KÙÙÀ NU 14

1M beè ẹ̀b, vaá m̀ gboó mòn Nvín Naanà Ból e a di élá boo gù Záíọ̀n, e òb nè aatáá tub bóó (144,000) nen e ńlẹ bée nè bée a Tẹ̀ ẽ́avá boo gbọ̀ sĩ́ dìé ló. 2M beè gboó dã́ mon e a silà aa káála vaá kòvà belí gbele gbálá múú, belí gbele agẹ mon náa káála. A beè sìlànà gé belí mon gòmà e a dú bá gbò e bà ólò kpá gòmà. 3Òb nè aatáá tub bóó není beè elá kè sĩ́ kpò té méné Bàrì, nè kè sĩ́ ténì kà nu e a di dùma, nè kè sĩ́ pá kàbáàlìa, vaá ọlí ãa sọ́l. Áá òb nè aatáá tub bóó není, e Bàrì beè aalá lọl bàlà booí, ní e ba è láá nó sọ́lá é. 4Níí gbò e ba è tú ba ló sẹlẹ káí vaá bà gáà si ló pá bia tọ́ọ̀ dee. Baala ní e bà ólò biia nvée Nvín Naanà Bólá kọ̀láá kĩ e a má sĩ́ é. Bàrì beè aaláva lọl gbàà bàlà boo, vaá bà di nè Bàrì nè Nvín Naanà Ból belí túá ból súú e nen váámá gyọ́ọ nè Bàrì. 5Bà náa gbĩ́ kyáá bel mònvá gã́. Tọ́ọ̀ kà lọ̀ nu á gévá bá. 6M beè gboó mònnà gé dõòna kà nyómá tóm Bàrì e a pẹ́ẹ tení kà gbàn deè, vaá faalá Lé Kpẹa e a di lee, e a é gé vee nè dénè nen e a di bàlà boo, e a dú gbò e bà íe kele kele mèà, vaá aa kele kele gã, vaá ló kele kele dém bel, vaá dú kele kele kpá dó. 7A beè kòòlà kpã́ kọ, “Siiai pọ̀ ló Bàrì vaá ò neíe ka, boo bée kọ tṍó e a é gé beelá bel a lée. Kumii sĩ́ kẽ neíe, mè ẹlẹ ní e a beè naa káála, nè kunu kẽ, nè pene, nè múú ge õ̀ e a gbálá aa m kunu kẽ é.” 8Dõòna kà nyómá tóm Bàrì beè dú nvée ńtúá kàa vaá kọ, “Gbele Bábìlọ̀n a úu sĩ́ kẽ! A úu sĩ́ kẽ! A beè tú a kùnà kúnà, e a dómà sṹg Bàrì, tene dẽe dénè bàlà boo belí míí!” 9Ní e a égè taa kà nyómá tóm Bàrì beè dú nvée pálàa kà ńna kàa, vaá kòòlà kpã́ kọ, “Kọ̀láá nen e a kúmí sĩ́ kẽ nè nom kọ̀la nè a belaá vaá tú a kpĩ́i nveea boo gbọ̀ sĩ́ à bè kú báe 10é ṍ míí sṹg e a dú bá Bàrì, e Bàrì beè tú dénè kói gbẹẹ́ ló vaá tṍ m a gbag sṹg! Bàrì é túe sẹlẹ́ kè sĩ́ pá a gbò nyómá tóm e a di káí nè kè sĩ́ Nvín Naanà Bólá, vaá tú sã́ e a gé bẹ́ nè sã́ dem kpọmáe té ló. 11Kéi e a dú ló sã́ e Bàrì é kpọ́máva té lóá é luu dọ̀ dèdè, vaá gbò e bà kúmí sĩ́ kẽ nè nom kọ̀la nè a belaá, nè kọ̀láá nen e kpĩ́i e a zógè bée nom kọ̀la di ló, náa é íe bò séi tọ́ọ̀ tóm, bílá dee à bè ẹ́ẹ́ èlà.” 12Níí náa kọ gbò nvín Bàrì, e a dú gbò e bà gé gban tṍ ló lẹ̀ẹ̀là Bàrì vaá dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s, á mòn kọ bà ĩimàè dénè nu. 13M beè gboó dã́ mon e a aa káála kọ, “Emí níí: Léé sĩ́ di ból gbò e bà ú gbẹá m Dõò lọl kátogóí ààmà!” Nyómá Káí à aalá kọ, “Bà palà ge ié léé sĩ́! Bà é bó séi aa bá tãàgà e bà géè mòn, boo bée kọ tóm e bà géè sì biiàvá nvée.” 14M beè ẹ̀b vaá m̀ gboó mòn ẹ́ẹ́ bù dee, e ene nen “e a bélí sã́áná nen” beè di ĩ́ì tẽ́ boo. Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e bà demmà nóò kpé beè dìé ból, vaá kọ́vẹ́ gẹ̀ e a tóví à dìé bá. 15Dõòna kà nyómá tóm Bàrì beè aa tọ káí dù gé kòòlà kpã́ vaá kọ́ nè nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo bù deeá kọ, “Niinà o kọ́vẹ́ gẹ̀a kọlmá nu e a ni léevè, boo bée kọ tṍó gè kọlí nu a lée. Bàlà boo a léevè vaá lee gè kọlí!” 16Nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo bù deeá beè gboó tú a kọ́vẹ́ gẹ̀ bã̀ma bàlà boo vaá kọlí. 17M beè mòn dõòna kà nyómá tóm Bàrì e a aa tọ káí e a di káála dù, vaá ẹlẹ beè iena gé kọ́vẹ́ gẹ̀ e a tóví e a dìé bá. 18Dõòna kà nyómá tóm Bàrì, e ẹlẹ gé lẹẹlà bel ló sã́, beè gboó aa ló gbani vààla gyọ́ọ dù. A beè kòòlà kpã́ vaá kọ́ nè nyómá tóm Bàrì e kọ́vẹ́ gẹ̀ e a tóví dìé báá kọ, “Nììnà o kọ́vẹ́ gẹ̀ vaá ò ful kọ̀láá kà gṹ e a di boo té e ba è fó bàlà boo, boo bée kọ bà a ẹ́ẹ́!” 19Nyómá tóm Bàrìa beè gboó tú a kọ́vẹ́ gẹ̀ nvee boo bàlà boo, vaá fùlgì gbò gṹ e a è mumí ból e a é dú gè bii míí lọl gbàà. Ba beè gboó toví dénè gbò ból téá tẹlẹ m gbele bànà e Bàrì é tõo vaá tú gbele sṹg e a dìé gbàà zàgmà. 20Nvée bon ní e ba è elá zàg gbò ból téá é, vaá mii e a ọ́ví aa m bànàa é láá iná kè gã́ nom tee, vaá begè dẽe bé e a ọ́ví naa é láá tõ̀ò begè sĩ́ ténì bóó (1,600) kélè ól.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\