FÍLÌPÀÌ 2

1Bọọ ge zọ̀ Kráìst gbaa ló néi agẹ̀ nyíe vaá a vùlà à nvèèi nyíe gbàà. O zọi Nyómá Káí gbaaí ló vaá ò iei lé nyíe nè sàn nyíe kilma ló ene. 2Boo bée vó, m̀ banii kọ ó palà ge ẹẹlẹ́m̄i nyíe téní dú ló ge iei t̃ẽ̀ènè kà bug, nè t̃ẽ̀ènè kà vùlà, nè t̃ẽ̀ènè kà nyómá, nè t̃ẽ̀ènè kà bùlà. 3Ó gá naanii tọ́ọ̀ kà nu boo bée bọọ lee ló à bè gè dalai kpá ló boo. Tãa vó, ò kilmai kpá ló kẽ vaá ò ẹvii dõòna gbò dalaí boo elmai boólo ló. 4Gbĩi lee ló dõòna gbò, níì áá boólo lee ló nì. 5Naanii kọ t̃ẽ̀ènè íb bùlà e a beè dì m Kráìst Jíìzọ̀sa á dìna gé m boolo: 6Náa kal ló bée kọ ẹlẹ dú Bàrì, náa è tú a gè zọ̀ Bàrì kùna lóá naamá di tõ̀ò ge kona boo. 7Tãa vó, a beè sọ bá pọ̀b kpãa e a beè iéá gbẹẹ kẽ, vaá gboó tú a ló naamá gyóòlo. A beè mea dú nen, belí bé e gbò nen dì naa, vaá dọ bàlà kẽ m belá nen. 8A beè tú a ló kilma kẽ vaá gbàn tṍ ló Bàrì dọ̀mà tṍó ú-- bãànà ú boo bàà gbànà téá! 9Boo bée vóí, Bàrì à gboó palà ge dalaé boo vaá nèe bée e a el boo dénè bée e a dì, 10kọ bé kọ̀láá kà nu e a di káála, nè boo bàlà booí, nè m kunu kẽ nyómá é kum dúnú kẽ m ge nvèè ka ló bée Jíìzọ̀s, 11vaá dénè ọ̀và é tú ba gã́ kọmá tẹlẹ bàlà kẽ kọ Jíìzọ̀s Kráìst ní e a dú Dõò e, m ge nvèè ka ló Bàrì, e a dú Tẹ̀. 12Boo bée vó, e pá nà vígà, belí bé e o beè olòó gbanim̄i tṍ ló tṍó e m beè dìí ló naaá, à palà ge dú bíi kọ ó gbanam̄i gé tṍ ló boo tṍó e bè ḿ géí lóí. Kilii sĩ́ ge tui síia pọ̀ nè kéné ló simai tóm kọ bé bọọ dùùà ḿmá, 13boo bée kọ Bàrì dì e a gé tõoí m sí tóm ge naa kọ á tànii vaá ò naanii nu e a léémáe. 14M kọ̀láá kà tóm e o gé síi, ó gá nuumii bel à bè ge dùlài bel, 15kọ bé o duí gbò nvín Bàrì e kọ bel á gé ló vaá ò õoai. Tṍóá sõò, ò é gboó láá tõoníí zẹ̀ẹ̀ gbò e ba di dùm náa lèlà vaá moi belí gyã́à káála boo bàlà booí, 16boo tṍó e o gé lói mon bel dùm nèiva. Be o náanii vó, m̀ é íé nu e a é náa kọ ḿ túi kààmà ka, é dee e Kráìst é dú, boo bée kọ à é zóge kọ dénè nà tee nè nà sì tóm náa pe pọ́ì. 17Ò dẹlẹ̀i nyíe boo Kráìst vaá níá dì belí nu e o váàmài gyọ́ọ nèi Bàrì. Be a sẹlẹ bà é fẹ́m̄, vaá na tṍó, nà mii é gboó dì belí mii e a dú ge èèla boo vààla gyọ́ọá. Be a gá náa à di naa vó, nyíem̄ é ẹ́ẹ vaá m̀ é zọ́i ṍ kààgà. 18M t̃ẽ̀ènè sĩ́ deeí, boolo ienai gé ẹ́ẹ́ nyíe vaá ò zọi nda õi kààgài. 19Be a dú bùlà bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s, m̀ ból dẽe sĩ́ ge valẹ bá lẹ̀ẹ̀là Témọ̀tì mái, kọ bé kpẹa e a é dómá e a kilíí ló ném̄ agẹ̀ nyíe. 20Áá ẹlẹ ní e a ólò palà ge zọm̄ bùlà nu e a kilii ló é. 21Dénè na gbòa bùlà áá kóló nu e a kil ló ba ló. Bà náa bùlà tọ́ọ̀ nu e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst. 22Boolo nyímàì ló Témọ̀tì, bé e a láb ni túe tẹlẹ bàlà kẽ kọ à dú lé naa, nè bé e ẹlẹ nè nda ni gbá siá tóm ge ló Lé Kpẹaí belí nvín nè tẹ̀ naa. 23Vóá à naa, m̀ ból dẽe sĩ́ ge lẹ̀ẹ̀làe mái kọ̀láá tṍó e m nyima bé nu é dim̄ ló naa, 24vaá m̀ dẹlẹ̀ nyíe boo Dõò kọ nda é valẹ duna gé. 25Boolo beè lẹ̀ẹ̀lài nà vígà m Kráìst, Ẹpafradáítọ̀s, mám̄i kọ á nvèè bá nèm̄. À ólò zọm̄ siá tóm nè Kráìst vaá à zọnam̄ gé kpenà Lé Kpẹaí. M̀ ié bùlà kọ à dú bíi ge lẹ̀ẹ̀làe mái, 26boo bée kọ à palà ge die bíí ló ge mon dénè bọ̀ì vaá à tãàgèe nyíe kọ o beè dãi kọ kpá lóe beè zọ̀e. 27À dú kà kà kọ kpá lóe beè palà ge zọ̀, naa ní e a gá beè ù. Sõò Bàrì beè iée sàn nyíe ló, vaá níì áá ẹlẹ nì, sõò mè à iena gé sàn nyíe ló nda vaá naa kọ dõòna kà bììla nyíe á gá dọ boo ní e m beè iéá. 28Vó ní e a náa, à palà ge dim̄ bíí ló ge lẹ̀ẹ̀làe mái é, kọ bé nyíei kpáá palà ge ẹẹ tṍó e o é monííe, vaá nyíe nda náa é kpáá bììlànà. 29Tui ẹ́ẹ́ nyíe tumaíe dì belí bọọ vígà m Dõò. Nveenii ka ló kọ̀láá gbò e a dì belí vó, 30boo bée kọ a dùm náa è bọọé ló. Sõò a è dì boo bée ge sí tóm nè Kráìst, vaá sigà ńkem, à gá beè ù, kọ bé à nèm̄ nvèè bá e boolo nóo è láá nèm̄iá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\