FÍLÌPÀÌ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, nè Témọ̀tì, e e dú gbò gyóòlo Kráìst Jíìzọ̀s, maá dénè gbò nvín Bàrì e bà tõó Fílìpàì, e a dú gbò e bà gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s, bii ló gbò e bà di togó bõ̀òna ló Kráìst nè gbò nvèè bá: 2M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3M̀ ólò õá ńda Bàrì zaa kọ̀láá tṍó e m bulà kẽ̀èài boo, 4vaá kọ̀láá tṍó e m tãaga ló Bàrì má dénè bọ̀ì, nyíem̄ ólò ẹẹ 5boo bée bé e o nveenìì bá nèm̄i m gè ló Lé Kpẹaí naa lọl túá dee tẹlẹ kátogóí. 6Vóá à naa, m̀ palà ge agala boo kọ Bàrì, e a beè dàlà togó lé tómí m booloá, é tú kilma sĩ́ dọ̀mà tṍó e a é sí lọl dẽe, é dee e Kráìst Jíìzọ̀s é dú. 7À bọ́ ló kọ ḿ bùlà dénè bọ̀ì naa vóí boo bée kọ, kà bè m̀ dì kpọ́gọ́lọ́ à bè kọ m̀ gé kpènà Lé Kpẹaí vaá tẹlẹ bàlà kẽ kọ à dú kà kà, nyíem̄ ólò dìí boo dì belí gbò e o zọm̄i dõonai sàn nyíe Bàrì. 8Bàrì é láá elá nen di tõ̀ò nèm̄ kọ m̀ vulei dì belí bé e Kráìst Jíìzọ̀s vulei naa. 9M̀ gé ban Bàrì kọ á naa kọ bọọ vula súú dẽe ló á sìm kil sĩ́, nè ge kọ ó nyìmài nu vaá iei lé bug, 10naa ní e o é láá sai nu e a palà ge dú lé vaá dìí pọ́ì aalii bá nu e bè náa õoà nè nu e a íe bẽge bel, dọ̀ dee e Kráìst é dú. 11Bọọ dùm é gboó mmá m lé lab dògò e Jíìzọ̀s Kráìst nè, kọ bé gbò nen tú ka nè lèèlà nè Bàrì. 12M̀ gbĩ́ ge naa kọ ó nyimaí, e pá vígà, kọ gbò nu e a ni naám̄ ló à palà ge nvèè bá ge naa kọ Lé Kpẹa á zààlà. 13Boo bée nu e a ni náááí, dénè gbò ku dẽe ló tọ ménéí nè dénè na gbò e a di kĩí à nyima kọ nda di kpọ́gọ́lọ́í boo bée kọ m̀ dú gyóòlo Kráìst. 14Nà ge di kpọ́gọ́lọ́í à náa kọ gbele tõ̀ò pá bẹẹ vígà á palà ge dẹlẹ nyíe boo Dõò, naa ní e bà kpáá palà ge ie taà ló ge ló a mon bel vaá pọ̀ náa síínáva. 15À dú kà kà kọ sìgà ọ̀và vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst boo bée kọ bà íe bẹẹ nyíe vaá gbĩ́ kànà, sõò à íe gbò e bà vee Lé Kpẹaí boo bée lé bùlà e bà ié kilmam̄ ló. 16Na gbòi vee Lé Kpẹaí boo bée kọ bà vùlè nda vaá nyimá kọ Bàrì ím̄ bá ló kọ ḿ kpena Lé Kpẹaí. 17Na gbòa náa vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst lọl m tã́áná nyíe, sõò boo bée ba lee ló nè boo bée kọ bà gbĩ́ ge naa kọ ḿ bọọ ge mon tãàgà gbẹá tọ kpọ́gọ́lọ́í. 18Náa íé bel! Nyíem̄ ẹ́ẹ́ ge kọ bà vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst m kọ̀láá sĩ́ dee, kà bè à aa m pọ́lọ́ bùlà à bè à aa m lé bùlà. Nda gé kil sĩ́ ge ie ẹ́ẹ́ nyíe, 19boo bée kọ m̀ nyíma kọ, téní dú ló bọọ tãàga ló nè nvèè bá e a aa bá Nyómá Jíìzọ̀s Kráìst, bà é sọ́m̄ bá kọ ḿ kìl pọ́ì. 20Nà pọ̀b kà bii bíi nè ból dẽe sĩ́ kọlà kọ mè kẹ́ẹ náa é siím̄ m tọ́ọ̀ sĩ́ dee. Tãa vó, m̀ é íe taà ló kọ̀láá tṍó, elma tõ̀ò kátogóí, kọ bé m̀ láá tú dénè nà nom kpá ló nveema ka ló Kráìst, kà bè m̀ di dùm à bè m̀ ú. 21Éé ní e dùm kọlà e? Tãa bá nda, dùm kọlà Kráìst vaá ú é dọ bélè. 22Sõò be ge kil sĩ́ ge tõo dùm é ném̄ dee kọ ḿ sí lé tóm, ním gboó nyimá ní e m gá sa. 23Pálàa kà bùlài dulím̄ kilma sĩ́ nè nvée. À palà ge tànim̄ ge aa bàlà booí vaá kil ló Kráìst, e a dú ní e a palà ge dú lé. 24Sõò boo bée boólo, à palà ge dú bíi kọ ḿ gbẹa di dùm. 25M̀ agala boo níí, vaá boo bée vó, m̀ nyímà kọ m̀ é gbẹa di dùm vaá tõo ló dénè bọ̀ì, kọ bé ò láá kilii sĩ́ vaá iei ẹ́ẹ́ nyíe m ge dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s, 26kọ bé tṍó e m̀ é kpáá inai ló, ò kpáá palà ge kààgài m Kráìst Jíìzọ̀s boo bée nda. 27Sõò nu e a bọọ kọlà kọ ó tõonii dùm e a bọ́ ló Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst, kọ bé, kà bè m̀ láá dù gé kãái à bè ním láá dù, m̀ dã́ kọ o gé élai agalai m t̃ẽ̀ènè kà bùlà nè ge kọ ò gé gbáai ló belí t̃ẽ̀ènè nen vaá beí boo zìgà bel e a aa m Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s. 28Pọ̀ á gá siíi ló bọọ gbò ọ́b. Mè níí é náa kọ bà á nyimá kọ baala é dọè vaá boolo é béi elii bá, boo bée kọ Bàrì ní e a é néi bé fẹ̀ e. 29Boo bée kọ Bàrì à dõo níí nè boolo, níì áá kóló ge dẹlẹ̀ nyíe boo Kráìst nì, sõò ge monnae gé tãàgà boo. 30Boolo gé zọi nda bei t̃ẽ̀ènè kà bé e o beè monim̄i bá lóá, vaá dì belí bé e o gé dã́ì naanii, ní e bá nda dina gé ló tẹlẹ vóí é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\