FÍLÌPÀÌ 3

1Pá nà vígà, m̀ gé tú nà mon bel inmá kùbmà vaá kọ ó iei ẹ́ẹ́ nyíe boo bée kọ ò zọi Dõò gbàài ló. Náa ḿmám̄ ge ooa boo nu e m beè emí dõòna tóm, boo bée kọ à é lée ló boólo be m̀ náa vó. 2Ẹai lói ló gbò e bà belí gbógó, gbò e bà gé náa pọ́lọ́ pọ́lọ́ nu, gbò e bà gé kooàgì. 3Beéle ní e e íè kàà kooà e, níì baála nì, boo bée kọ è tãàgà ló Bàrì téní dú ló Nyómá Káí, è tú Kráìst Jíìzọ̀s kààmà ka, vaá née dẹ̀lẹ̀ nyíe boo nàà nu nom kpá ló-- 4náa kal ló bée kọ nda gá è láá dẹlẹna gé nyíe boo gbò nu e a dì belí vóá. Be a íe nen e a íe bùlà kọ à é láá dẹlẹ nyíe boo nu nom kpá ló, nda íe ní e a èl vó. 5Ba beè koóm̄ tṍó e m beè toolá aatáá dee. Nda kà nvín sãa Ízràẹ̀l e m dú gã Bẹ́njàmìn vaá m̀ dú kàà nvín Híbrù. M beè sẹlẹ Log pá Júù dì belí nen Fárèsì. 6M beè palà ge ié tàn ge sí tóm nè Bàrì iná kĩ e m gboó biigè ló bõ̀òna ló Kráìst. Be ge sẹlẹ Log ní e a tú nen naamá lé é, nda ním beè ie tọ́ọ̀ kà kpẹa. 7Be gé sõò, dénè gbò nu e m gá beè bugi naamá dọ bélèa, m ẹb vaá naamá pọ́ì nu boo bée Kráìst. 8Níì áá na gbò nu e m géè kól béeá nì, m̀ ẹb kọ̀láá nu naamá zọ̀là pọ́ì boo bée nu e a palà ge bọọ kpãa, e a kọlà ge nyimá ló Kráìst Jíìzọ̀s, nà Dõò. Boo bée ẹlẹ, m̀ sãànà bá ló dénè nu gbẹẹ vaá ẹ̀b belí kpá kẽ, kọ bé m̀ láá ié Kráìst 9vaá zọè gbàà ló. Kátogóí bel léem̄, níì aa m ge sẹlẹ Log nì, sõò tení dú ló ge dẹlẹ̀ nyíe boo Kráìst. Bàrì ní e a léevèm̄ bel é, boo bée nà dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. 10M̀ gbĩ́ ge nyima ló Kráìst nè ge nyima ló kpóó e a beè kẽée lọl ke mà ú nè ge mon tãàgà belí bé e ẹlẹ beè mon tãàgà naa vaá ú belí bé e a beè ú naa, 11kọ bé m̀ dí zẹ̀ẹ̀ gbò e bà é kẽeà aa ke mà ú. 12Ním gé kọ́ nèi kọ m̀ íè dénè níí à bè ge kọ m̀ gbõomà lọ̀l. Sõò m̀ gé olòó pììgà boo gè ié nu e Kráìst Jíìzọ̀s beè di boo vaá tú nda naamá ńlẹ. 13Pá vígà, nda ním bugi nà ló nvèè gbàà gbò e a ni ié nuí. Sõò ene kà nu e m náà kọlà gè gbẹ́mà nvée gbò nu e a ni téní kil nvéeá vaá pììgà ge téá tula nu e a dim̄ dee sĩ́. 14Boo bée vóá, m̀ gé téélá nyoone nu e m gé ẹ̀b dẽe sĩ́, kọ bé m̀ láá tú nuá vaá ié dùm e bè náa tá e Bàrì gé kolíi kọ é ié tení dú ló Kráìst Jíìzọ̀s. 15Vóí bé e a bọ́ ló kọ dénè beele e e ni kpóno m Kráìst é bugi togó naa é. Sõò be a gá náa à ié sìgà bọ̀ì e bọọ bug togó dú kele aa ló níí, Bàrì é náa kọ ó dãi nuí dì belí bé e a bọ́ ló kọ ó dãi naanii. 16Sõò naanii mè é kil sĩ́ ge kyãa nyoone gbò log e e ni iná lóí. 17Pá vígà, naanii kọ̀láá kà nu e o monii e nda gé náa. Nveenii nu kuuma dẽe ló kọ̀láá gbò e bà kyãa boo lèlà èèlè e beele gé dò bá nèií. 18Nu e m gé kọ́ nèií, m beè kọ́ nèi gbele tõ̀ò tṍó vaá kátogóí m̀ gé kpáá ooana gé boo, sõò à biilém̄ nyíe iná kĩ e a nveèm̄ tó dẽe: À íe gbele tõ̀ò gbò e bé bà tõo dùm naa náa kọ bà á nvèèmà lẹ́ ú e Kráìst beè ú boo bàà gbànà té. 19Ba ke kùbmà é dú kyọ̀à sĩ́, boo bée kọ áá kóló nu e a dì bíí ló ba nom kpá ló ní e a bọọva ló é. Bà gáává m ba lab dògò e a dú ní e a gá beè siimàva kẹ́ẹ, vaá áá nu bàlà booí ní e ba bug togó di boo é. 20Sõò beele gbò nvín sãa káála vaá kĩé ní e e gé ẹbma dẽe kọ bẹẹ Nen Dùùlà, e a dú bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, é àà dù e. 21Ẹlẹ é nyááná bẹẹ kpá ló e a kil kẽí vaá naa kọ á dì belí ńlẹ kpá ló e ka di ló tení dú ló kpóó e a ólò láá lẹẹma bel ló dénè nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\