè nen é nyímá kọ o bóá õoà.” 5Tṍó e Jíìzọ̀s íná Kapánìọ̀m, ene kà nen togó gbò bé pá Róm̀, e a ólò tulè vòò tub nen bé, beè dù gé bàn kọ á nveènìe bá neèe. A beè bàn kọ: 6“Tẹ́ẹ̀, kpá ló nà nvín tọ e a di be zọ vaá náa láá aa boo vái kyãà. Kà agẹ bá nyaa ló dìé boo.” 7Jíìzọ̀s à gboó aalá kọ, “M̀ é sí gé bóe.” 8Nen togó gbò béá beè gboó aalá nè Jíìzọ̀s kọ, “Tẹ́ẹ̀, ním bọ́ ló kọ ó dú nà tọ. Gbẹá gé kĩ e o dìa ló bel, mè nà nvín tọ é bóá. 9Nda di ke lẹ̀ẹ̀là vaá iena gé gbò bé e nda gé lẹẹlà bel ló. Nen e m lẹẹlà tóm e a dìvá gbàà ólò sì, vaá nen e m kólì ólò dù. Kọ̀láá nu e m kọ́ nà gyóòlo á naa, ní e a ólò naa é.” 10Tṍó e Jíìzọ̀s dã́ naa vó, a beè gboó palà ge bọọé ló, naa ní e a kọ́ nè gbò e bà dìé nvéeá kọ, “M̀ ló kà kà bel nèi kọ m̀ gáà mòn tọ́ọ̀ nen e a di Ízràẹ̀l e a láá dẹlẹ nyíe boo Bàrì naa vóá. 11M̀ palà ge kọ́ nèi kọ, tṍó e Bàrì é lẹẹlà bel, mè gbele tõ̀ò nen é aa báà nàànì nè dọ̀mà tẽ́ bàlà booí vaá zọ̀ Ébràhàm nè Áízèk nè Jékọ̀b ĩiá tẽ́ kẽ vaá gbá deá nu, 12boo tṍó e gbò e bà gá è kuu kĩ e Bàrì gé lẹẹlà bel é gboó dú gbò e bà é tóví tẹlẹ ke dẹi, m kùkùù gín. Tó nè táà dáa ní e a é di kĩé é.” 13Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nè nen togó gbò béá kọ, “Kil tọ, vaá nu e o dẹlẹm̄ nyíe boo lóá á naaá nèni.” A nvín tọá beè gboó boá kà lèlà tṍó e Jíìzọ̀s gé ló belá. 14Jíìzọ̀s beè gboó iná tọ Pítà vaá mòn kọ a kà va di tọ e sì sã́ ni túe gban kẽ. 15Jíìzọ̀s siíe bá ló bá vaá kpá lóe à gboó valí, naa ní e a láá aa boo vaá naa nu nèe. 16Tṍó e a ni dú ló èlà, gbò nen beè gboó faalági gbò e zọ divá m domá ló Jíìzọ̀s. À gboó ló bel kpomá gbò zọá lọlvá m, vaá bona gé dénè gbò e lóva zọ. 17A beè naa vóí kọ bé nu e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè kọ̀ ḿmá, e a kọ́: “À bó bẹẹ kom vaá tú dénè bẹẹ zọ̀ ló lọlíí ló.” 18Tṍó e Jíìzọ̀s mon gbele tõ̀ò nen e bà di ḿmaé ló kĩé, a beè gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Naanii mè é ful peneí dọ nvée.” 19Ene nen nóòmà Log pá Júù beè gboó dúé ló vaá kọ, “Nen Dò Bá, nda é nyoonéni kọ̀láá kĩ e o sí.” 20Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Kpòòlò íe deè e a tõó m, ńnóm à ié tẹ̀ e a má m, sõò nda, Sã́áná Nen, ním̄ íè tọ́ọ̀ ke tõ̀ò ge dẹlẹ togó.” 21Dõòna nen, e a è dì gbàà gbò e bà ólò nyoonée nvéeá, à kọ, “Tẹ́ẹ̀, elá vó, mè ḿ zẹẹ́ sí be gé lì nà tẹ̀.” 22Jíìzọ̀s à aalá nèe kọ, “Dù gé nyooném̄ nvée, vaá ò aa ló gbò íí kọ bà á lì ba nen.” 23Jíìzọ̀s bã́ faà vaá gbò e bà ólò nyoonée nvée à gboó zọe bã faàa àà. 24Gbele kpóó ló fọ́ọ́lọ́ beè gboó bú ló ula boo peneá, naa ní e dálí à íná boo ge diilè faàa. Sõò Jíìzọ̀s beè di dáá. 25Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè gboó síé ló gé kẽeée vaá kọ, “Dõò, nvèè bá nèi, mè e pè!” 26Jíìzọ̀s à bĩináva kọ, “Éé ní e a náa vaá pọ̀ à siíi é? Boolo nóo láá dẹlẹi nyíe boo Bàrì!” A beè gboó aa boo vaá lẹ̀ẹ̀là bel ló fọ́ọ́lọ́á nè peneá kọ á ọ̀b, vaá dénè kẽ à gboó ọ̀b. 27Nuí beè bọọ ló dénè ọ̀và, naa ní e bà bĩ́íná kọ, “Níí mó íb nen e bãànà fọ́ọ́lọ́ nè pene gbaníe tṍ ló é?” 28Tṍó e Jíìzọ̀s ni fùl sábá peneá vaá íná bon Gadárà, bàà nen dáa beè gboó aa m kóló dem kĩ e bà ólò lì nen vaá zọe nyòònà. Zọ e a di m pálàa není beè naa kọ bà á olòó tõó kĩé nyagene bè, naa ní e pọ̀ náa zigà kọ tọ́ọ̀ nen á teniná boo èèlèa. 29Bà gé moníe géá, bà gboó vulí kpã́ kọ, “Olo, Sã́áná Bàrì! Éé ní e o gbĩ́i ló é? O dú ló ge nèi kpọ̀ té e tṍó gáà lee?” 30Gbele tõ̀ò dì máá beè di ku ló kĩé e bà géè dé kpál. 31Gbò zọá à gboó bàn Jíìzọ̀s kọ, be à é kpóeva lọlie m gbòa, mè á lẹẹlàèva nveenie m gbò dì mááá. 32Jíìzọ̀s beè gboó kọ́ nèva kọ, “Aaliivá m.” Bà gboó aa m pálàa kà gbálàa vaá bã m gbò dì mááá. Zivè kà gònò dìa beè gboó kònà aa boo kpòa vaá teá gé pè múú. 33Gbò e bà géè kù dẽe ló gbò dì mááá à gboó teá àà vaá bã zẹ̀ẹ̀ tọ gé kpẹa nu e bà mon nè nu e a lẹ̀ẹ̀à ló gbò e zọ beè di m̄á. 34Dénè boná beè gboó kõ̀òà dù gé zọ̀ Jíìzọ̀s nyòònà, vaá tṍó e bà ni moníe, ba gboó bànie kọ á aalìe ba dó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\