KÙÙÀ NU 11

1Ba beè gboó nèm̄ té ge dòmà nu, e a bélí gbṍí, vaá bà gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Aa boo gé dò tọ káí Bàrì nè gbani vààla gyọ́ọ e a di m, vaá ò bugi gã́ bug gbò e bà tõo m tãaga ló Bàrì. 2Sõò ó gá dò gbò àn e a soagi lóá, boo bée kọ a è dú ge tú kĩé nè gbò e bè níì pá Júù nì, vaá bà é zag tọ boo Pọ̀b Bon Káíá m bàà tub nè bàà ẽ́. 3M̀ é nè kpóó pálàa kà nà nen di tõ̀ò kọ bà á kọ́ bùlà Bàrì m taa bóó nè taa tub (1,260) dee. Bà é nveà kọ̀là ló nyèm.” 4Pálàa není ní pálàa kà té ọ́lìv nè pálàa kà nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ boo e a di élá kè sĩ́ Tẹ̀ Íe bàlà boo é. 5Be à íe nen e a gbĩ́ ge nvèèva kom ló, sã́ é bẹ́ ààvá gã́ vaá taa ba gbò ọ́vá lọl kẽ. Níá bá e kọ̀láá nen e a gbĩ́ ge nvèèva kom ló é úmá é. 6Pálàa není íe kpóó ge kùb kọ boo á gá dọọ m gã́ bug dee e baala gé kọ́ bùlà Bàrìi. Bà íena gé kpóó ló dénè múú, ge kììlàva naamá mii. Bà íe kpóó, kọ̀láá tṍó e a léémáva, ge tú kele kele íb ból dònò kpọ̀ té tẹlẹ boo bàlà boo. 7Tṍó e ba ni vee kpẹa e ba è domá lọ̀l, nom e a aa kè tẽ́ bàlìa é gboó béva. À é béva èl bá vaá fẹ́va, 8vaá ba íí é gbana boo èèlè e a di zẹ̀ẹ̀ tọ gbele pọ̀b bon, e dì tõ̀ò boná m nyómá náa kọ bà á kolíe Sọ́dàm nè Íjèpt. À duna gé kà lèlà bá bon e ba è fẹ́ ba Dõò gbẹáá. 9Gbò e bà aa dénè kpá dó nè gã, e bà ló kele kele dém bel vaá ié kele kele mèà, é tú taa dee nè báà sĩ́ ẹ̀bmà ba íí, vaá bà náa é zigà kọ tọ́ọ̀ nen á lìva. 10Gbò e bà di boo bàlà boo é ṍ kààgà kọ pálàa není ú. Bà é dé zààvà vaá lẹ̀ẹ̀là dõ̀ò nu má ene, lọl ló íb kpọ̀ té e pálàa nen kọ́ bùlà Bàrìi géè nè gbò e bà di boo bàlà boo. 11Sõò tṍó e taa dee nè báà sĩ́í ni téní, séi dùm e a aa bá Bàrì beè gboó bã̀vá m, naa ní e bà gboó aa boo elá èla. Gbele agẹ bá pọ̀ beè gboó sii kọ̀láá gbò e bà monva. 12Pálàa není beè gboó dã́ gbele agẹ mon kól e a aa káála vaá kọ́ nèva kọ, “Duí kĩí!” Ba gbò ọ́b beè dì e bà gé ẹbva boo tóó e bù dee gé dalàva kilma káála. 13Gbele bá kpóó zùgà kunu kẽ e a tú pọ̀b boná dõ̀òmà òb ke tõ̀ò, vaá kõoná ene ke tõ̀ò lọl ló, beè gboó naaá kà lèlà tṍóá. Zùgà kunu kẽá beè fẹ́ òb nè àlàbà bóó nè òb tub (7,000) nen. Pọ̀ beè palà ge sii gbò e bà sígá dùm, vaá naa ní e bà tú ka nè Bàrì e a di káála. 14Ní e a égè bàà kpãa tãàgà a tá sĩ́, sõò a lée tṍó e ní e a égè taa kpãa tãàgà é gé dù! 15Ní e a égè àlàbà kà nyómá tóm Bàrìa beè uuli a koò, vaá gbele gbele agẹ mon beè gboó silà m káála, kọ: “Beéle Dõò nè Méné e a beè Sà ní e a gé lẹẹlà bel ló bàlà boo kátogóí é, vaá à é bẹl dọ̀ dèdè!” 16Tub nè ténì kà pá kàbáàlì e bà di ĩ́ì tẽ́ boo ba kpò té méné e a di lèlà sĩ́ Bàrìa beè gboó kumí sĩ́ kẽ vaá nvèè ka ló Bàrì, 17kọ: “Dõò Bàrì, e o íè dénè lẹ̀ẹ̀là bel, Bàrì e o dì vaá o beè dì! È ṍàni zaa ló gè kọ ò tú o gbele dù̃ùnè kpóó nvea bá vaá dàlà togó bẹ̀l! 18Gbò e bà náa nyímáni ló beè pã̀ m sṹg, sõò à lée tṍó e olo é gé bã̀ sṹg. A lée tṍó e o é gé beelá bel ló gbò e ba è ù. A lée tṍó e o é gé nè kpẽ́ pá o gbò tóm, gbò kọ́ bùlà Bàrì nè pá o gbò e bà sííá pọ̀ ló o bée, ńkem nè ńpọ̀b. A lée tṍó ge kyọ̀ sĩ́ gbò e bà gé kyọ̀ bàlà booí!” 19Ba beè gboó kùùlà tọ káí Bàrì e a di káála, vaá a beè gboó dú ge mòn Kpó Zíl Gbaa Ló e a di m tọ káíá. Éném dee, kòvà kpã́, kòvà náa káála, zùgà kunu kẽ, nè gbele báa báà múú beè dì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\