MÁÁTÌÙ 9

1Jíìzọ̀s bã faà ooa kẽ vaá fùl peneá má sĩ́ bon e a ólò tõo. 2À íe ene kà gbálà e zọ ló túe gbẹẹ́ mà kẽ kọ á gá láá kyãà e gbò nen beè gboó gbá a búl nè ẹ̀ẹ̀ dàlà domá ló Jíìzọ̀s. Tṍó e Jíìzọ̀s ni mon bé e gbòa dẹlẹe nyíe boo naa, à gboó kọ́ nè gbálàa kọ, “Nyíeni á gá tãàgà, e nà nvín, mè m̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni.” 3Sìgà gbò nóòmà Log pá Júù beè gboó gbẹá zẹ̀ẹ̀va kọ, “Gbálài gé òn Bàrì!” 4Jíìzọ̀s beè nyímá nu e a dìvá nyíe, vaá à gboó bĩináva kọ, “Éé náa ò iei íb pọ́lọ́ bug togóá é? 5Gbàà ge kọ, ʻM̀ ia ló o pọ́lọ́ nèni,’nè ge kọ, ʽAa boo vaá ò kyãà,’ńmoné ní e o bulàì kọ à válí é? 6Sõò m̀ é náa kọ ó nyimai kọ nda, Sã́áná Nen, íè kpóó gè láá ia ló pọ́lọ́ nè gbò nen gbẹá bàlà booí.” Tṍóá, à gboó kọ́ nè gbálà e bè náa è láá aa boo kyãàa kọ, “Aa boo, ulí o búl vaá ò kilí be.” 7Gbálàa beè gboó aa boo vaá kil be. 8Pọ̀ beè gboó sii dénè nen e a è di kĩé vaá mòn nuí. Bà gboó leelà Bàrì kọ à láá tú íb kpóó e a náa vó nè nen. 9Boo tṍó e Jíìzọ̀s géè tení aa kĩé, a beè mòn ene kà gbálà e a ólò lọl kpègè, e a kọlà Máátìù, e a di ĩ́ì tẽ́ m a tọ tóm. À gboó kọ́ nèe kọ, “Nyooném̄ nvée.” Máátìù beè gboó aa boo nyoonée. 10Tṍó e Jíìzọ̀s di tọ Máátìù e a gé dé gyã́á, gbele tõ̀ò gbò lọl kpègè nè dõòna gbò e bà íe pọ́lọ́ bée, beè dù gé zọ̀ Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée deá gyã́á. 11Tṍó e sìgà pá Fárèsì mon nuí, bà gboó bĩiná gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s kọ, “Éé ní e a náa vaá bọọ nen dò bá à zọ̀ gbò lọl kpègè nè gbò e bà íe pọ́lọ́ bée deá gyã́á é?” 12Tṍó e Jíìzọ̀s dã́, à gboó aalá nèva kọ, “Nen dóm biè náa dú bíi ló gbò válá ló, sõò ló gbò e lóva zọ. 13Zẹẹ́ aalii gé noi mon bel Bàrì e a kọ́, ʽGè kọ ó iei sàn nyíe ló nen ní e a biím̄ é, mè níì ge tú nom vaamá gyọ́ọ nèm̄ nì.’Ním beè dú ló gè kolí gbò lé, sõò m beè dú ló gè kolí gbò pọ́lọ́.” 14Gbò e bà ólò nyoone nvée Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè dú ló Jíìzọ̀s vaá bĩináe kọ, “Éé ní e a náa vaá beele nè pá Fárèsì ólò ká gã́, sõò gbò e bà ólò nyoone nvée olo náa ólò ká é?” 15Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ, “É kọ gbò e ba è kolí kè ílà dóm nè va ólò bã̀ nyèm boo tṍó e nen e a gé ílí va dìvá ló? Á gé naa vó! Sõò dee gé dú e bà é beè tú nen e a gé ílí vaá lọlvá ló, vaá bà gboó ká gã́. 