KÙÙÀ NU 10

1M beè mòn dõòna kà zivè kẽ́é nyómá tóm Bàrì e a gé aa káála dù. Bù dee beè kọ̀lie vaá gùnùgù à pììà teníé ló togó. Sĩ́e beè mò belí nàànì vaá pálàa kpóó tọe à belí gbọ sã́. 2Ene kà ńdígílí kpá e ba è ulí, e a ẹẹà, beè dìé bá. A beè tú a kpóó tọ bá lè sẹlẹ́ boo pene vaá à tú a kpóó tọ bá kìe sẹlẹ́ boo kpò. 3À gboó kòòlà kpã́ kól belí mon kpẹẹ̀ e a sívè mon. À koolà kpã́ kólá vaá àlàbà tóm dọ̀ náa káálaá à gboó sẹlẹ mon. 4M beè gbẹá kà lèlà tṍó e gbò náa káálaá sẹlẹ moná vaá gbĩ́ gè emí nu e bà kọ́. Sõò mon e a aa káála beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Tú nu e àlàbà mon náa káálaá kọ́ gbẹẹ́ ke gù̃a. Ó gá emí!” 5Nyómá tóm Bàrì e m beè mòn, e tọ́e di boo pene nè boo kpòa, beè gboó dàlà bá lèe nè gbàn deè 6vaá tú bée Bàrì e a dì dùm dọ̀ dèdè zilmá zíl. A beè tú bée Bàrì e a beè naa káála, nè kunu kẽ, nè pene, nè dénè nu e a dìvá m̄í zilmá zíl, kọ “Pèè tṍó á géná! 7Sõò tṍó e ní e a égè àlàbà kà nyómá tóm Bàrì é uuli a koò ní e kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló Bàrì é gboó dọ bàlà kẽ belí bé e a beè kọ́ nè gbò kọ́ bùlà Bàrì e bà géè sí tóm nèe naa é.” 8Mon e m beè dã̀ e a aa káálaá beè kpáá ló bel nèm̄, kọ, “Sì gé tú kpá e ba è ulí, e a ẹẹà, e a di bá nyómá tóm Bàrì e ene kpóó tọe di boo pene vaá ene kpóó tọe à di boo kpòa.” 9M beè sí ló nyómá tóm Bàrìa kọ á nèm̄ ńdígílí kpá e ba è ulíá. À gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Tù, vaá ò tági sọ̀ọ̀là mèn. À é kpéní gã́ belí nóo záá zóó, sõò à é dúni non gbàà.” 10M beè gboó tú ńdígílí kpáá lọl bá nyómá tóm Bàrìa vaá tagi sọ̀ọ̀là mèn. A beè kpèm̄ gã́ belí nóo záá zóó, sõò a beè dúm̄ non gbàà. 11Ba beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Ò é íe ge kpáá kọ́ bùlà Bàrì e a kil ló gbele tõ̀ò kpá dó, nè gbò e bà meà kele kele, gbò e a ló kele kele dém bel, nè gbò méné e bà gé bẹl.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\