FAILÍMỌ̀N 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e m di kpọ́gọ́lọ́ boo bée Kráìst Jíìzọ̀s, nè Témọ̀tì, e a dú bẹẹ vígà m Kráìst, maá Failímọ̀n, e a dú bẹẹ kóò e a gé zọ́i síá tóm. 2È kanànà gé mon bõ̀òna ló Kráìst e a ólò di o tọ nè bẹẹ vígà pá bia, Áfìà, nè Ákìpọ̀s, e a gé zọ́i síá tóm belí nen bé Kráìst: 3M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 4Kọ̀láá tṍó e m tãaga ló Bàrì máni, m̀ ólò õá Bàrì zaa boóni, 5boo bée kọ m̀ dã́ bé e o vulè dénè gbò nvín Bàrì nè bé e o dẹlẹ nyíe boo bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s naa. 6M̀ bàn Bàrì kọ bẹẹ gè zọ̀ni gbaa ló dì belí gbò e bà dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Kráìst é naa kọ ó nyimá ló dénè lé nu e e íe boo bée bẹẹ gè gbaa ló Kráìst. 7M̀ íè gbele kpóó zààvà nè agẹ nyíe lọl m o vulà, boo bée kọ, tení domá ló olo, e nà vígà, nyíe gbò nvín Bàrì à ẹ́ẹ. 8Boo bée vóá, náa kal ló bée kọ, dì belí o vígà m Kráìst, m̀ íè kpóó ge lẹ̀ẹ̀làni bel ló nu e a bọ́ ló kọ ó naa, 9sõò boo bée kọ m̀ vulèni, tãá e m lẹẹlàni bel, m̀ gé banni nu bá. Nda, Pọ́ọ̀l, e m élà nen di tõ̀ò nè Kráìst Jíìzọ̀s vaá dì kpọ́gọ́lọ́ boo a bée kátogóí, 10gé banni boo bée Onẹ́sèmọ̀s, e a di belí nà nvín pá gbálà m Bàrì, e m beè tõo tọ kpọ́gọ́lọ́í kolíe má Kráìst. 11Tṍó e a kil nvéeá, náa beè dọ bélè nèni, sõò kátogóí à dọ bélè nè olo nè nda. 12M̀ gé lẹẹlàe òòma kẽ máni kátogóí, vaá nyíem̄ palà ge dìé boo. 13Náa kal ló bée kọ m beè ié bùlà ge túe sẹ̀ẹ̀a lóm̄ kĩí, kọ bé à ném̄ nvèè bá e olo gá beè nèm̄, boo tṍó e m di tọ kpọ́gọ́lọ́ boo bée Lé Kpẹaí, 14sõò ním̄ gé náa tọ́ọ̀ kà nu e bè olo nóo neèm̄ èèlè, mè á bélí bé e m tú bá kpóó siimáni kọ ó naa lé nu. Tãa vó, á dú nu e a aa m o bùlà. 15Be à sẹlẹ Onẹ́sèmọ̀s beè ààní ló m gbálà ńkpulu dẽe tṍóí kọ bé ò láá túe sẹ̀ẹ̀a ló dọ̀ dèdè. 16Kátogóí náa kpáá duná gyóòlo, sõò mè a bọọ èl gyóòlo. À dú o lé vígà m Kráìst. Nda palà ge vùlèe, sõò olo é vulèe èlmà, dì belí o nen nè o vígà m Dõò. 17Vóá à naa, boo bée kọ ò tú nda naamá o nen, túe nvea ló dì belí bé e o gá beè tú nda nvea ló naa. 18Be à gá náa vaá a beè lọ̀ni à bè ge déni kom bá, ò tú komá dẹlẹ ból nda. 19Nda, Pọ́ọ̀l, tú ńda bá emmá níí kọ nda é kpẽ́ kọ̀láá kà kom e a déní bá. (Nda ním̄ é kọ́ olo síì kom ńlo ló bá nda, boo bée kọ nda ní e nda è kolí olo nvee èèlè Bàrì e.) 20Nà vígà, m̀ banni boo bée Dõò kọ ó nvèè bá nèm̄. Naa nu e a é náa kọ nyíem̄ á dì̃ìnà dì belí o vígà m Kráìst. 21M̀ émì kpáí máni boo bée kọ m̀ agala boo kọ ò é gbaním̄ tṍ ló vaá m̀ nyímà kọ ò é náa èlmà bé e m bĩ́inàni bá naa. 22Dõòna kà nu e m gé banní bá kọlà kọ ó gbĩ́ tọ sẹ̀ẹ̀m̄, boo bée kọ m̀ íè ból dẽe sĩ́ kọ Bàrì é áálá bọọ tãàga ló vaá bà túm̄ lọl kpọ́gọ́lọ́ nèi. 23Ẹpáfràs kanàni mon. È gbáà dì kpọ́gọ́lọ́ kĩí boo bée kọ è ló Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst Jíìzọ̀s. 24Máàk, Aristákọ̀s, Dímàs, nè Lúùk kanànàni gé mon. Bà gé zọ́m̄ siá tóm. 25M̀ gé ban kọ sàn nyíe bẹẹ Dõò, Jíìzọ̀s Kráìst, á zọ̀i tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\