KÙÙÀ NU 12

1Gbele dooà ló nu beè gboó sila sĩ́ káála. Ene kà pá bia e a tú nàànì kọla ló vaá tú ká tọe dẹlẹ boo ẽ́ beè sìlà! Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá, e òb nè bàà kà gyã́à káála di ló, beè dìé togó. 2Nvín beè dìé gbàà, vaá à géè gboó tó gbẹa bá zọ̀ nè tãàgà e a íe ló ge nùm nvíná. 3Dõòna kà dooà ló nu beè sila sĩ́ káála. Ene kà gbele kà mii mii nom e a bélí ba, e a kọlà drágọ̀n, e àlàbà kà togó dìé men vaá òb kà koò à dìé ból, beè sìlà. Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné beè di boo bu kà a togó. 4A beè tú dénè gyã́à káála dõ̀òmà taa tõ̀ò vaá tú dù̃e kõ̀òmà ene tõ̀ò uú kẽ. A beè gboó elá sĩ́ tọ pá biaá, kọ bé à sọọlàè mèn nvín e pá biaá é gé màna. 5Nvín e pá biaá man beè dú pá gbálà, e a dú nen e a é tú agẹ bá bẹ̀lmà dénè kpá dó bàlà boo. Ba beè gboó naa a nvíná naa zẹ́b lọl kĩé tãamà ló Bàrì nè ló a kpò té méné. 6Pá biaá beè teà tãanè boo kpáá bàlà ól, kĩ e Bàrì beè kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀e kọ á tú taa bóó nè taa tub (1,260) dee tõ̀òma bọ̀gọ̀, vaá bà olòó nèe gyã́á. 7Bé gím beè gboó dọ káála. Máíkẹ̀l nè pá a gbò nyómá tóm beè bé drágọ̀na, boo tṍó e ẹlẹ noona gé pá ńlẹ gbò nyómá tóm bemá bà Máíkẹ̀l. 8Sõò bà Máíkẹ̀l beè èl bá drágọ̀na nè pá a gbò, naa ní e bà náa monna ke tõ̀ò ge tõo káála. 9Ba beè gboó tãa bá gbele drágọ̀ni lọl káála tẹlẹ kẽ. Ẹlẹ ní nómá naanà, e bà kólíe Pọ́lọ́ Nyómá nè Sétàn, e a kẹlẹ dénè bàlà boo é. Ba beè tãa bá ẹlẹ nè dénè pá a gbò nyómá tóm lọl káála uulá kẽ. 10M beè gboó dã́ mon e ba gbẹ́á káála kòòlà kọ, “Kátogóí, Bàrì a dómà a dùùà, a kpóó, nè a lẹ̀ẹ̀là bel, nè kói e a di bá Méné e a beè Sa! Boo bée kọ bà a tã́a bá nen e a ólò ló bel ló pá bẹẹ gbò vígà tẹlẹ kẽ. À géè tú bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà lomáva bel ló nè Bàrì. 11Ba beè èlie bá tení dú ló mii Nvín Naanà Ból nè kpẹa kà kà bel e bà ló, vaá bà náa nyááná gã́ tṍó e ú zọ́va nyòònà. 12Boo bée vó, káála á ṍ kààgà, vaá dénè gbò e bà di káála á ṍ kààgà! Sõò tãàgà bã́ ló kunu kẽ, vaá tãàgà a bã ló pene, boo bée kọ Pọ́lọ́ Nyómá nyímá kọ gbálà ńkem tṍó e a sígàè neèe, vaá à gboó faalá gbele sṹg domavá ló!” 13Tṍó e drágọ̀na mon kọ bà a tã́ànìèe bá tẹlẹ̀e bàlà boo, a beè gboó dàlà togó kpenè pá bia e a beè màn nvín pá gbálàa. 14Ba beè gboó tú pálàa kà pó e a dú ló gbele gò nvee ló pá biaá vaá kọ á tú póá pẹẹmá tãama kĩ e a ólò tõo boo kpáá bàlà ólá, e a dú kĩ e naanàa náa é moníe. À é tú taa gbáá nè báà sĩ́ tõ̀òma bọ̀gọ̀ vaá bà olòó nèe gyã́á gbẹá kĩé. 15Naanàa beè gboó gbọ̀ pene múú lọa gã́e nyòòmà pá biaá vaá kọ múúá á túe. 16Sõò kunu kẽ beè nvèè bá nè pá biaá. Kunu kẽ beè ãànà gã́ vaá sọ̀ọ̀là mèn múú e a aa gã́ drágọ̀na. 17Sṹg beè gboó palà ge bã̀ drágọ̀na nyòòmà pá biaá, naa ní e a aà gé bé dénè na gbò pá a nvín e a sígáá, e a náámá dénè gbò e bà gban tṍ ló lẹ̀ẹ̀là Bàrì vaá kọ́ kpẹa kọ baala diè neè Jíìzọ̀s. 18Drágọ̀na beè gboó elá gã́ peneá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\