KÙÙÀ NU 1

1Níí gbò nu e Jíìzọ̀s Kráìst beè kùùlà, e a dú gbò nu e a é gé íè ge naaá, vaá Bàrì à nvèèé bá kọ á gé zogè pá a gbò tóm. Jíìzọ̀s beè gboó lẹ̀ẹ̀là a nyómá tóm kọ á naa kọ a nen tóm, Jọ́ọ̀n, á nyimá gbò nuí. 2Jọ́ọ̀n beè gboó elá nen di tõ̀ò ló dénè nu e ẹlẹ beè mòn. Nu e a émíí kọlà mon bel Bàrì nè kà kà bel e Jíìzọ̀s Kráìst beè tẹlẹ bàlà kẽ. 3Léé sĩ́ di ból nen e a bugi bùlà Bàrì e a émíí, vaá léé sĩ́ à di ból gbò e bà dã́ vaá naa nu e a kọ́! Boo bée kọ tṍó e dénè nuí é nááá a íná ku ló. 4Kpáí aa bá nda, Jọ́ọ̀n, maá àlàbà kà bõ̀òna ló Kráìst e a di Ésìà: Sàn nyíe nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a aa bá Bàrì e a dì, vaá a è dì, vaá à é dú, á zọ̀i tõ̀òà, gbana gé ló ní e a aa bá àlàbà kà nyómá e a di kè sĩ́ a kpò té méné, 5nè ní e a aa bá Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú nen di tõ̀ò e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo vaá dú túá nen e a è kẽ̀èà aa ke mà ú. Ẹlẹ ní e a gé lẹẹlà bel ló dénè gbò méné e bà gé bẹl bàlà boo é. Ẹlẹ e a vulèi vaá tú a mii aamái lọl bá bẹẹ pọ́lọ́, 6vaá naa kọ é zọ̀e lẹ̀ẹ̀là bel vaá dú gbò vààla gyọ́ọ e e gé sí tóm nè Bàrì, e a dú a Tẹ̀, á tú ka vaá à lẹ̀ẹ̀là bel dọ̀ dee e bè náa tá! Á dì naa vó. 7Ẹvii, mè à é baa gbàà bù dee dù. Dẽe dénè nen é moàe, bãànà gbò e ba è tú kṍò tìbmàeá. Dénè gbò e bà di bàlà boo é gboó bãàgàé boo. Vóá bé e a é di naa é! Á dì naa vó. 8Dõò Bàrì e a dì, vaá a è dì, vaá à é dú, vaá à ié dénè lẹ̀ẹ̀là bel, kọ́, “Nda ní dàlà togó nè ke kùbmà e.” 9Nda Jọ́ọ̀n, bọọ vígà m Kráìst, e bọ̀ì nè m̀m̀ gé gbá mòn tãàgà vaá gbá di kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, vaá è gé gbá agẹlẹna gé ló ì̃ìmà dénè nu, beè di boo ge ló mon bel Bàrì nè ge elá nen di tõ̀ò nè Jíìzọ̀s vaá bà túm̄ tẹlẹ boo kpò e múú bééá tení ló, e a kọlà Pátmọ̀s. 10Kà lèlà Dee Dõò Bàrì, Nyómá Bàrì beè kọ̀lim̄ vaá m̀ gboó dã́ gbele mon e a silà dúm̄ nvée belí gbele mon kpã́ koò, 11kọ, “Tú kọ̀láá kà nu e o monì emí m kpá vaá ò lẹẹlà má bõ̀òna ló Kráìst e a di àlàbà kà boní: Ẹ́fẹ̀sọ̀s, Smáánà, Páágàmàm, Taiatáírà, Sádès, Feladẹ́lfìà nè Leodesíà.” 12Nà ge kiia ló kẽ kọ ḿ monìè nen e a géè ló belá nèm̄, m beè gboó mòn àlàbà kà nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ boo e bà tú nóò kpé dèmmà, 13vaá mòn nen e a belí Sã́áná Nen e a di zẹ̀ẹ̀ gbò nuá. A beè nveà pọ̀b kọ̀là ló e a ínaé boo ká tọ vaá gẹ̀vẹ̀lẹ̀ nóò kpé à pììà teníe ló nu báná nyíe. 14Togóe nè gyáae beè ẹẹ belí kpá káála, gbõ̀ònà ẹ́ẹ́ vo. Súú dẽée beè sẹlẹ dẽe sã́ e a gé bẹ́. 15Ká tọe beè mò belí nóo nóò kpọ́gọ́lọ́ e ba õ̀òna lú vaá tẹlẹ̀ nóo ló, vaá a mon beè sìlà belí gbele kòvà gbálá múú. 16A beè sii bá ló àlàbà kà gyã́à káála sẹ̀ẹ̀a bá lèe. Ene kà bàà sĩ́ gẹ̀ bé e a tóví beè mììà ààé gã́, vaá sĩ́e beè mo belí nàànì e a mò ní e a tõo lọ̀l vaá à lee. 17Tṍó e m monìe, m beè gboó tooá dọ̀é ke gbàà belí íí nen. A beè gboó tú a bá lè dẹlẹ́m̄ boo vaá kọ, “Pọ̀ á gá siíni! Nda ní dàlà togó nè ke kùbmà e. 18Nda ní nen e a di dùm e! M beè ù vaá kátogóí m̀ di dùm dọ̀ dèdè. M̀ íè kói ló ú nè kunu kẽ nyómá. 19“Gboó emí nu e o monì, bii ló ní e a di kátogóí nè ní e a é dú gé naaá. 20Nu ke gũa e a kuu àlàbà kà gyã́à káála e o monìm̄ bá lè, nè àlàbà kà nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ boo e bà tú nóò kpé dèmmàa kọlà vóí: Àlàbà kà gyã́à káálaá doga di tõ̀ò gbò nyómá tóm e bà gé ku dẽe ló àlàbà kà bõ̀òna lóá, vaá àlàbà kà nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ booá à doga di tõ̀ò àlàbà kà bõ̀òna lóá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\