16“Tọ́ọ̀ nen náa ólò tú ãa báà nu uú dẽe kĩ e a baalà ló nómá kọ̀là ló, boo bée kọ ãa báà nuá é nvémá vaá baa kọ̀là lóá èlmà bé e a beè dì naa. 17Bà náa ólò túna gé ãa míí tṍ m nómá bẹ̀lẹ̀ kpá ból. Be bà náa vó, bẹ̀lẹ̀a é pómí, naa ní e mííá é tũà pè vaá bẹ̀lẹ̀a gboó kyọà. Tãa vó, bà ólò tú ãa míí tṍ m ãa bẹ̀lẹ̀ kpá ból, kọ bé pálàa kà láá dì.” 18Jíìzọ̀s gáà beè lo belá lọ̀l, tṍó e ene nen tule tọ Bàrì pá Júù dú gé kumíe dúnú ke gbàà vaá kọ́ nèe kọ, “Séi ã́àa tá ló nà síla. Sõò dù gé tú o bá dẹlẹé boo, mè à é dum.” 19Jíìzọ̀s beè gboó aa boo vaá zọ̀e gbá tọ. Gbò e bà ólò nyoonée nvée beè bììàvá nvée. 20Ene kà pá bia beè dìva zẹ̀ẹ̀ e tãàgà è bã́ ló a ega tṍó bu ẽ́ vaá naa ní e gbele tõ̀ò mii beè síé ló m òb nè bàà gbáá. À gboó téní dú dee nvée Jíìzọ̀s vaá daa bá ló gbṍó gã́ a kọ̀là ló, 21boo bée kọ a beè kọ́ m a nyíe kọ, “Be m láá daa gé bá ló a kọ̀là ló, m̀ é bóá.” 22Jíìzọ̀s à gboó kììa ló kẽ, vaá tṍó e a moníe, a gboó kọ́ nèe kọ, “Nyíeni á gá tãàgà, e nà nvín pá bia! O bóá boo bée kọ ò dẹlẹ̀m̄ nyíe boo.” À gé kọ́ gé vóá, kpá ló pá biaá à gboó valí. 23Tṍó e Jíìzọ̀s ni íná tọ nen tule pá Júùa vaá mòn gbò e ba géè uuli nu ọlmá sọ́l kè tóá nè bé e gbò nen koolà kpã́ tó vaá dénè kẽ à bù̃ùgà naa, 24à gboó kọ́ nèva kọ, “Kọ̀láá nen á aa tọí dọ dẹi! Nvín pá biaí náa ú, sõò à di dáá!” Dénè ọ̀và à gboó màgàe. 25Gbòa gé dọ gé dẹiá, Jíìzọ̀s à gboó bã tọ ló nvíná vaá siíe bá ló bá. Nvíná à gboó aa boo. 26Kpẹaí beè gboó zààlà téní ló zivè kà bálá sĩ́ kĩé. 27Jíìzọ̀s aa kĩé, vaá boo èèlè e a gé aà, bàà nen gímá dẽe à gboó olòó vulí kpã́ bììàé nvée kọ, “Nvín Dévìd! Naái sàn!” 28Tṍó e a bã́ tọ, pálàa nen gímá dẽeí beè zọ̀e bã tọ. Jíìzọ̀s à gboó bĩináva kọ, “Ò zigàì kọ nda é láá naa vaá ò monii nu?” Bà aalá nèe kọ, “È zigà, e Tẹ́ẹ̀.” 29Jíìzọ̀s à gboó daáva bá boo dẽe vaá kọ, “Be vó, nu e o íèì ziga booá á naaá nèi!” 30Dẽéva beè gboó mùùà. Jíìzọ̀s à gboó palà ge ãanéva kọ, “Ó gá kọi nei tọ́ọ̀ nen!” 31Sõò ba beè gboó àà gé kọ́ kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s zaali zivè kà bálá sĩ́ kĩé. 32Gbò gímá dẽeá gé aa gé, à gboó ié gbò e bà faalá ene kà gbálà, e zọ beè dié m vaá náa beè láá ló bel, domá ló Jíìzọ̀s. 33Jíìzọ̀s gé kpó gé zọá lọlie m, gbálàa à gboó láá ló bel, naa ní e a bọọ ló dénè nen. Bà gboó kọ, “Níí túá tóm e íb nuí gé náá Ízràẹ̀l!” 34Sõò pá Fárèsì beè gboó kọ, “À íe kpóó e a gé kpómá zọá lọl bá Pọ́lọ́ Nyómá, e a di togó dénè zọ.” 35Jíìzọ̀s beè kyãà bã pọ̀b bon nè ńkem bon vaá noomà nu gbẹá m gbò tọ Bàrì pá Júù. A beè vee Lé Kpẹa e a kil lo lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, vaá à bogági gbò e bà íe kele kele íb kom nè zọ̀ ló. 36Tṍó e a mon gbele gbò nená, ba è gboó dúe ńsàn nyíe, boo bée kọ gyõ̀ beè dìvá dẽe vaá bà náa beè ié nen nvèè bá. Ba è gboó dì belí gbò naanà ból e nen ku dẽe ló á gé ló. 37À gboó kọ́ nè gbò e bà ólò nyoonée nvée kọ, “Gbele tõ̀ò nu a léèvè, sõò gbò tóm e a di gbàà dú ńkem. 38Banii Tẹ̀ Íe nu e a ni léèvèi kọ á lẹ̀ẹ̀là gbò tóm e a é kọ́lí tẹlẹ boo bàlà ólí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\