KÙÙÀ NU 13

1M beè gboó mòn nom kọ̀l e a gé buuà aa peneá. A beè ié òb kà koò nè àlàbà kà togó. Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné beè di boo bu kà a koò, vaá bée e a gbẹ́ Bàrì à ẽá boo bu kà a togó. 2Nomá beè mèà belí nyà vaá ká tọe à belí ká tọ kpẽ́éné. Gã́e beè bélí gã́ kpẹẹ̀. Drágọ̀na beè tú a kpóó, nè a kpò té méné, nè a gbele kói ge lẹ̀ẹ̀mà bel tú nè nomá. 3À bélí bé e kom e a gá è láá fẹ́ nomá beè bã̀ ló ene kà a togó vaá à tà. Nomí beè dú dù̃ùnè ló dénè bàlà boo, naa ní e bà gboó kõ̀òà nyoonée nvée. 4Gbò nen beè kumí sĩ́ kẽ nè drágọ̀na kọ ẹlẹ ní e a beè tú a lẹ̀ẹ̀là bel nè nomá é. Ba beè kumina gé sĩ́ kẽ nè nomá, vaá kọ, “Mée é láá belí nomí é, vaá mée é láá dọ̀é sĩ́ é?” 5Deè beè nèà nomá kọ á põómi vaá gbẹ́ Bàrì, nè ge kọ á ié kói ge lẹ̀ẹ̀mà bel m bàà tub nè bàà ẽ́. 6A beè gboó dàlà togó gbẹ́ Bàrì, gbẹ́ a bée, gbẹ́ kĩ e Bàrì tõo, nè dénè gbò e bà tõo káála. 7Deè beè nèàe kọ á bé gbò nvín Bàrì vaá èlva bá, vaá ba è nèe kpóó kọ á lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè gã, dénè kpá dó, gbò e bà ló kele kele dém bel, nè gbò e bà íe kele kele mèà. 8Vaá dénè nen e a di bàlà boo é kúmí sĩ́ kẽ nèe, daalá lọl ló gbò e, bé bàlà boo gá dalà togó, ba è tú ba bée emí m kpá dùm e a di bá Nvín Naanà Ból e ba è fẹ̀a. 9Nen e a íe tṍ á dã̀! 10Nen e a kuu kọ bà é síi dẽe bé é sííá dẽe bé; nen e a kuu kọ à é ú bá gẹ̀ bé é íè ge ú bá gẹ̀ bé. Níí náa kọ gbò nvín Bàrì á mòn kọ bà élàè agàlàe vaá ĩimàè dénè nu. 11M beè gboó mòn dõòna kà nom kọ̀l e a buuà aa m kunu kẽ. A beè ié bàà kà koò e a meà belí koò dṍóna, vaá a beè ló bel belí drágọ̀n. 12A beè tú dénè kpóó e túá kà nom kọ̀la íe simá tóm gbẹáé kè sĩ́. A beè sii bàlà booí nè dénè nen e a di m kọ bà á kumí sĩ́ kẽ nè túá kà nomá, e kom beè bã̀é ló vaá à tàa. 13Ní e a égè bàà kà nomí beè sigági gbele gbele tóm dù̃ùnè, vaá naa kọ bãànà sã́ á bẹ́ aa gbàn deè dọ kunu kẽ, vaá gbò nen à mònmà dẽe. 14A beè tú gbò tóm dù̃ùnè e deè neàe kọ á sí gbẹá kè sĩ́ túá kà nomá kẹ̀ẹ̀mà gbò e bà di boo bàlà boo. A beè kẹlẹ́va kọ bà á dèm nu e a é bélí na kà nom kọ̀l e gẹ̀ bé beè kùe vaá à kpáá di dùma, naamá gè nvèèmàe ka ló. 15Deè beè nèà ní e a égè bàà kà nomí kọ á nvèè séi gbàà nu e ba è dèm kọ á belí túá kà nomá, naa ní e a láá ló bel vaá fẹ́ dénè gbò e bà náa zigà ge kumí sĩ́ kẽ nèe. 16Nomá beè sii dénè nen, ńkem nè ńpọ̀b, méné nè kpàlà, gyóòlo nè nen e a di pọ́ì, kọ bà á tú kpĩ́i nveea kú bá lèva à bè boo gbọ̀ sĩ́va. 17Tọ́ọ̀ nen e kpĩ́ií á géé ló náa é láá zalí nu à bè ge oo nu. Kpĩ́iá é dú bée nom kọ̀la à bè bug nu e a doga di tõ̀ò béeá. 18Nuí bĩ́íná nyìmà nu. Nen e a íe tàvẹ̀ nu á bugi gã́ bug bé e bug nu e nomí íeí tóólá, boo bée kọ bug nuí doga di tõ̀ò bée nen. A gã́ bug tóólá bóó nè òb nè taa tub nè ọ̀ọ̀lẹ̀ (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\