FÍLÌPÀÌ 4

1Vóá à naa, e pá nà vígà e m vulè, elai agalai m Dõò! À palà ge dim̄ bíí ló gè mònii! Ò ólò palà ge ẹẹlẹ́m̄i nyíe vaá m̀ ólò túi kpọọmá mon! 2M̀ gé ban Uódìà nè Séntèkì kọ bà á dãá ene dì belí bàà vígà pá bia m Dõò. 3Vaá olo na gé, e o dú kà kà nen e o gé zọ́m̄ siá tóm, m̀ gbĩ́ kọ ó nvèè bá nè gbò pá biaí kọ bà á dãá ene. Boo bée kọ ba beè palà ge pììgà ge nvèè bá nèm̄ m tóm ge vee Lé Kpẹaí, bii ló Klẹ́mẹ̀nt nè dénè na gbò e bà sígáá, e ba beè zọnám̄ gé siá tómá vaá ba bée di m kpá dùma. 4Iei ẹ́ẹ́ nyíe kọ̀láá tṍó boo bée kọ ò zọi Dõò gbàài ló! M̀ kpáá ooa boo kọ ó iei ẹ́ẹ́ nyíe! 5Naanii ní e dénè nen é nyímá kọ ò dúì gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló. Tṍó e Dõò é dú a iná ku ló. 6Ó gá zigai kọ tọ́ọ̀ kà nu á tãagéi. Tãa vó, bĩinai dénè bọọ bii bíi bá Bàrì m tãàga ló. Kẽeaí boo ge olòó õaí Bàrì zaa kọ̀láá tṍó e o bĩinaíe nu bá. 7Vaá fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló Bàrì, e gbò nen náa é láá dãá, é kuma bọọ nyíe nè bọọ bùlà, boo bée kọ ò gbáai ló Kráìst Jíìzọ̀s. 8Ge tú nà mon belí inmá kùbmà, e pá vígà, olòó bugii togó boo gbò nu e a dú kà kà, nu e ka di ló, nu e a lelà, nu e a õoà, nu e a léémá gbò nen, nu e a nè lé bée, nè kọ̀láá nu e a palà ge dú lé vaá bọ́ ló lèèlà. 9Olòó naanii gbò nu e o beè noi bá nda vaá dãm̄i gã́ vaá monim̄i bá e m gé náa. Vaá Bàrì e a ólò nèi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló é gboó zọi tõ̀òà. 10Dì belí nen e a gé zọ̀ Dõò gbaa ló, nyíem̄ palà ge ẹẹ gé mon kọ, boo tṍó e gbele begè dẽe tṍó ni téní, mè ò kpáà iei èèlè ge zogèi bé e o gbĩ́i ge nveenii bá nèm̄i naanii. Ním̄ gé kọ́ mè nóo beè iei nyíe ge nveenii bá nem̄i, sõò m̀ gé kọ́ mè èèlè náa beè di nèi ge zogei bọọ nvèè bá. 11Ním̄ gé kọ́ vóí boo bée bíi e a dìm̄ ló, boo bée kọ m beè nó ge tõo dùm e kọ̀láá nu e m íè é gbõomam̄ ló. 12M̀ nyímà nu e a kọlà tṍó e nen di m bii bíi nè tṍó e nen ié nu e a sígaé ló. M beè nó kọ nu á gbõomam̄ ló kọ̀láá ke tõ̀ò nè kọ̀láá tṍó, á leemá gbààm̄ à mmá à bè tá kói à tám̄ ló, á leemá m̀ ié nu e a sígam̄ ló à bè m di m bii bíi. 13Kráìst nèm̄ agẹ̀ ló ge tõomá kọ̀láá kà di tõ̀ò. 14Sõò o beè láá naanii ló ge nveenii bá nèm̄i boo tṍó e m beè di m tãàgà. 15Boolo, pá Fílìpàì, palà ge nyimai kọ, boo tṍó e m beè aa Masẹdónìà, e a dú dàà togó ge ló Lé Kpẹaí èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ boólo, mè áá boolo ní e o dúi bõ̀òna ló Kráìst e a beè nvèè bá nèm̄ é. Áá boólo ní e o beè dõonii kpègè nèm̄i é. 16Tṍó e m beè di Tẹsalọnáíkà, à sígá ló ene tóm e bíi beè dọ̀m̄ boo vaá ò lẹẹlai nvèè bá mám̄i. 17Níì ge kọ m̀ gbĩ́ ge olòó ié dõ̀ò nu lọlii bá nì, sõò bé e a gá náa vaá Bàrì tẹlẹ nu ló nèi ní e m gé gbĩ́ é. 18M beè ié dénè nu e o ni mám̄i vaá à gbõoma sìgà. M̀ ie dénè nu e a dim̄ bíí ló kátogóí e Ẹpafradáítọ̀s ni tú dénè gbò dõ̀ò nu e o beè nvèèniié bá kọ á mám̄ domáí. Bọọ dõ̀ò nu e o mám̄i dú lé belí gbele kpéè nu ló dõ̀ò nu à bè vààla gyọ́ọ e Bàrì tú vaá à léémáe. 19Vaá ńda Bàrì é tú a gyọ́ e a bọọ tõ̀ò naamá dénè bọọ bii bíi tení dú ló Kráìst Jíìzọ̀s. 20Ka á dì nè Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, aa náa tá tẹlẹ náa tá! Á di naa vó. 21M̀ kana mon dénè gbò nvín Bàrì e a dú gbò e bà gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s. Gbò vígà m Kráìst e bà dìm̄ ló kanai mon. 22Dénè gbò nvín Bàrì e a di dee kĩí kananai gé mòn, èlmà tõ̀ò gbò e bà gé sí tóm m tọ Méné Róm̀. 23M̀ gé ban kọ sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst á zọ̀i tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\